Jau greitai – pirmasis šiemet kvietimas teikti paraiškas trumpoms tiekimo grandinėms kurti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2023.01.17

Jau greitai – pirmasis šiemet kvietimas teikti paraiškas trumpoms tiekimo grandinėms kurti

Jau greitai – pirmasis šiemet kvietimas teikti paraiškas trumpoms tiekimo grandinėms kurti
Jau nuo vasario 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos dėl paramos vystyti trumpąsias tiekimo grandines ir skatinti vietos rinkas vietos lygmeniu. Paraiškos bus renkamos iki balandžio 3 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta beveik 5 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.
 
Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ teikiama, kad būtų skatinamas ūkio subjektų bendradarbiavimas, kuriant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą.
 
Reikalavimai pareiškėjams
 
Dėl paramos kviečiami kreiptis fiziniai asmenys bei privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, taip pat privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), bei viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą.
 
Fiziniai ir juridiniai asmenys gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais, viešieji juridiniai asmenys – tik partneriais ir tarpininkais.
 
Fiziniai asmenys privalo būti savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą.
 
Privatūs juridiniai asmenys ir viešieji juridiniai asmenys turi atitikti mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
 
Įgyvendinant projektus partneriai būtini
 
Pagal priemonę paraiškos gali būti teikiamos tik kartu su partneriais, kaip projekto grandinės dalyviais, kurie kartu įgyvendina projektą, t. y. fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, dalyvaujančiais įgyvendinant ir (ar) finansuojant projektą pagal pareiškėjo ir jo partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartis turi būti pasirašyta prieš pateikiant paraišką.
 
Pažymėtina, jog 2022 m. gruodį, pakeitus priemonės įgyvendinimo taisykles, įtvirtintos nuostatos dėl projektų partnerių ir jungtinės veiklos sutarties keitimo įgyvendinant projektą – toks keitimas nėra galimas, išskyrus atvejus, kai atsiranda nenumatytos aplinkybės, dėl kurių kyla grėsmė nepasiekti projekte numatytų tikslų ir rezultatų, neįgyvendinti projekto. Tokiu atveju NMA turi būti pateiktas motyvuotas prašymas su papildomais dokumentais ir NMA, įvertinusi naujojo partnerio atitiktį tinkamumo sąlygoms ir reikalavimams, partnerio pakeitimo, įtraukimo įtaką projektui (tikslams, rezultatams), jo prisidėjimą prie vykdomo projekto (partnerio finansinis ir veiklos įnašai), priima sprendimą dėl partnerio keitimo arba naujo įtraukimo.
 
Paramos dydis priklauso nuo vykdomos veiklos, intensyvumas – nuo įsigyjamų investicijų
 
Paramos suma vienam paramos gavėjui gali skirtis atsižvelgiant į tai, kaip vykdoma ir ką planuojama įsigyti įgyvendinant projektą, taip pat ji priklauso nuo teikimo grandinės dalyvių skaičiaus (išskyrus žemės ūkio kooperatyvus).
 
Vienam trumpųjų grandinių kūrimo ir vystymo projektui gali būti skirta iki 150 tūkst. Eur be PVM.
 
Tuo tarpu, jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms, ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, projektui gali būti skirta iki 250 000 Eur be PVM (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 85 000 Eur be PVM).
 
Kitos galimos paramos sumos numatytos projektams, kai projekte planuojama kurti ar naudoti regioninio lygmens logistikos centrus, t. y.:
 • jei naudojama esamos logistikos infrastruktūra ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu, vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 700 000  Eur be PVM (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 200 000 Eur suma be PVM);
 • jei vykdoma statinio (-ių) statyba, statinio (-ių) rekonstravimas, statinio (-ių) kapitalinis remontas, vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 1 500 000 Eur be PVM (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 500 000 Eur suma be PVM).
Labai svarbu, kad investicijos regioninio lygmens logistikos centro kūrimui ir (arba) naudojimui sudarytų ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.
 
Paramos intensyvumas, priklausomai nuo numatytų įsigyti investicijų, gali būti:
 • 60 proc., kai įsigyjamos verslo plane numatytos išlaidos;
 • 100 proc., kai įsigyjamos bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos, išskyrus einamąsias bendradarbiavimo išlaidas), einamosios bendradarbiavimo išlaidos (ne daugiau kaip 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus projekto bendrąsias išlaidas), einamosios projekto įgyvendinimo išlaidos, skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidos (ne daugiau kaip 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos, iš jų ne daugiau kaip 50 proc. gali būti skirta pardavimų skatinimo reklamos išlaidoms kompensuoti).
Atrankos kriterijai
 
Pagal KPP veiklos sritį pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius ir sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
1. Projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius (skaičiuojami visi projekto grandinės dalyviai):
 • 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų;
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų.
2. Projekte numatyti šie prekybos būdai (galima pasirinkti kelis būdus, tokiu atveju atrankos balai būtų sudedami – suteikiama ne daugiau kaip 40 balų):
 • tiesioginis produktų pristatymas vartotojams – suteikiama 15 balų;
 • pardavimai ūkiuose – suteikiama 10 balų;
 • naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas – suteikiama 15 balų.
3. Projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
 
4. Suplanuotų prekybos vietų skaičius – suteikiama ne daugiau kaip 20 balų:
 • 1 prekybos vieta – 4 balai;
 • 2 prekybos vietos – 8 balai;
 • 3 prekybos vietos – 12 balų;
 • 4 prekybos vietos – 16 balų;
 • 5 ir daugiau prekybos vietų – 20 balų.
5. Projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų – suteikiama 10 balų:
 • 3 produktus – 5 balai;
 • daugiau kaip 3 produktus – 10 balų.
6. Projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiami 5 balai.
 
Tam, kad paraiška būtų toliau vertinama, privaloma surinkti 30 balų. Nesurinkus šio balų skaičiaus, paraiška atmetama.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė
 
Suplanuotą projektą būtina pradėti įgyvendinti (pateikti pirmąjį mokėjimo prašymą) per 3 mėn. nuo avanso išmokėjimo dienos, jei numatytas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas. Jei numatytas kompensavimo be avanso mokėjimo arba sąskaitų apmokėjimo būdas, projektas turi būti pradėtas įgyvendinti (pateikti pirmąjį mokėjimo prašymas) per 6 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Projektas privalo būti gyvendintas iki 2025 m. birželio 30 d. 
 
Paraiškos kartu su papildomais dokumentais NMA gali būti teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) arba pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij5kb2t1bWVudGFpQG5tYS5sdDwvYT4=:xx.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 17 d. 08:53