Investicinius projektus reikia užbaigti iki kitų metų liepos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.01.27

Investicinius projektus reikia užbaigti iki kitų metų liepos

Investicinius projektus reikia užbaigti iki kitų metų liepos
Paramos gavėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos (KPP) investicinėse priemonėse, privalo laikytis tam tikrų įsipareigojimų ir projektus įgyvendinti laiku.
 
Mokėjimo prašymus pateikti laiku
 
Paramos gavėjams patariama neatidėlioti projektų įgyvendinimo, nes pagal daugelį KPP investicinių priemonių užbaigti projektus ir pateikti NMA paskutinius mokėjimo prašymus reikia iki 2015 m. birželio 30 d. Pareiškėjai turėtų racionaliai planuotis darbus, atsižvelgdami į visas įmanomas kliūtis. Pasitaiko, kad įsipareigojimų nevykdo rangovai, prireikia pažymų iš kitų institucijų, tad paskutinės dienos laukti tikrai nevertėtų. Mokėjimo prašymus rekomenduojama pateikti anksčiau, nelaukiant mokėjimo prašymų teikimo termino pabaigos.
 
Paramos gavėjai, kurie yra įgyvendinę projektus arba baigia juos įgyvendinti, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu turi pateikti ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Taip pat kiekvienais metais iki balandžio 30 dienos pareiškėjai turi pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą ir finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ataskaitinius metus.
 
Specialistė primena, kad mokėjimo prašymą reikia teikti NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams, o ataskaitas – Projektų administravimo skyriui. Pažymėtina, kad paramos gavėjai turi pildyti naujai patvirtintas ataskaitų formas, kurias galima rasti čia.
 
Pakeitimus derinti su NMA
 
Paramos gavėjai taip pat turėtų atkreipti dėmesį ir į pirkimų procedūras. Rangos ar prekių tiekimo sutartį bei bet kokius jos pakeitimus yra privalu derinti su NMA teritoriniais padaliniais. Jeigu pirkimo dokumentacija bus nesuderinta arba jei teritorinis padalinys ras trūkumų, gali būti taikomos sankcijos.
 
Su NMA paramos gavėjai turėtų derinti ir bet kokius kitus su projektu susijusius pakeitimus, nesvarbu, ar keičiasi projekto vieta, ar investicijos, ar paramos dydžių pasiskirstymas tarp projekto įgyvendinimo etapų, ar įmonės vadovas. Šis įsipareigojimas yra tęstinis ir galioja per visą projekto priežiūros laikotarpį.
 
Pasiekti numatytus rodiklius
 
Dalyvaudami KPP investicinėse priemonėse paramos gavėjai įsipareigoja pasiekti tam tikrus projekto priežiūros rodiklius, pavyzdžiui, padidinti pajamas, sukurti naujų darbo vietų, padidinti sutartinių gyvulių (SG) skaičių. Jei pareiškėjas nepasiekė numatyto rodiklio, jis NMA turėtų pateikti paaiškinimus, pagrindžiančius dokumentus, kodėl taip nutiko.
 
Jeigu projektui buvo taikomi pirmumo kriterijai, tai pirmumo kriterijų pasiekimą NMA vertina ypatingai atidžiai, jų nepasiekus, gali tekti sugrąžinti ir visą paramą.
 
Svarbu pasirūpinti tinkamu finansavimo šaltiniu
 
Kai kurių priemonių įgyvendinimo taisyklėse yra numatytas reikalavimas iki paramos sutarties pasirašymo ne vėliau kaip per pusę metų nuo sprendimo skirti paramą dienos pateikti paskolos sutartį, o to pareiškėjui neatlikus, jis gali prarasti teisę į paramą. Taigi, pareiškėjai, kurie nėra pasirašę paskolos sutarčių, turėtų suskubti pasirūpinti tinkamu finansavimo šaltiniu.
 
KPP investicinių priemonių paramos gavėjai turi laikytis ir kitų bendrųjų reikalavimų: saugoti visus su parama susijusius dokumentus, visam projekto priežiūros laikotarpiui apdrausti įsigytą turtą. Nuo paramos sutarties pasirašymo/sprendimo skirti paramą, kaip nustatyta konkrečiose priemonės įgyvendinimo taisyklėse, iki projekto priežiūros laikotarpio pabaigos be rašytinio NMA sutikimo pareiškėjai įsipareigoja nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigytos nuosavybės, nenutraukti projekte numatytos veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos.
 
Dalyvaujantys KPP investicinėse priemonėse turėtų žinoti, kad pas juos visus metus gali būti vykdomos patikros. Jų metu tikrinami paramos paraiškoje, mokėjimo prašyme ir kt. pateikti duomenys, taip pat tikrinama, ar laikomasi teisės aktuose nurodytų reikalavimų bei prisiimtų įsipareigojimų.
 
Iškilus bet kokiems su projektų administravimu susijusiems klausimams, pareiškėjai gali konsultuotis su projekto administratoriumi.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:44