Jau greitai bus renkamos smulkiųjų ūkininkų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.21

Jau greitai bus renkamos smulkiųjų ūkininkų paraiškos

Jau greitai bus renkamos smulkiųjų ūkininkų paraiškos
Europos Sąjungos ir valstybės finansinė parama smulkiesiems ūkiams yra viena laukiamiausių šalies ūkininkų. Nuo spalio 10 d. iki lapkričio 4 d. numatytas dar vienas, jau antrasis šiais metais, šaukimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6 000 000 eurų paramos.
 
Remiami specializuoti ir mišrieji ūkiai
 
Paramos pagal (KPP) veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“ gali kreiptis vyresni kaip 18 metų fiziniai asmenys, savo vardu iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį. Ūkyje žemės ūkio veikla turi būti vykdoma ne mažiau kaip metus, t. y. paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų, turi būti deklaruoti pasėliai ir (arba) registruoti gyvuliai, o ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo momentu turi būti nuo 4 000 Eur iki 7 999 Eur.
 
Remiama smulkaus ūkio veikla – žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkai. Remiami specializuoti ir mišrieji ūkiai.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Numatomos įgyvendinti išlaidos turi būti nurodytos verslo plane. Parama skiriama visoms jame nurodytoms išlaidoms, kurios privalo atitikti iškeltą tikslą – vykdyti žemės ūkio veiklą. Paramos lėšomis galės būti finansuojama nauja žemės ūkio technika ir įranga (ne transporto priemonės), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonių įsigijimas, gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, statybinių medžiagų įsigijimas, infrastruktūros ūkininko valdoje sutvarkymas, ūkinių gyvūnų, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos. Minėtos išlaidos bus kompensuojamos tik tada, jei bus patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos. Taip pat finansuojamos bendrosios išlaidos (verslo plano parengimas, viešinimo išlaidos), kurios patirtos ne anksčiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.
 
Perkamos prekės turi būti naujos ir nenaudotos ir atitikti Europos Sąjungos darbo saugos reikalavimus.
 
Parama išmokama dviem dalimis
 
Maksimali paramos suma – 15 tūkst. eurų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) vienam paramos gavėjui (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos).
 
Kaip ir anksčiau 2016 m., paramos suma bus išmokama dviem dalinėmis išmokomis: pirmoji išmokos dalis, sudaranti net 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama pasirašius paramos sutartį, o likusi 20 proc. paramos suma bus išmokėta tinkamai įgyvendinus verslo planą, t. y. jei ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, bus padidintas ne mažiau kaip 20 proc., pasiekti suplanuotos veiklos tikslai bei ekonominio gyvybingumo rodikliai.
  
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 35. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 
1. Specializuotas ūkis. Jei pareiškėjas kuria specializuotą gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kuriame pajamos iš kurios nors žemės ūkio veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrų ūkį (kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų.
 
2. Ūkio ekonominis dydis. Jei paramos paraiškos pateikimo metu pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra mažesnis, tai:
  • nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur suteikiama 20 balų;
  • nuo 5 000 Eur iki 5 999 Eur suteikiama 15 balų;
  • nuo 6 000 Eur iki 6 999 Eur suteikiama 10 balų;
  • nuo 7 000 Eur iki 7 999 Eur suteikiami 5 balai.
 
3. Pareiškėjo amžius. Pareiškėjams iki 40 metų imtinai suteikiama 15 balų.
 
4. Pareiškėjui įgyvendinus verslo planą jo prognozuojamas ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte:
  • nuo 51 proc. ir daugiau, suteikiami 25 balai;
  • nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų.
 
5. Pareiškėjas yra pripažinto (iki paramos paraiškos pateikimo) žemės ūkio kooperatyvo narys. Jei pareiškėjas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys:
  • ilgiau negu 2 metai, suteikiama 15 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų, suteikiama 10 balų.
 
6. Projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pagal tuo metu galiojančius teisės aktus), suteikiama 10 balų.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugsėjo 23 d. 14:37