Jau renkamos paraiškos profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.09.06

Jau renkamos paraiškos profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

Jau renkamos paraiškos profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
Prasidėjus mokslo metams, nuo rugsėjo 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos mokymo įstaigų paraiškos dėl paramos profesiniam mokymui vykdyti.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ bus renkamos 2 mėnesius, iki spalio 30 d., o šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 261 841 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.
 
Galimi paramos gavėjai
 
Paraiškas gauti paramą kviečiamos teikti mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, galintys vykdyti formalųjį profesinį mokymą (turintys licenciją).
 
Mokymų programos
 
Mokymai, kurie galės būti finansuojami, turės būti vykdomi pagal neformalią Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir (arba) neformaliojo žemdirbių tęstinio mokymo programas, kurios yra įtrauktos į viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą.
 
Mokymų veiklos sritys – kompleksinės paramos reikalavimai, augalininkystė, gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, vaistažolių auginimas, veterinarija, paukštininkystė ir kt. veiklos sritys, nurodytos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Į dalį šių mokymo sričių privaloma įtraukti mokymus jauniesiems ūkininkams (šiuos mokymus turi sudaryti 4 jaunųjų ūkininkų mokymo programos: kompleksinės paramos reikalavimai, agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, aplinkosauga ir tręšimo planavimas ir ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės) ir (arba) aplinkosaugos, ekologijos srities mokymo programą „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ ir (arba) augalininkystės srities mokymo programas „Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai“, „Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimas“.
 
Mokymai galės būti organizuojami tiek tiesioginio kontakto, tiek nuotoliniu būdu šalyje paskelbus karantiną, ekstremaliąją situaciją, taip pat nenugalimos jėgos (force majeure) atveju, užtikrinant stebėsenos galimybę atsakingoms institucijoms.
 
Paramos dydis
 
Parama vienam projektui įgyvendinti gali siekti 200 000 Eur su PVM. Kompensuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Paramos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į projekte numatomą mokymo programų ir mokymo valandų skaičių bei numatomą apmokyti galutinių naudos gavėjų skaičių.
 
Atrankos kriterijai
 
Paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį šiems atrankos kriterijams:
 
1. Pareiškėjas planuoja apmokyti naudos gavėjų (rekomenduojamas mažiausias mokymo kursų dalyvių skaičius grupėje – 12, didžiausias – 25 (išskyrus mokymo kursus su kompiuterinėmis programomis, kuriuose rekomenduojamas mažiausias dalyvių skaičius grupėje – 8):
  • daugiau nei 300 – suteikiami 25 balai;
  • nuo 200 iki 300 įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • nuo 100 iki 199 įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
2. Pareiškėjo patirtis, įgyvendinant panašius projektus, susijusius su profesiniu mokymu žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse, daugiau negu 5 metai (iki paramos paraiškos pateikimo dienos) – suteikiama 15 balų.
 
3. Visus mokymo kursus veda lektoriai, kurie ugdomąja, šviečiamąja ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo mokomojo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (iki paramos paraiškos pateikimo dienos) (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais (jei pateikiama pažyma apie lektorių patirtį, ji turi būti detali (su konkrečiais pavadinimais bei datomis) – suteikiama 20 balų.
 
4. Suplanuoti mokymai bus vykdomi:
  • visuose Lietuvos rajonuose (išskyrus Alytaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Neringos, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto ir Visagino savivaldybes) – suteikiama 30 balų;
  • daugiau nei 30 rajonų įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • iki 30 rajonų – suteikiami 5 balai;
5.  Projekte numatomi mokymai, susiję su geros agrarinės būklės reikalavimų laikymusi ūkio veikloje, agrarine aplinkosauga ir klimato kaita – suteikiama 10 balų.
 
Norint gauti paramą, privaloma surinkti mažiausiai 40 atrankos balų. Surinkus mažesnį nei 40 balų skaičių, paramos paraiška atmetama.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugsėjo 8 d. 08:25