Jau renkamos EIP veiklos grupių paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.11.07

Jau renkamos EIP veiklos grupių paraiškos

Jau renkamos EIP veiklos grupių paraiškos
Šią savaitę Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradėjo rinkti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“.
 
Skirta paramos suma – beveik 1,9 mln. Eur
 
Paraiškas Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti kviečiame teikti iki 2019 m. gruodžio 31 d. Paraiškos renkamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose padaliniuose. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 834 880 Eur paramos suma.
 
Parama – konkurencingam ir tvariam žemės ir miškų ūkiui vystyti
 
Paraišką NMA gali teikti EIP veiklos grupės narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl EIP veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju. Kiti EIP veiklos grupės nariai suprantami kaip projekto partneriai.
 
NMA priimamos tų EIP veiklos grupių paraiškos, kurių projektų galimybių studijos pateiktos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (ŽŪM), jau yra patvirtintos ministerijos.
 
Žinotina, kad EIP veiklos grupių galimybių studijos ŽŪM dar renkamos ir bus priimamos iki š. m. gruodžio 31 d.
 
Pagal veiklos sritį remiama žemės ūkio ir (ar) miškų ūkio veiklos subjektų (ūkininkų, miškų valdytojų), mokslo ir (arba) studijų ir konsultavimo institucijų atstovų, kitų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių bendra veikla, įtvirtinta jungtinės veiklos sutartimi. Numatyta vykdyti veikla turi būti susijusi su viena iš šių temų: tvaraus dirvožemio naudojimo, augalų produktyvumo didinimo ir produkcijos nuostolių mažinimo, augalų sveikatos, kenksmingų organizmų ir piktžolių kontrolės, ūkininkavimo sistemų pritaikymo mažinant klimato kaitos poveikį, gyvūnų gerovės, sveikatingumo ir aplinkosaugos standartų užtikrinimo gyvulininkystės ūkiuose, kitomis įgyvendinimo taisyklėse nurodytos projekto įgyvendinimo temomis.
 
Tinkamos išlaidos
 
Pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“ finansuojamos EIP veiklos grupių bendradarbiavimo išlaidos (EIP veiklos grupės narių susitikimų organizavimo, EIP veiklos grupės projekto galimybių studijos parengimo, EIP projekto viešinimo), EIP projekto įgyvendinimo išlaidos (darbo užmokestis projektą įgyvendinantiems asmenims, išlaidos prekėms ir paslaugoms, projekto rezultatų sklaidos išlaidos), kitos netiesioginės išlaidos (darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims).
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Didžiausia paramos suma vienam EIP veiklos grupės projektui įgyvendinti – iki 200 000 Eur.
 
Vertinant paraiškas taikomas skirtingas paramos intensyvumas atsižvelgiant į įsigyjamas investicijas: EIP veiklos grupės bendradarbiavimo, projekto viešinimo, projekto įgyvendinimo ir rezultatų sklaidos išlaidas numatyta finansuoti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Projekto įgyvendinimo išlaidų – žemės ūkio ir miškų ūkio technikos (išskyrus priekabas ir puspriekabes) ir įrangos, susijusios su žemės ūkio ir miškų ūkio veikla, technologinių įrengimų, susijusių su žemės ūkio ir miškų ūkio veikla, kompiuterinės ir programinės įrangos, programavimo paslaugų – paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kokiuose sektoriuose projektas įgyvendinimas: įgyvendinant projektą gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, bus taikomas 70 proc. paramos intensyvumas, projektą įgyvendinant augalininkystės sektoriuje, taikomas 60 proc. paramos intensyvumas. Vykdant kitų, aukščiau nepaminėtų sektorių projektus, paramos intensyvumas negali viršyti KPP priemonėse, skirtose projektams tokiuose sektoriuose remti, nustatyto didžiausio paramos intensyvumo.
 
Taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Pagal surinktų balų skaičių bus sudaroma paraiškų prioritetinė eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai ir bus skiriami balai:
 
1.    Projekte pateiktas pagrindimas, įrodantis, kad projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose teiks ekonominę ir (arba) aplinkosaugos naudą, – suteikiama 20 balų.
2.   Projekte numatytoms turto įsigijimo išlaidoms finansuoti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas šioms išlaidoms finansuoti, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų (atrankos kriterijus netaikomas, kai prašoma didžiausios galimos paramos sumos projektui).
3.     Projektas įgyvendinamas:
  • panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą – suteikiama 20 balų;
  • panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) – suteikiama 10 balų.
4.    Projekto rezultatų pritaikomumas bus pademonstruotas:
  • daugiau kaip 20 valdų (įskaitytinai) – suteikiama 20 balų;
  • nuo 15 valdų (įskaitytinai) iki 19 valdų (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
  • nuo 10 valdų (įskaitytinai) iki 14 valdų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.
5.    EIP veiklos grupės projekto galimybių studijai skirta ne mažiau kaip 90 balų – suteikiama 10 balų.
6.    Viešinant projekto veiklas taikomos ne mažiau kaip 3 skirtingos viešinimo priemonės ir būdai (spauda, radijas, televizija, internetas ir kt.) – suteikiama 15 balų.
 
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 70 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 70 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 7 d. 13:27