Ką reikėtų žinoti NMA klientams, kurių žemė paimama dėl „Rail Baltica“ projekto
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.11

Ką reikėtų žinoti NMA klientams, kurių žemė paimama dėl „Rail Baltica“ projekto

Ką reikėtų žinoti NMA klientams, kurių žemė paimama dėl „Rail Baltica“ projekto
Pareiškėjai, kurie negalės vykdyti prisiimtų įsipareigojimų dėl vykdomų projekto „Rail Baltica“ statybos darbų, turi laiku apie tai informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA).
 
Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis teisės aktų nuostatomis, reikalavimų nesilaikymas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams gali būti priskiriamas prie nuo pareiškėjo valios nepriklausančių aplinkybių, jei pareiškėjas iki įsipareigojimų prisiėmimo momento (paraiškos pateikimo) nežinojo ar negalėjo žinoti apie būsimą žemės paėmimą.
 
Tačiau nuo 2017 m. sausio 20 d. pateiktų paraiškų atveju žemės paėmimas visuomenės poreikiams nebus laikomas nenugalimos jėgos aplinkybe, nes, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui Nr. 31, informacija apie žemės paėmimą oficialiai tapo žinoma.
 
Vykdantiems investicinius projektus
 
Investicinius projektus įgyvendinantys paramos gavėjai turi raštu informuoti NMA apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu. Reikėtų priminti, kad raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto, keičiantys projekto apimtį ir projekto išlaidas, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą, ar paramos sutartyje ir (arba) paraiškoje bei sprendime skirti paramą nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus, nėra leidžiami.
 
Taigi, jei žemės paėmimas turės įtakos projekto įgyvendinimui, projekto vykdytojas privalo informuoti NMA. Atkreiptinas dėmesys, kad projektų vykdytojai privalo pasiekti numatytus projekto priežiūros rodiklius. Atsižvelgiant į aplinkybes, jie gali būti tikslinami, tačiau bet kokie pakeitimai ar patikslinimai turi būti suderinti su NMA.
 
Deklaruojantiems plotus išmokoms gauti
 
Pareiškėjams, kurie prisiėmė ilgalaikius įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ veiklas iki 2017 m. sausio 20 d., parama bus mokama už faktiškai deklaruojamą plotą bei paramos susigrąžinimo sankcijos taikomos nebus. Tačiau svarbu nepamiršti, kad dėl žemės paėmimo nedeklaravus plotų ar deklaravus mažesnius plotus, būtina apie tai pranešti NMA.
 
NMA informuoti turėtų ir tie pareiškėjai, kurie prisiima ilgalaikius įsipareigojimus po 2017 m. sausio 21 d. Jų įsipareigojimų pasikeitimai bei galimas sankcijų taikymas ar netaikymas būtų svarstomi individualiai, kadangi nuo minėtos datos žemės paėmimas visuomenės poreikiams nelaikomas nenugalimos jėgos aplinkybe. Todėl rekomenduojama atidžiai įvertinti galimybes laikytis prisiimtų įsipareigojimų – žemę paėmus anksčiau nei jie bus įvykdyti, gali būti taikomos sankcijos.
 
Pareiškėjai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus tiesioginėms išmokoms gauti, tačiau nedalyvaujantys plotinėse kaimo plėtros programų priemonėse ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Tačiau jie taip pat turi įsivertinti, ar galės tinkamai vykdyti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
 
Kokią informaciją reikia pateikti  
 
Klientas, besikreipiantis į NMA, turi pateikti informaciją,  kada sužinojo apie nenugalimos jėgos aplinkybes; informaciją, kaip šios aplinkybės susijusios su projektu ir parama; kokių reikalavimų paramos gavėjas negalės įvykdyti;  informaciją, ar tęs veiklą, jei tęs – kokiomis apimtimis; jei žemė priklauso ne paramos gavėjui – jos valdymo teisę patvirtinančius dokumentus.
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 11 d. 14:52