Jau priimamos EIP veiklos grupių paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.12.04

Jau priimamos EIP veiklos grupių paraiškos

Jau priimamos EIP veiklos grupių paraiškos
Nuo gruodžio 3 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda rinkti paraiškas gauti paramą Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti.
 
Skirta paramos suma – per 3 mln. Eur
 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“ teikiamos paraiškos bus priimamos iki 2019 m. sausio 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 3 033 210 Eur paramos suma.
 
Parama – konkurencingam ir tvariam žemės ir miškų ūkiui vystyti
 
Pagal veiklos sritį remiama ūkininkų, miško valdytojų, mokslininkų, žemės ir miškų ūkio konsultantų ir kitų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių bendra veikla, kurios tikslas – taikant žinias ir inovacijas plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės ir miškų ūkį. Numatyta vykdyti veikla privalo būti susijusi su viena iš šių projekto įgyvendinimo temų (tvaraus dirvožemio naudojimo, augalų produktyvumo didinimo ir produkcijos nuostolių mažinimo, augalų sveikatos, kenksmingų organizmų ir piktžolių kontrolės, ūkininkavimo sistemų pritaikymo mažinant klimato kaitos poveikį, gyvūnų gerovės, sveikatingumo ir aplinkosaugos standartų užtikrinimo gyvulininkystės ūkiuose) ir kitos įgyvendinimo taisyklėse nurodytos projekto įgyvendinimo temos.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu NMA priims tų EIP veiklos grupių paraiškas, kurių projektų galimybių studijas, pateiktas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) š. m. gegužę ir birželį, ŽŪM jau patvirtino. ŽŪM patvirtintų projektų galimybių studijų sąrašą rasite čia.
 
Paraišką turi teikti EIP veiklos grupės narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl EIP veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju. Kiti EIP veiklos grupės nariai suprantami kaip projekto partneriai, jų įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir aprašytas paraiškoje.
 
Tinkamos išlaidos
 
Pagal minėtą veiklos sritį numatyta finansuoti EIP veiklos grupių bendradarbiavimo išlaidas – EIP veiklos grupės narių susitikimų organizavimo, EIP veiklos grupės projekto galimybių studijos parengimo, darbo užmokesčio projektą administruojantiems asmenims. Taip pat bus kompensuojamos projekto įgyvendinimo išlaidos (darbo užmokestis projektą įgyvendinantiems asmenims, išlaidos prekėms ir paslaugoms), projekto rezultatų sklaidos išlaidos (konferencijoms, apskritojo stalo diskusijoms, seminarams, straipsniams ir leidiniams rengti), projekto viešinimo išlaidos.
 
Svarbu pažymėti, kad projekto pradžia laikoma paramos sutarties pasirašymo diena ir projektas turi būti įgyvendintas per ne ilgesnį kaip 36 mėnesių terminą nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. 
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“ didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 200 000 Eur.
 
Paramos intensyvumas gali skirtis atsižvelgiant į įsigyjamas investicijas: EIP veiklos grupės bendradarbiavimo, projekto viešinimo ir projekto įgyvendinimo išlaidas numatyta finansuoti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Projekto įgyvendinimo išlaidoms paramos intensyvumas, priklausomai nuo įgyvendinimo išlaidų rūšies bei sektoriaus, pagal kurį įgyvendinamas projektas (gyvulininkystė, augalininkystė ir kt.), gali būti iki 60 proc., iki 70 proc. arba iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Prašomai paramos sumai viršijus kvietimui skirtą, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai ir bus skiriami balai:
 1. Projekte pateiktas pagrindimas, įrodantis, kad projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose teiks ekonominę ir (arba) aplinkosaugos naudą, – suteikiama 20 balų.
 2. Projekte numatytoms turto įsigijimo išlaidoms finansuoti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas šioms išlaidoms finansuoti, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų (atrankos kriterijus netaikomas, kai prašoma didžiausios galimos paramos sumos projektui).
 3. Projektas įgyvendinamas:
  • panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą – suteikiama 20 balų;
  • panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) – suteikiama 10 balų.
 4. Projekto rezultatų pritaikomumas bus pademonstruotas:
  • daugiau kaip 20 valdų (įskaitytinai) – suteikiama 20 balų;
  • nuo 15 valdų (įskaitytinai) iki 19 valdų (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
  • nuo 10 valdų (įskaitytinai) iki 14 valdų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.
 5. EIP veiklos grupės projekto galimybių studijai skirta ne mažiau kaip 90 balų – suteikiama 10 balų.
 6. Viešinant projekto veiklas taikomos ne mažiau kaip 3 skirtingos viešinimo priemonės ir būdai (spauda, radijas, televizija, internetas ir kt.) – suteikiama 15 balų.
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 70. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gruodžio 4 d. 09:46