Investicinių projektų pakeitimai – tik gavus NMA pritarimą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.11.08

Investicinių projektų pakeitimai – tik gavus NMA pritarimą

Investicinių projektų pakeitimai – tik gavus NMA pritarimą
Paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal investicines Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemones, neretai kreipiasi į paramą administruojančią Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), prašydami leisti pakeisti projekte numatytų investicijų objektą, veiklos pobūdį ar projekto įgyvendinimo vietą.
 
Teikdami paraiškas ir pasirašydami paramos teikimo sutartis, projektų vykdytojai prisiima tam tikrus įsipareigojimus – mažiausiai penkerius metus nuo sutarties pasirašymo datos be rašytinio NMA sutikimo nekeisti projekto veiklos, projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto ir pan.
 
Tačiau projekto įgyvendinimo metu paramos gavėjams neretai prireikia pakeisti projekte ir (arba) sutartyje numatytus investicijų objektus, veiklos pobūdį ar projekto įgyvendinimo vietą. Tada paramos gavėjai privalo raštu informuoti NMA apie visus numatomus pakeitimus. Pakeitimus paramos gavėjai gali atlikti tik kai gauna raštišką NMA sutikimą.
 
Ir pakeistas projektas turi atitikti reikalavimus
 
Priimdama sprendimą dėl projekto įgyvendinimo vietos, investicijų objekto ir veiklos pobūdžio keitimo, NMA vertina, ar projektas vis dar atitinka tinkamumo finansuoti kriterijus (pvz., perkėlus projektą į vietovę, kurios gyventojų skaičius viršija šešis tūkstančius, projektas nebeatitinka tinkamumo kriterijaus, pagal kurį projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, todėl toks keitimas laikomas neleistinu), pirmumo kriterijus (pvz., perkėlus projektą į kitą valdą, kuri nėra perimta pagal KPP priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, projektas nebeatitinka projektų atrankos pirmumo kriterijaus, todėl toks keitimas bus laikomas neleistinu), kitus reikalavimus paramai gauti ir apskaičiuotos paramos dydį (pvz., jei paramos gavėjas gavo maksimalaus intensyvumo paramą ūkininkavimui mažiau palankioje vietovėje ir prašo keisti projekto vietą į vietovę, kuri nėra priskiriama prie mažiau palankių ūkininkavimui vietovių, bus vertinamas poreikis keisti finansavimo dydį taip, kad jis atitiktų reikalavimus, keliamus paramos dydžiui).
 
Taip pat bus vertinama, ar nėra požymių, kad projekto įgyvendinimo vietos, investicijų objekto ar veiklos pobūdžio keitimas gali daryti reikšmingą neigiamą įtaką numatytų projekto tikslų ir priežiūros rodiklių pasiekimui.
 
Jeigu NMA nustatys, kad dėl planuojamo pakeitimo paramos gavėjas negalės pasiekti projekte nustatytų tikslų ir tolesnis projekto įgyvendinimas bus neefektyvus, tokie pakeitimai bus laikomi neleistinais.
 
Kas laikoma įgyvendinimo vietos, veiklos pobūdžio ir investicijų objektų pakeitimais
 
Projekto įgyvendinimo vietos pakeitimu laikytinas vietos perkėlimas iš vieno žemės sklypo į kitą,  nenumatytą paraiškoje (verslo plane, projekto aprašyme), žemės sklypą, taip pat keitimu gali būti laikomas vietovės pobūdžio pakeitimas (pvz., sklypo žemės ūkio paskirties pakeitimas į namų valdos paskirtį). Valdos sumažėjimas ar padidėjimas, taip pat veiklos vykdymas kitoje to paties žemės sklypo dalyje nelaikytini projekto įgyvendinimo vietos pakeitimu.
 
Projekto veiklos pobūdžio pakeitimu laikytinas bet koks paraiškoje (verslo plane, projekto aprašyme) planuojamos įgyvendinti veiklos pakeitimas.
 
Investicijų objekto pakeitimu laikytinas investavimas į kitą nei numatyta paramos paraiškoje (verslo plane, projekto aprašyme) turtą, investicijos objekto ar jo dalies atsisakymas, paraiškoje ar paramos sutartyje nenumatyto investicijos objekto įtraukimas į projektą.
 
Pažymėtina, kad įgyvendinant projektą yra galimi tik neesminiai projekto veiklos pobūdžio pakeitimai, o projekto įgyvendinimo vieta ar investicijų objektas gali būti keičiami tik tuo atveju, jei keitimas nepakeis projekto veiklos pobūdžio ar dėl to bus padarytas tik neesminis veiklos pobūdžio pakeitimas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:39