Jau laukiama parodomųjų projektų paraiškų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.03.05

Jau laukiama parodomųjų projektų paraiškų

Jau laukiama parodomųjų projektų paraiškų
Nuo kovo 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pradėtos rinkti paraiškos parodomiesiems bandymams rengti ir vykdyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.
 
Paraiškos parodomiesiems bandymams rengti ir vykdyti NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo padaliniuose renkamos iki balandžio 30 d.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu mokymo įstaigoms, planuojančioms ūkininkams ir kitiems žemės, maisto ar miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims rengti informavimo renginius, numatyta išskirstyti 3 410 112 eurų paramos lėšų.
 
Parama – parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai
 
Paramos pagal KPP veiklos sritį „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos, taip pat kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
 
Parama skirta rengti ir vykdyti parodomuosius bandymus, organizuoti seminarus, lauko dienas ir kitus informavimo renginius skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas. Renginiai turi būti organizuojami ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams bei kitiems fiziniams ar juridiniams ūkį turintiems asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ar miškų ūkio veikla, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, tradicinio amato puoselėtojams. 
 
Paminėtina, kad parama neskiriama fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams.
 
Parama – iki 150 000 Eur
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui – 150 000 eurų su PVM. Projektas galės būti finansuojamas iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.
 
Rengiant vienos dienos seminarą, lauko dieną arba grupės narių susitikimą, didžiausia vieno tokio renginio organizavimo kaina galės būti 740 Eur be PVM, o didžiausia konferencijos organizavimo kaina – 3 500 Eur be PVM. Veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse taip pat numatyta, koks dalyvių – galutinių naudos gavėjų – skaičius turėtų būti organizuojant atitinkamus renginius.
 
Remiamos investicijos
 
Bus kompensuojamas darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims, darbo užmokestis arba atlygis lektoriams, patalpų, įrangos nuomos išlaidos, kanceliarinių prekių įsigijimo, ryšių (pašto, telefono), skelbimų spaudoje, priemonių (vienkartinių spec. drabužių ir kt.) įsigijimo išlaidos, dalomosios medžiagos parengimo ir įsigijimo išlaidos, renginio dalyvių kelionių ir (arba) transporto, kai keliones ir (arba) transportą organizuoja pareiškėjas, išlaidos, lauko dienos ir (arba) seminaro, ir (arba) kitų informavimo renginių dalyvių aprūpinimo maistu išlaidos, kelionės ir transporto, komandiruočių išlaidos, taip pat atlygis už parodomojo bandymo metodikos parengimą, parodomojo bandymo įrengimas ir vykdymas pagal patvirtintą parodomojo bandymo metodiką ir kitos įgyvendinimo taisyklėse numatytos išlaidos.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 50. Nustačius, kad paraiška nesurinko privalomojo balų skaičiaus, ji bus atmesta.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus vertinami projektai ir skiriami balai:
 
1. Pareiškėjo patirtis, įgyvendinant panašius projektus, susijusius su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų ir lauko dienų žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu, daugiau negu 3 metai – suteikiama 10 balų.
 
2. Numatomų suformuoti grupių skaičius:
- 5 ir daugiau grupių – suteikiama 10 balų;
- 4 grupės – suteikiami 5 balai.
 
3. Projekto vadovas turi ne trumpesnę kaip 2 metų patirtį vadovaujant panašiems projektams, susijusiems su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų, lauko dienų ir informavimo renginių žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu, – suteikiami 5 balai.
 
4. Lektoriai, kurie dalyvauja projekte, ugdomąja, šviečiamąja, konsultavimo ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais) – suteikiama 15 balų.
 
5. Parodomojo bandymo informavimo veiklas organizuoti numatoma:
- visose Lietuvos apskrityse – suteikiama 15 balų;
- daugiau nei 5 apskrityse įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 
6. Projektas susijęs su viena iš sričių (pagrindimas pateikiamas paraiškos III skyriuje ,,Projekto aprašymas“):
- biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga dirbamojoje žemėje ir (arba) integruotu augalų apsaugos produktų naudojimu – suteikiama 20 balų;
- gyvulininkystės ir (arba) sodininkystės, ir (arba) uogininkystės, ir (arba) daržininkystės sektoriaus (-ių) plėtra, ir (arba) papildoma ne žemės ūkio veikla – suteikiama 15 balų;
- agrarine aplinkosauga ir klimato kaita (išskyrus biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugą dirbamoje žemėje ir (arba) integruotą augalų apsaugos produktų naudojimą) – suteikiama 10 balų.
 
7. Numatomas pareiškėjo prisidėjimas savo lėšomis prie tinkamų finansuoti išlaidų:
- daugiau kaip 15 proc. – suteikiama 15 balų;
- nuo 14 iki 15 proc. įskaitytinai – suteikiama 14 balų;
- nuo 13 iki 14 proc. įskaitytinai – suteikiama 13 balų;
- nuo 12 iki 13 proc. įskaitytinai – suteikiama 12 balų;
- nuo 11 iki 12 proc. įskaitytinai – suteikiama 11 balų;
- nuo 10 iki 11 proc. įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
- nuo 9 iki 10 proc. įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
- nuo 8 iki 9 proc. įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
- nuo 7 iki 8 proc. įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
- nuo 6 iki 7 proc. įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
- nuo 5 iki 6 proc. įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
- nuo 4 iki 5 proc. įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
- nuo 3 iki 4 proc. įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
- nuo 2 iki 3 proc. įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
- nuo 1 iki 2 proc. įskaitytinai – suteikiamas 1 balas.
 
8. Projekte dalyvaus žaliąjį diplomą ar miško sertifikatą pagal tarptautines miškų sertifikavimo sistemas turintis (-ys) ūkis (-iai) – suteikiami 5 balai.
 
9. Parodomuoju bandymu pagrindžiama metodo taikymo ekonominė ir (arba) aplinkosaugos gerinimo nauda – suteikiami 5 balai (su paramos paraiška pateikiamas parodomojo bandymo ekonominės naudos apskaičiavimas ir (arba) aplinkosaugos gerinimo naudos aprašymas).
 
Primintina, kad pareiškėjai paraiškas turėtų pildyti tinkamai ir informatyviai, pateikti tinkamus ir informatyvius dokumentus, taip pat nepalikti ne iki galo užpildytos paraiškos, kadangi stringa ir užsitęsia vertinimo procesas.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. kovo 6 d. 10:37