Jau renkamos paraiškos smulkių ūkių bendradarbiavimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.06.04

Jau renkamos paraiškos smulkių ūkių bendradarbiavimui

Jau renkamos paraiškos smulkių ūkių bendradarbiavimui
Vasara – ūkio subjektams reikšmingas metas ne tik aktyviai darbuotis, bet ir pagalvoti apie tarpusavio bendradarbiavimo galimybes, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais, ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę bei aplinkosauginę veiklą. Norintys užsiimti minėta veikla nuo birželio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams galės būti teikiamos visą vasarą – iki rugpjūčio 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 3 811 112 Eur paramos lėšų.
 
Projektai – tik su partneriais
 
Paramos pradėti bendradarbiavimą su kitais, tokia pačia veikla užsiimančiais, ūkio subjektais gali kreiptis smulkiųjų ūkių savininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės, taip pat ne jaunesni nei 18 metų fiziniai asmenys. Paraiškos turi būti rengiamos kartu su partneriais – tokia pat veikla užsiimančiais subjektais, pavyzdžiui, žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais. Partnerystė negali būti sudaroma su paties pareiškėjo įsteigtu juridiniu asmeniu ar juridiniu asmeniu, kurio valdyme pareiškėjas dalyvauja.
 
Partnerystei patvirtinti turi būti pasirašyta jungtinė veiklos sutartis. Partneriais tampama visam projekto įgyvendinimo ir priežiūros laikotarpiui. Tiek pareiškėjas, tiek partneriai turi aktyviai dalyvauti rengiant, įgyvendinant bei prižiūrint projektą – turi būti visų kartu nustatyti ir bendrai siekiami projekto metu sukurti rezultatai, nupirktas ar sukurtas turtas ir atliktų darbų nuosavybės teisės. Visi projekto pakeitimai, prieš kreipiantis į NMA, taip pat turi būti suderinti su partneriais raštu.
 
Paramos suma – 90 tūkst. Eur
 
Numatyta paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 90 tūkst. Eur (projektui) ir 200 tūkst. Eur 2014–2020 metų laikotarpiu. Numatytas paramos intensyvumas – projekto bendrosioms ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms yra 100 proc., o projekto verslo plane numatytoms įgyvendinimo išlaidoms taikomas 60 proc. paramos intensyvumas. Tais atvejais, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms taikomas iki 70 proc. paramos intensyvumas.
 
Tinkamos išlaidos
 
Pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ parama skiriama šioms investicijoms: einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms (jos negali sudaryti daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM); naujai žemės ūkio technikai ir įrangai, susijusiai su žemės ūkio produktų gamyba; naujiems technologiniams įrenginiams; naujai kompiuterinei ir programinei įrangai, skirtai projekto reikmėms; naujoms N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonėms; verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (ar) statinių statybai, pastatų atnaujinimui (modernizavimui), rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui (įskaitant statybines medžiagas); verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimui; naujai miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikai ir įrangai; dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmams. Parama taip pat galės būti skirta viešinimo išlaidoms bei bendrosioms išlaidoms – pastarųjų dalis gali būti ne didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 800 Eur, o kai projekte numatyti statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur.
 
Atrankos kriterijai
 
Smulkių ūkio subjektų, norinčių vystyti tarpusavio bendradarbiavimą, paraiškos bus vertinamos pagal šiuos atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai:
 
1.      Projekto dalyvių skaičius:
  • 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
  • nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų.
 
2. Projekte dalyvaujančių subjektų:
  • smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis:
- nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 15 balų;
- nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų;
  • smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:
- nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
- nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;
  • labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:
- daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
- nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 
3. Projektas susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystė, sodininkystė ir daržininkystė, uogininkystė, miškų ūkis, kaimo turizmas) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 25 balai.
 
4. Projektas susijęs su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla (dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant daugiametę sėjomainą bei tręšiant tik mėšlu ir kt. organinėmis medžiagomis, nenaudojamos mineralinės trąšos, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekių mažinimas, saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas ir kt.) – suteikiama 10 balų.
 
5. Įgyvendinus projektą:
  • kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
  • kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
  • kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
  • kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc. – suteikiama 20 balų.
 
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 privalomų balų. Paraiškos, atrankos vertinimo metu nesurinkusios privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, bus atmetamos. Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių ir joms finansuoti nepakaks lėšų, bus atliekamas papildomas šių paramos paraiškų atrankos vertinimas, sudarant pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. birželio 4 d. 09:49