Įvykdyti įsipareigojimus – vasarą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.06.27

Įvykdyti įsipareigojimus – vasarą

Įvykdyti įsipareigojimus – vasarą
Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui skirtas laikas jau pasibaigė. Deklaracijų pateikti laiku nespėjusių pareiškėjų dar bus laukiama iki liepos 10 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma bus mažinama 1 proc. Artėjant kai kurių būtinųjų ūkio darbų vykdymo pradžiai, ūkininkai turėtų nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų  ir šiuos būtinus darbus atlikti laiku.
 
Ūkininkai turėtų atidžiai peržiūrėti įsipareigojimų lapą, taip pat atmintinę, kuriuos gavo drauge su atspausdinta paraiška. Reikėtų įsiskaityti, kokius įsipareigojimus yra prisiėmę pagal konkrečią priemonę, programą ar jos veiklą. Informaciją apie paraiškoje nustatytus neatitikimus ar klaidas pareiškėjai gaus jų pačių pasirinktu būdu (raštu, elektroniniu paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu), taip pat ją gali rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) informaciniame portale. Kilus klausimams, galima kreiptis į rajonų savivaldybių žemės ūkio skyrius. „Nuo šių metų, pateikdami paraiškas, pareiškėjai turėjo galimybę nurodyti, jog informacija apie paraiškos vertinimo rezultatus elektroniniu paštu būtų teikiama ir savivaldybių žemės ūkio skyriams, o tai dar labiau užtikrina informacijos pasiekiamumą“, – sako NMA Strateginio valdymo departamento Metodikų rengimo poskyrio vyriausioji specialistė Sigutė Stakvilevičienė.
 
Laikytis terminų būtina
 
Visi paraiškas pateikę ir sankcijų už įsipareigojimų nesilaikymą norintys išvengti ūkininkai privalo laikytis būtinųjų ūkio darbų vykdymo terminų. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ veikiantys ūkininkai nuo paraiškos pateikimo įsipareigojimų privalo laikytis bent penkerius metus ir kasmet teikti paramos paraišką bei deklaruoti įsipareigotus plotus. Svarbu įsidėmėti, jog skirtingų KPP II krypties priemonių vykdymui gali galioti skirtingi su būtinaisiais ūkio darbais susiję terminai, todėl reikia tiksliai žinoti, kada ūkio darbai privalo būti atlikti pagal konkrečią priemonę, programą ar veiklą.
 
Kai kurių darbų terminas baigiasi liepos 1 d.
 
Galutiniai KPP II krypties priemonėms skirtų atlikti būtinųjų ūkio darbų įgyvendinimo terminai, priklausomai nuo priemonės, pagal kurią ūkininkas gauna paramą, skiriasi ir apima laikotarpį nuo liepos 1 d. iki kitų metų kovo 1 d.
 
Anksčiausiai pradėti vykdyti būtinuosius ūkio darbus turi paramą pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje“ gaunantys ūkininkai. Vėlyvam žydėjimui stimuliuoti pusė ploto turi būti nupjauta iki liepos 1 d. Viso ploto nupjovimui laiko yra daugiau – iki rugsėjo 30 d. Gyvuliai medingojo mišinio plotuose gali būti ganomi nuo rugsėjo 15 d.
 
Į darbų užbaigimo terminą – liepos 1 d. turi atkreipti dėmesį ir dalyvaujantys programoje „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“– iki to laiko reikia užsėti daugiamečius augalus. „Žolės nupjovimo terminai šioje programoje skiriasi priklausomai nuo metų, kurie praėjo nuo įsėjimo“, – primena S. Stakvilevičienė. Antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti reikia iki rugpjūčio 1 d., o antrąjį žolės pjovimą pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d. Šienavimą baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. Antrosios pjūties žolę išvežti iki rugsėjo 30 d.
 
Programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ terminai
 
Nepradėti ganyti gyvulių anksčiau nei birželio 15 d. svarbu vykdantiems veiklą „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“; ne anksčiau liepos 1 d. – „Šlapynių tvarkymas“. Šienavimas abiejose šiose veiklose turi prasidėti ne anksčiau kaip liepos 15 d. „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ veikloje šienavimas turi būti pabaigiamas iki rugsėjo 30 d. „Veiklos „Ražienų laukai per žiemą“ darbų pabaigos terminas, kaip visada  ilgesnis – nesuarti įsipareigoto ploto privaloma kitų metų kovo 1 d., tačiau kultivavimo darbus būtina atlikti iki rugsėjo 30 d.“, – primena S. Stakvilevičienė.
 
Šienavimo terminas – ne anksčiau nei liepos 15 d. ir ne vėliau nei rugsėjo 30 d. – galioja  dalyvaujantiems ir kitose veiklose: „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ ir „Melioracijos griovių tvarkymas“.
 
Veikloje „Kraštovaizdžio elementų (gyvatvorių) valdoje tvarkymas“ svarbu nepradėti intensyvių darbų anksčiau nei liepos 31 d., kad paukščiai būtų spėję išvesti jauniklius“, – pažymi S. Stakvilevičienė. Dalyvaujantys programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ pievas nuganyti ar nušienauti ūkininkai turi iki rugpjūčio 1 d.
 
Rugpjūčio ir rugsėjo darbų pabaigtuvės
 
Priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ dalyviai turėtų atsiminti, kad ganyklos ir pievos arba daugiametės ganyklos turi būti bent kartą nuganytos arba ne rečiau kaip kartą per metus iki rugpjūčio 1 d. nušienautos.
 
„Priemonėje „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB“ dalyvaujantys ūkininkai turėtų nepamiršti terminų, nurodytų ir konkrečios saugomos teritorijos nuostatuose, apsaugos reglamente ar tvarkymo plane. Tiesa, anksčiausia pievų šienavimo data „Natura 2000“ teritorijose yra birželio 15 d. “, – pastebi S. Stakvilevičienė.
 
Būtinųjų ūkio darbų terminai vasarą
 
Šienavimas ir ganymas iki rugpjūčio 1 d.
 
  • „Ekologinis ūkininkavimas“
  • „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“
  • „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“
 
 
 
Šienavimas nuo liepos 15 d. „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklose
  • „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“
  • „Šlapynių tvarkymas“
  • „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“
  • „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje“
  • „Melioracijos griovių tvarkymas“
 
Programa „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“
Ariamojoje žemėje pirmaisiais metais įsėti daugiametes žoles iki liepos 1 d. Antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti iki rugpjūčio 1 d.
Veikla „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje“
Ariamąją žemę, verčiamą į daugiametę pievą, pirmaisiais metais apsėti daugiamečių žolių mišiniu iki liepos 1 d.
Veikla „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje“
Vėlyvam žydėjimui stimuliuoti ne vėliau kaip iki liepos 1 d. nupjauti pusę ploto.
Veikla „Kraštovaizdžio elementų valdoje (gyvatvorių) tvarkymas“
Nepradėti intensyvių tvarkymo darbų iki liepos 31 d.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:17