Jau greitai – paraiškos kaimo vietovėms gražinti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.18

Jau greitai – paraiškos kaimo vietovėms gražinti

Jau greitai – paraiškos kaimo vietovėms gražinti
Prasidėjus gegužei bus renkamos paraiškos krašto kaimo vietovėms gražinti. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ bus renkamos nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d.
 
Paraiškos bus priimamos NMA
 
Veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ įgyvendinti skirta paramos suma siekia 36 056 319 eurų, o veiklos sričiai „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ – 5 792 400 eurų.
 
Parama pagal šias veiklos sritis galės būti teikiama savivaldybių administracijoms ar savivaldybių tarybų įsteigtiems juridiniams asmenims. Šie pareiškėjai 2016 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais galėjo teikti projektinius pasiūlymus Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atitinkamam teritoriniam skyriui, kuris atlieka regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas. Minėtas departamentas buvo atsakingas už projektinių pasiūlymų rinkimą bei vertinimą, o galutinį sprendimą dėl regiono projekto finansavimo priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
 
Pareiškėjai, kurių projektai buvo teigiamai įvertinti ir įtraukti į regiono plėtros tarybos patvirtintą prioritetinį regiono projektų sąrašą, šiuo paraiškų rinkimo etapu galės teikti paramos paraiškas projektams finansuoti. Paraiškos bus priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose skyriuose bei jas bus galima teikti naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt.
 
Projektų įgyvendinimo laikas – 36 mėnesiai
 
Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 200 000 Eur su PVM, o įgyvendinamo projekto vertė (su PVM) negali būti mažesnė kaip 15 000 Eur. Paramos lėšomis bus kompensuojama iki 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, pareiškėjui prie projekto finansavimo prisidedant ne mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Pareiškėjai įgyvendinti projektą turės per 36 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, o projekto įgyvendinimo darbai turės būti pradėti per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Projektai atgaivins ir kaimo vietovių istoriją
 
Primename, kad pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ bus remiamas kaimo vietovėse esančios mažos apimties viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas, t. y. visuomeninės paskirties pastatų rekonstravimas, kapitalinis remontas, pritaikant juos kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, visuomeninės paskirties pastatams šildyti skirtų katilinių, naudojančių atsinaujinančios energijos resursus, statyba, inžinerinių statinių statybos darbai: naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir (arba) esamų rekonstravimas ir kapitalinis remontas, inžinerinių tinklų ir kitos susijusios infrastruktūros statybos darbai, viešųjų poilsio, sporto, laisvalaikio, rekreacinės ir kitos paskirties inžinerinių statinių įrengimas ar esamų sutvarkymas, mažųjų architektūros elementų sukūrimas ir atnaujinimas, meno kūrinių, skulptūrų, statulų, esančių tvarkomame objekte, sukūrimas ir atnaujinimas, kitų atvirų viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) sukūrimas, pritaikant jas kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, laisvalaikiui ir siekiant skatinti kaimo vietovėse ekonominę plėtrą, socialinę įtrauktį ir skurdo mažinimą.
 
Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ bus remiama reikšmingais pripažintų istorinių želdynų, istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę, memorialinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai, saugomų teritorijų, įskaitant gamtos paveldo objektus, vertybių išsaugojimas ir (arba) atkūrimas bei pritaikymas lankyti, kitų gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio elementų bei kraštovaizdžio kompleksų tvarkymo darbai.
 
Minėtais projektais bus siekiama skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse bei užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 18 d. 13:54