Jaunieji ūkininkai raginami laikytis įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.12.22

Jaunieji ūkininkai raginami laikytis įsipareigojimų

Jaunieji ūkininkai raginami laikytis įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad projektų vykdytojai, pateikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir kuriems buvo patvirtinta parama, turėtų laikytis prisiimtų įsipareigojimų, numatytų priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
NMA atkreipia jaunųjų ūkininkų dėmesį į įsipareigojimą, susijusį su kuriamo ūkio specializacijos išlaikymu. Kaip numatyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse, projektui skiriami atrankos balai pagal atrankos kriterijų, kai „kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis ūkis (atitiktis patikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“  (Taisyklių 30.2 papunktis)“ (Metodika).
 
Atkreiptinas dėmesys, kad Metodikoje nustatyta, jog, rengiant minėtą pažymą, kitos iš tikslinių programų gautos lėšos (pagrindinė tiesioginė išmoka, išmoka už pirmuosius hektarus, žalinimo išmoka, išmoka jaunajam ūkininkui, susietoji parama už plotą, parama kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai, populiarinimui ir realizavimui skatinti, parama gamintojams, dalyvaujantiems žemės ūkio ir maisto kokybės sistemose, išmokos pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, išmokos pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas, išskyrus veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, išmokos pagal priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, parama palūkanoms kompensuoti, parama garantinei įmokai kompensuoti, dalies ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (pagal 2014−2020 m. KPP priemonę „Rizikos valdymas“), „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir kt.) paskirstomos žemės ūkio sektoriams proporcingai gautoms produktų realizavimo pajamoms iš atitinkamo žemės ūkio sektoriaus.
 
Tai reiškia, kad jei tam tikrame specializuotame ūkyje (sektoriuje) nebus pardavimo pajamų, šiam sektoriui negali būti priskirtos iš tikslinių programų gautos lėšos, paminėtos Metodikos 8.2 papunktyje.
 
Taip pat atkreipiame dėmesį į kitus svarbius įsipareigojimus, numatytus įgyvendinimo taisyklėse, kurių būtina laikytis, t. y. sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, KPP įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti paramos paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateiktus duomenis ir atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, kaip yra vykdomas projektas ir ekonominė veikla, kuriai buvo skirta parama, po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Taigi atsižvelgiant į NMA galimybę gauti bet kokią papildomą informaciją apie projektą, projekto įgyvendinimo ir priežiūros laikotarpiais patikros metu bus tikrinami:
  • dokumentai, patvirtinantys veiklos vykdymą (pvz., pagamintos / užaugintos produkcijos realizavimo dokumentai (sutartys, sąskaitos faktūros, pardavimo kvitai ir pan.));
  • dokumentai, patvirtinantys teisę vairuoti traktorių ar kitą įsigyjamą vairuojamą techniką arba patvirtinantys vairavimo paslaugos įsigijimą (jei bus įsigyjamas traktorius ar kita vairuojama technika ir su paraiška nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys paramos gavėjo teisę vairuoti);
  • dokumentai, kurie patvirtintų verslo plane numatyto pastatyti / įrengti pastato statybos darbų užbaigimą (jei bus įsigyjamos tik statybinės medžiagos, skirtos pastatui statyti, rekonstruoti ar remontuoti);
  • kiti dokumentai (jei Projektų atrankos komiteto nutarime bus numatyti papildomi įsipareigojimai pareiškėjui, kurių privaloma laikytis).
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gruodžio 22 d. 12:36