Jauniesiems ūkininkams reikėtų nepamiršti įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.03.10

Jauniesiems ūkininkams reikėtų nepamiršti įsipareigojimų

Jauniesiems ūkininkams reikėtų nepamiršti įsipareigojimų
Sparčiausiai Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) paramos lėšomis remiamus projektus įgyvendinti sekasi jauniesiems ūkininkams – jiems jau išmokėta 98 proc. visam laikotarpiui skirtų lėšų. Tačiau jaunieji ūkininkai, gaunantys paramą pagal KPP priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, turėtų nepamiršti laikytis įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė teikdami paraiškas ir pasirašydami paramos sutartis.
 
Jaunieji ūkininkai mažiausiai penkerius metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali keisti ES finansuojamo projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų. Jie turi vykdyti verslo plane numatytą žemės ūkio veiklą, taip pat jie negali parduoti ir perleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto. Paramos sutarties pakeitimai yra galimi tik gavus rašytinį KPP paramą administruojančios Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) sutikimą.
 
Jeigu ūkius jaunieji ūkininkai yra perėmę pagal kitą KPP priemonę – ,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, jie taip pat turi vykdyti ir visus perėmėjui nustatytus įsipareigojimus. Šių reikalavimų taip pat būtina laikytis penkerius metus nuo ūkio perėmimo datos. Nuo paraiškos pateikimo dienos privaloma tvarkyti ir buhalterinę apskaitą: sudaryti balansą, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas.
 
Svarbu išlaikyti plotą
 
Jauniesiems ūkininkams skiriamos paramos dydis priklauso ne tik nuo tinkamų finansuoti išlaidų, bet ir nuo naudojamo žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) ploto. Todėl iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos paramos gavėjai turi išlaikyti tokio pat dydžio ŽŪN plotą, už kurį ir buvo suteikta parama.
 
Jeigu iki paraiškos pateikimo dienos jaunieji ūkininkai neturėjo reikiamo nuosavybės teise valdomo ŽŪN ploto, įgyti reikiamą ŽŪN plotą jie įsipareigojo iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos.
 
Tuo atveju, jeigu ūkio dalį ketinama kurti nuomojamoje ar kitais pagrindais valdomoje žemėje, visos žemės valdymo sutartys turi būti sudarytos ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projekto kontrolės laikotarpiu nutraukus žemės valdymo sutartis, turi būti išsinuomotas ar kitais teisiniais pagrindais valdomas žemės sklypas su tokio pat dydžio ŽŪN plotu. Visos nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomos žemės sutartys, kuriose yra nurodytas ŽŪN plotas, turi būti įregistruotos Registrų centre.
 
Išplėsti valdą
 
Paramos gavėjai, kurie teikė paraiškas pagal 2007 metų priemonės įgyvendinimo taisykles, turėjo ne tik išlaikyti paraiškoje nurodytą ŽŪN plotą, bet savo valdas dar ir išplėsti. Išplėsti savo valdas iki ne mažesnio kaip 20 hektarų ŽŪN ploto ūkininkai turi per penkerius metus nuo paramos paraiškos pateikimo.
 
Specializuotiems daržininkystės, uogininkystės, vaistažolininkystės, gėlininkystės, sodininkystės ūkiams toks reikalavimas nėra taikomas. Tačiau nuo paramos sutarties pasirašymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos jaunieji žemdirbiai būtinai turi išlaikyti kuriamo ūkio specializaciją ir specializuota žemės ūkio produkcija užsodintą ŽŪN plotą.
 
Tie jaunieji ūkininkai, kurie paraiškas teikė pagal 2012 metų priemonės įgyvendinimo taisykles ir kuria gyvulininkystės ūkį, taip pat turi išplėsti ūkį iki 20 hektarų nuosavybes teise priklausančio ploto. Tačiau valdos išplėtimui įsigyjami žemės plotai turi būti priskiriami mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms.
 
Padidinti sutartinių gyvulių skaičių
 
Gyvulininkystės ūkius kuriantys ir pagal 2012 metų taisykles paramą gaunantys jaunieji ūkininkai įsipareigoja projekto kontrolės laikotarpiu atitinkamai didinti ir sutartinių gyvulių (SGV) skaičių: antraisiais projekto įgyvendinimo metais SGV skaičius, tenkantis 1 ha ŽŪN, negalės būti mažesnis kaip 0,2, trečiaisiais – 0,3, ketvirtaisiais – 0,4, projekto kontrolės laikotarpio pabaigoje – 0,5.
 
Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, ūkiai taip pat turi atitikti higienos, aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės reikalavimus. Šių reikalavimų laikymąsi užtikrinti reikia per ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo ūkio įkūrimo. Taip pat paramos gavėjai turi laikytis Valdymo ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų.
 
Įgyti profesinių žinių
 
Siekdami gauti paramą, jaunieji ūkininkai turi atitikti ir tam tikrus profesinių žinių bei kompetencijos reikalavimus. Jeigu teikdamas paraišką jaunasis ūkininkas yra išklausęs tik minimalią ūkininkavimo pradmenų programą, atitinkamą išsilavinimą jis privalo įgyti per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Tai gali būti profesinis arba aukštasis žemės ūkio srities išsilavinimas, taip pat išklausyta Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programa.
 
Jei ūkininkai neįgyja minėto išsilavinimo ir neišklauso Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programos, jie įsipareigoja tobulinti profesines ūkininkavimo žinias kiekvienais projekto įgyvendinimo metais ne mažiau kaip 30 val. NMA reikia pateikti ir tai įrodančius dokumentus.
 
Apdraustas turtas – penkeriems metams
 
Dar viena KPP lėšomis remiamų jaunųjų ūkininkų įsipareigojimų dalis yra susijusi su turto draudimais. Visas turtas, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, turi būti apdraustas ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projekto įgyvendinimo metu šiam turtui turi būti pritaikytas didžiausias turto atkuriamosios vertės draudimas nuo visų galimų rizikos atvejų. Įgyvendinus projektą, paramos lėšomis įgytas turtas turi būti apdraustas likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas.
 
Turto draudimo dokumentai NMA teritoriniams skyriams pateikiami kartu su mokėjimo prašymais, o projekto priežiūros laikotarpiu – kartu su metine užbaigto projekto ataskaita.
 
Ataskaitas teikti būtina
 
Baigus įgyvendinti projektą kartu su paskutiniu mokėjimo prašymu yra pateikiama galutinė užbaigto projekto ataskaita. O užbaigus projektą, visą priežiūros laikotarpį (5 metus) kasmet NMA teikiamos įvykdyto  projekto metinės ataskaitos (kada ir kokias ataskaitas būtina teikti, nurodyta paramos sutartyje). Pažymėtina, kad paramos gavėjai turi pildyti naujai patvirtintas ataskaitų formas, kurias galima rasti paspaudus šią nuorodą.
 
Jeigu paramos gavėjai negali laiku pateikti ataskaitų, jie turi NMA nurodyti priežastis raštu. Jei paramos gavėjai nepateikia ataskaitų ir NMA apie tai neinformuoja, paramos sutartis gali būti nutraukta – tuomet paramos gavėjams tektų grąžinti išmokėtą paramą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:11