Jauniesiems ūkininkams svarbu surinkti daugiau balų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.12

Jauniesiems ūkininkams svarbu surinkti daugiau balų

Jauniesiems ūkininkams svarbu surinkti daugiau balų
Nuo lapkričio 16 iki gruodžio 18 d. vyks antrasis paraiškų rinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Jaunieji ūkininkai, ketinantys pretenduoti į Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamą finansinę paramą, skirtą įsikurti ir pradėti ūkininkauti, raginami atidžiai išnagrinėti pakeistus atrankos kriterijus ir įvertinti atitikties galimybes.
 
„Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ yra viena populiariausių KPP veiklos sričių, sulaukusi didelio pareiškėjų susidomėjimo per pirmąjį paraiškų rinkimo etapą. Kaip rodo ankstesnė jaunųjų ūkininkų paraiškų rinkimo patirtis, siekiant gauti paramą neužtenka surinkti minimalų atrankos balų skaičių.
 
Jauniesiems ūkininkams kyla nemažai klausimų dėl paramos paraiškų vertinimo, projektų atrankos kriterijų, prioritetinės eilės sudarymo ir kitų paramai gauti keliamų reikalavimų. Atsakome į aktualiausius klausimus.
 
Vienas iš aktualiausių klausimų jauniesiems ūkininkams – kaip bus vertinamos jų pateiktos paraiškos ir atrenkami paramos gavėjai?
 
Projektai siekiant gauti paramą atrenkami taikant balus už atitiktį nustatytiems atrankos kriterijams. Pakeitus antrojo paraiškų rinkimo etapo KPP veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisykles, keitėsi projektų atrankos kriterijai, už kuriuos suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Be to, pakeistas ir privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius. Dabar jis siekia 50 privalomųjų balų. Jeigu vertinant projektus nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Jeigu surinktose paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtą sumą, atliekant administracinį tikrinimą, pagal surinktus atrankos balus sudaroma projektų prioritetinė eilė. Pažymėtina, kad prioritetinė eilė sudaroma pagal jaunųjų ūkininkų pateiktus duomenis ir paraiškoje nurodytą atitiktį atrankos kriterijams, todėl ūkininkai turėtų labai atidžiai pildyti paraiškas ir atsakingai žymėti atitiktį atrankos kriterijams. Vėliau NMA tikrina, ar pareiškėjai, kurių projektai surinko daugiausia atrankos balų, teisingai pasižymėjo atrankos balus, ar atitinka atrankos kriterijus (vertinant tinkamumą gauti paramą paraiškoje nurodyta informacija sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis).
 
Pasibaigus paraiškų rinkimo laikotarpiui, paraiškos vertinamos iki trijų mėnesių. Į paramos paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojamas užklausų pareiškėjui, patikrų vietoje atlikimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo, ekspertizės atlikimo terminas. Jaunieji ūkininkai apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo bus asmeniškai informuojami raštu.
 
Kokie pareiškėjai gali pretenduoti į jauniesiems ūkininkams teikiamą ES paramą?
 
Pareiškėjai turi būti jaunesni kaip 40 metų, pirmą kartą steigtis žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai. Taip pat jie privalo turėti reikiamų profesinių įgūdžių ir kompetencijos: turėti profesinį arba aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą, būti išklausę jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Jei ūkininkai neatitinka šio reikalavimo, reikiamiems profesiniams įgūdžiams ir kompetencijai įgyti nuo sprendimo skirti paramą dienos suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad, pakeitus KPP veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisykles, nuo šiol pareiškėjams, kurie paraiškos teikimo dieną jau yra įgiję profesinį ar aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą, nebereikia teikti minimalių ūkininkavimo pradmenų pažymėjimo.
 
Kokia veikla remiama pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“?
 
Remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir kt.), perdirbimas ir tiekimas rinkai. Pagal priemonės veiklos sritį remiami specializuoti (kai gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus veiklos, įgyvendinus verslo planą ir visą kontrolės laikotarpį, sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų) ir mišrieji ūkiai.
 
Sulaukiame daug pareiškėjų klausimų, ar pagal šią KPP veiklos sritį remiamas švelniakailių žvėrelių, pavyzdžiui, šinšilų, audinių, auginimas. Pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ tokia ūkinė veikla remiama.
 
Ar paramos paraiškas bus galima pateikti internetu?
 
Paraiškas ir papildomus dokumentus jaunieji ūkininkai galės pateikti internetu per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS adresu www.zumis.lt. Tai galima padaryti neišėjus iš namų, todėl sutaupoma laiko. Be to, sistema dalį paraiškos duomenų užpildo automatiškai, informuoja pareiškėją apie klaidingai pateiktą informaciją.
 
KPP veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ projektų atrankos kriterijai:
 
 1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip: nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur (4 balai); nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur (8 balai); nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur (12 balų); nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur (16 balų); nuo 50 001 Eur ir daugiau (20 balų).
 2. Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra ne mažesnė kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos (5 balai).
 3. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kai:
  • pareiškėjas, kuriantis specializuotą gyvulininkystės ūkį, įsipareigoja, kad numatomų auginti sąlyginių gyvulių vienetų skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip: nuo 6 iki 11,99 (4 balai); nuo 12 iki 17,99 (8 balai); nuo 18 iki 22,99 (12 balų); nuo 23 iki 28,99 (16 balų); nuo 29 ir daugiau – 20 balų;
  • pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį, įsipareigoja, kad ne mažiau kaip 50 proc. žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais (15 balų);
  • pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir bus ne mažesnės kaip: nuo 30 proc. iki 39,99 proc. (10 balų); nuo 40 proc. iki 49,99 proc. (15 balų).
 4. Ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų (15 balų).
 5. Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos (10 balų).
 6. Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus: iki 30 metų įskaitytinai (10 balų); nuo 30 metų iki 40 metų (5 balai).
 7. Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. (10 balų).
 8. Prašoma mažesnės paramos sumos: nuo 15 iki 30 proc. įskaitytinai galimos didžiausios paramos sumos (5 balai);  per 30 proc. galimos didžiausios paramos sumos (10 balų).
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 08:37