Jau renkamos Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.10.01

Jau renkamos Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos

Jau renkamos Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos
Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai nuo rugsėjo 30 d., iki spalio 18 d. kviečiami dar kartą šiais metais teikti paraiškas dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) žinomumo didinimo, skatinimo aktyviau dalyvauti kaimo plėtros procesuose, EIP veiklos grupių veiklos viešinimo ir dėl kitų priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytų veiklų vykdymo. Žinotina, jog šiam paraiškų surinkimo etapui buvo patvirtinti įgyvendinimo taisyklių pakeitimai.
 
Kam teikiama parama
 
Paramos gali kreiptis nacionaliniu lygiu veikiantis LKT narys (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu), atitinkantis veiklos įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reikalavimus. LKT narių sąrašas skelbiamas LKT svetainės skyriuje „Nariai“. Tuo tarpu LKT nariui, veikiančiam vietos lygmeniu kaimo vietovėje (pvz., kaimo bendruomenė, kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga, veikianti vietos lygmeniu), parama neteikiama.
 
Remiama LKT nario veikla
 
Parama pagal priemonę skiriama LKT renginiams – komunikacijos projektams – vykdyti, t. y.:
 • teminiams renginiams, skirtiems suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus didinti, KPP įgyvendinimo kokybei pagerinti, plačiajai visuomenei ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką bei KPP, inovacijoms žemės ūkio, miškų ūkio, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse skatinti;
 • vienos dienos renginiams „Atviras ūkis“ – gali būti organizuojamas visas ciklas, kurį sudarytų ne daugiau kaip 10 renginių. Renginiai „Atviras ūkis“ turi būti skirti kaimo vietovėse žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklas vykdančių subjektų lankymams, parodant visuomenei bei galimiems pareiškėjams kaimo vietovėse vykdomų žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklų rezultatus ir jų teikiamą naudą, taip pat dalijantis geromis idėjomis skatinti galimus pareiškėjus teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti projektus, finansuojamus iš KPP lėšų;
 • renginiams „Gerieji KPP pavyzdžiai“ – dalijamasi KPP gerąja patirtimi, organizuojami su tuo susiję renginiai ir pristatymai, skirti teigiamai visuomenės nuomonei apie EŽŪFKP formuoti bei informacijai apie geruosius KPP pavyzdžius skleisti;
 • KPP viešinimo akcijoms, kai įvairių renginių metu (parodos, mugės, susijusios su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir pan., renginiai „Miesto ūkis“) dalijamasi žiniomis apie KPP įgyvendinimą. Toks dalijimasis žiniomis padėtų paaiškinti žemės ūkio svarbą miesto gyventojams, o susidomėjusiems asmenims būtų teikiama informacija apie EŽŪFKP paramą ir KPP. Taip pat parama bus galima pasinaudoti organizuojant renginius, skirtus vaikams bei jaunimui skatinti domėtis EŽŪFKP parama, įsitraukti į KPP įgyvendinimą.
 
Galima paramos suma
 
Vienam projektui vykdyti kompensuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti komunikacijos projekto išlaidas, į paramos sumą įskaitant PVM. Paramos suma priklauso nuo to, kokį LKT narys yra suorganizavęs. Organizuojant teminį renginį, paramos suma priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio trukmės, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklėse.
 
Suorganizavus renginį „Atviras ūkis“, didžiausia galima paramos suma gali siekti 25 000 Eur. Organizuojant šių renginių ciklą, didžiausia paramos suma apskaičiuojama dauginant didžiausią galimą vieno renginio paramos sumą iš planuojamų organizuoti renginių skaičiaus.
Suorganizavus renginį „Gerieji KPP pavyzdžiai“, kompensuojama iki 15 000 Eur tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Suorganizavus KPP viešinimo akciją, galima pretenduoti į didžiausią 50 000 Eur paramą.
 
Taisyklėse nustatyta, jog vieno kvietimo metu pareiškėjas gali pateikti tik vieną paramos paraišką. Didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą vienam pareiškėjui negali viršyti 50 tūkst. Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių.
 
Kiti įgyvendinimo taisyklių pakeitimai
 
Atkreiptinas dėmesys, jog kiek pakito reikalavimai organizuojantiems renginius „Atviras ūkis“ (tai vienos dienos renginys, skirtas kaimo vietovėse žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklas vykdančių subjektų (ne mažiau kaip 5 subjektai vieno renginio metu (iš kurių ne mažiau kaip 30 proc. subjektų yra įgyvendinę (-ys) KPP paramos projektus) lankymams. Vieno renginio metu kiekvieną subjektą turi aplankyti bent 10 asmenų, o bendras renginio dalyvių skaičius turi būti ne mažiau kaip 100 asmenų). Gali būti organizuojamas ne daugiau kaip 5 renginių „Atviras ūkis“ ciklas) ir „Gerieji KPP pavyzdžiai“ (organizuojant gerųjų projektų pavyzdžių atranką, rekomenduojama vadovautis rekomendacijomis dėl KPP gerųjų projektų pavyzdžių atrankos (5 priedas)).
 
Labai svarbu atkreipti dėmesį, jog keitėsi pareiškėjo įsipareigojimai įgyvendinant projektą – nebeliko reikalavimo naudoti LKT logotipą organizuojant renginius pagal komunikacijos projektą, patikslinta Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) informavimo tvarka apie planuojamus vykdyti renginius, taip pat jei patiriama fotografavimo, filmavimo išlaidų, be to, aiškiai nustatyta gerųjų projektų pavyzdžių atrankos organizavimo tvarka.
Buvo tikslinami priemonės įgyvendinimo taisyklėse esantys tinkamų išlaidų aprašymai, patikslintos paraiškos ir informavimo apie renginius lentelės formos, taip pat parengtos rekomendacijos dėl KPP gerųjų projektų pavyzdžių atrankos (5 priedas) bei informavimo apie KPP gerųjų projektų pavyzdžių atranką lentelės forma (6 priedas).
Šiam kvietimui teikti paraiškas parengtas įgyvendinimo taisykles rasite čia.
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus. Didžiausias galimas balų skaičius – 100. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 balai. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmesta.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 
1. Projektas bus įgyvendinamas:
 • daugiau nei 5 Lietuvos apskrityse – suteikiama 20 balų;
 • nuo 3 iki 5 Lietuvos apskričių (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
 • iki 2 Lietuvos regionų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.
 
2. Projekto tikslas – spręsti specifines tam tikros srities problemas, taip prisidedant prie efektyvesnio KPP įgyvendinimo (projekto rezultatas – pasiūlomi konkretūs problemos sprendimo būdai, siūlymai dėl KPP įgyvendinimo tobulinimo) – suteikiama 20 balų.
 
3. Projektas prisideda prie didesnio plačiosios visuomenės supratimo apie KPP, jos žinomumo. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį renginiuose dalyvauja:
 • daugiau nei 150 asmenų – 40 balų;
 • nuo 101 iki 150 asmenų įskaitytinai – 30 balų;
 • nuo 51 iki 100 asmenų įskaitytinai – 20 balų;
 • nuo 31 iki 50 asmenų įskaitytinai – 10 balų.
 
4. Projektas skirtas gerosios patirties, įgyvendinant KPP, sklaidai – suteikiama 20 balų.
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta paramos suma – 200 000 Eur.
 
Paraiškos pagal priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ renkamos teritoriniuose NMA padaliniuose.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. spalio 1 d. 10:44