Jaunieji ūkininkai paraiškas teiks nuo birželio 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.05.26

Jaunieji ūkininkai paraiškas teiks nuo birželio 1 d.

Jaunieji ūkininkai paraiškas teiks nuo birželio 1 d.
Nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. jaunieji ūkininkai, norintys modernizuoti ir stiprinti savo ūkius, turės galimybę teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 16 866 963 Eur paramos suma.
 
Atkreiptinas dėmesys, jog gegužės 16 d. buvo pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės, kurių svarbiausias pakeitimas yra susijęs su paramos mokėjimo tvarka: nuo šiol pirmoji išmokos dalis bus 80 proc., antroji – 20 proc. (anksčiau išmokos dalys sudarė 50 proc. ir 50 proc.).
 
Remiama veikla
 
Parama skiriama žemės ūkio produktų gamybai bei prekiniams žemės ūkio produktams, pagamintiems (išaugintiems) jaunojo ūkininko valdoje, apdoroti, perdirbti bei tiekti rinkai.
 
Reikalavimai pareiškėjui
 
Paramos gali kreiptis ne vyresni nei 40 metų (paraiškos teikimo metu dar nėra suėję 41 metai) ūkininkai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turintys (arba iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos įsipareigojantys įgyti) reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. įgiję profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą, išklausę jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą.
 
Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.
 
Paramos siekiančio ūkininko valdos ekonominio dydžio potencialas (planuojamas VED) turi būti ne mažesnis kaip 8 000 Eur ir ne didesnis kaip 70 000 Eur per metus – toks jis turės būti išlaikytas iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos. 
 
Parama galės būti teikiama jauniesiems ūkininkams, jei jie, kaip ūkio ir (arba) valdos valdytojai, nebuvo ir nėra pateikę paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti, – ją pareiškėjas turės pateikti ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
 
Parama mokama dviem dalimis – 80 proc. ir 20 proc.
 
Galima paramos suma vienam paramos gavėjui – 40 000 Eur, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išmokant ją 2 dalinėmis išmokomis.
 
Pakeitus priemonės įgyvendinimo taisykles, pirmoji išmokos dalis, mokama po sprendimo skirti paramą, sudarys 80 proc. paramos sumos – dėl šios išmokos dalies mokėjimo prašymo teikti nereikia. Likusi išmokos dalis, mokama kitais metais po verslo plano įgyvendinimo, sudarys 20 proc. paramos sumos – norintys ją gauti ūkininkai turės pateikti mokėjimo prašymą. Mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip vasario mėnesį, pasibaigus finansiniams metams. Antroji išmokos dalis bus mokama tik tuo atveju, jei verslo planas bus tinkamai įgyvendintas, priešingu atveju parama nebus mokama, o išmokėta paramos dalis susigrąžinama.
 
Paramos lėšomis bus kompensuojamos išlaidos, būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti bei tiesiogiai susijusios su remiama veikla.
 
Paraiškas galima teikti ir per ŽŪMIS
 
Paraiškos NMA bus renkamos ne tik teritoriniuose NMA padaliniuose, bet ir elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu www.zumis.lt, paramos paraišką sistemoje galima pildyti čia.
 
Paraiškos taip pat bus priimamos registruotu paštu ir per kurjerį, taip pat dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, galės būti siunčiami elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje www.nma.lt, kitomis elektroninėmis priemonėmis.
 
Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su papildomais dokumentais NMA darbo laiku papildomai galės pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“, t. y. specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis.
 
Atrankos kriterijai
 
Už atitikimą įgyvendinimo taisyklėse nurodytiems atrankos kriterijams projektams bus suteikiamas atitinkamas atrankos balų skaičius.
 
Supažindiname su atrankos kriterijais, už kuriuos skiriami atrankos balai:
 
1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas VED, sudarys ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu bus (apvalinama iki sveikojo skaičiaus):
 • nuo 10 000 Eur iki 15 000 Eur – suteikiami 4 balai;
 • nuo 15 001 Eur iki 20 000 Eur – suteikiami 8 balai;
 • nuo 20 001 Eur iki 25 000 Eur – suteikiama 12 balų;
 • nuo 25 001 Eur iki 30 000 Eur – suteikiama 16 balų;
 • nuo 30 001 Eur ir daugiau – suteikiama 20 balų.
 
2. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis ūkis (atitiktis patikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“), kai:
 • pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį (kai pajamos iš gyvulininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, sutartinių gyvulių (SG) skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus (SG skaičiuojamas vadovaujantis Ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius lentele, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-246 „Dėl ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius“):
 • nuo 6,00 iki 8,99 SG – suteikiami 4 balai;
 • nuo 9,00 iki 11,99 SG – suteikiami 8 balai;
 • nuo 12,00 iki 14,99 SG – suteikiama 12 balų;
 • nuo 15,00 iki 17,99 SG – suteikiama 16 balų;
 • nuo 18,00 SG ir daugiau – suteikiama 20 balų;
 • pareiškėjui, kuriančiam bitininkystės ūkį (kai pajamos iš bitininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų;
 • pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, suteikiama 15 balų;
 • pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:
 • nuo 30,00 proc. iki 39,99 proc. – suteikiama 10 balų;
 • nuo 40,00 proc. iki 49,99 proc. – suteikiama 15 balų.
 
3. Pareiškėjas paraiškos teikimo metu turi daugiau ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN, įtrauktų į valdą, kurias įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos. Už vieną ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN suteikiama po du balus, tačiau didžiausias balų kiekis negali viršyti 10 balų (atrankos balai skiriami už pareiškėjo nuosavybės teise valdomas ŽŪN).
 
4. Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinimo dokumentas) – suteikiami 5 balai.
 
5. Verslo planui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma, už kiekvieną sumažintą procentą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 20 balų (pvz., pareiškėjas didžiausią galimą prašomą paramos sumą susimažina 10 proc., už tai jam suteikiami 5 balai).
 
6. Verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto (vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, – suteikiama 10 balų.
 
7. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą – suteikiama 15 balų.
 
Mažiausias atrankos balų skaičius, kurį būtina surinkti norint gauti paramą, yra 50 balų. Paramos paraiškai nesurinkus šio balų skaičiaus, ji bus atmesta.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 15 d. 15:04