Įrengti mėšlides ir (ar) srutų kauptuvus - iki Naujųjų metų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2011.10.26

Įrengti mėšlides ir (ar) srutų kauptuvus - iki Naujųjų metų

Įrengti mėšlides ir (ar) srutų kauptuvus - iki Naujųjų metų
Žemės ūkio subjektai, vienoje vietoje laikantys nuo 10 iki 300 SG, turėtų nepamiršti, jog iki 2012 m. sausio 1 d. turi įrengti mėšlides ir (ar) srutų kauptuvus, kuriuose tilptų ne mažiau kaip per 6 mėnesius susidarantis mėšlas bei srutos.
 
Šis kompleksinės paramos reikalavimas įgyvendinamas siekiant apsaugoti paviršinį ir požeminį vandenį nuo taršos nitratais, todėl mėšlas ir srutos turi būti kaupiami bei laikomi taip, kad būtų išvengta paviršinio ir požeminio vandens taršos.
 
2011 m. rugsėjo 26 d. pakeistame Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše yra palengvinimų ūkininkams, vienoje vietoje laikantiems nuo 10 iki 100 SG bei kaupiantiems tirštąjį mėšlą (tirštasis mėšlas yra toks mėšlas, kuris turi ne mažiau kaip 20 proc. sausųjų medžiagų). Ūkininkai šį mėšlą gali kaupti tirštojo mėšlo rietuvėje prie tvarto. Atkreipiame dėmesį, kad ši lengvata – tirštojo mėšlo kaupimas rietuvėje prie tvarto, negalioja ūkininkams, vienoje vietoje laikantiems daugiau negu 100 SG (jiems reikia įrengti atitinkamas mėšlides arba srutų kauptuvus).
 
Įrengiant tirštojo mėšlo rietuvę prie tvarto, svarbiausia tinkamai įrengti nelaidų bei sandarų hidroizoliacinį sluoksnį, užtikrinantį, kad iš jos  netekėtų srutos į aplinką. Taip pat įrengiant rietuvę prie tvarto gyvenamosiose vietovėse turi būti laikomasi ir mažiausių leistinų atstumų nuo gretimo sklypo statinių, taikomų mėšlidėms. Be to, ypač svarbu tinkamai parinkti šiam įrenginiui vietą, kad potvynio, liūčių metu rietuvės neapsemtų paviršiniai vandenys.
 
Tiesa, tirštasis mėšlas gali būti laikomas ir rietuvėse, įrengiamose tuose laukuose, kurie bus tręšiami, tačiau tirštojo mėšlo kiekis rietuvėje negali viršyti tam laukui tręšti leidžiamo panaudoti mėšlo kiekio. Be to, tokiose tirštojo mėšlo rietuvėse lauke, mėšlas gali būti laikomas ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Parenkant rietuvės lauke vietą svarbu užtikrinti didžiausius atstumus iki gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų. Rietuvė lauke įrengiama lauko vietoje, kuri niekada nebūna apsemiama vandens. Lauke ji privalo būti apjuosta ne žemesniu kaip 20 cm aukščio žemės pylimu. Pylimas turi būti įrengtas taip, kad visą mėšlo saugojimo laikotarpį srutos neištekėtų už jo ribų. Ruošiant vietą tirštojo mėšlo rietuvei lauke, pirmiausia ant lauko dirvos paviršiaus turėtų būti suformuojamas durpių arba smulkintų šiaudų pasluoksnis, skirtas srutoms ar skysčiams nuo mėšlo sugerti.
 
Skystajam mėšlui, turinčiam ne daugiau kaip 12 proc. sausųjų medžiagų bei srutų, kurios susideda iš gyvūnų šlapimo, kritulių ir kitokių iš mėšlo ištekančių ar nuo mėšlinų paviršių nutekančių nuotekų, kaupimui ir laikymui (neatsižvelgiant į tai ar vienoje vietoje laikoma nuo 10 iki 100, ar daugiau negu 100 SG) būtina įrengti atitinkamus statinius – mėšlides arba srutų kauptuvus.
 
Mėšlidės ir (ar) srutų kauptuvai turi būti įrengti pagal mėšlui ir srutoms tvarkyti nustatytus aplinkosaugos reikalavimus. Juose nurodyta, kad mėšlidėse turi tilpti ne mažiau kaip per 6 mėnesius susidarantis mėšlas bei srutos. Srutų kauptuvai turi būti tokios talpos, kad juose tilptų per nurodytą laikotarpį susidarančios srutos ne tik nuo mėšlidėse sukaupto mėšlo, bet ir nuo mėšlo pakrovimo aikštelių, melžimo vietų ir pašarų ruošimo aikštelių. Atsižvelgdami į poreikius, ūkininkai mėšlides ir (ar) srutų kauptuvus gali įrengti savo nuožiūra – aikštelių, lagūnų, rezervuarų tipo ar pan.
 
Šių statinių galima neįrengti tuomet, kai ūkininkui priklausantys gyvuliai laikomi tvarte, kuriame telpa per 6 mėnesius susidarantis mėšlas ir (ar) srutos. Ūkininkams, vienoje vietoje laikantiems mažiau nei 10 SG, reikalavimas įsirengti specialaus tipo mėšlides ir (ar) srutų kauptuvus negalioja – jie mėšlą ar srutas gali laikyti savo nuožiūra pasirinkdami bet kurį mėšlo bei srutų kaupimo ir laikymo būdą – tvarte, tirštojo mėšlo rietuvėse šalia jo ar pan.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:00