Informaciją apie realizuotą produkciją rekomenduojama pateikti nedelsiant
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.10.10

Informaciją apie realizuotą produkciją rekomenduojama pateikti nedelsiant

Informaciją apie realizuotą produkciją rekomenduojama pateikti nedelsiant
Pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ ir siekiantys greičiau gauti visą paramą, raginami nedelsti ir pateikti informaciją apie realizuotą produkciją. Nors tai jie gali padaryti iki kitų metų gegužės 15 d., anksčiau pateikę reikiamą informaciją, pareiškėjai greičiau sulauks išmokų.
 
Ekologinių ūkių savininkams kompensacinė išmoka mokama dviem etapais. Pirmoji 50 proc. dalis nuo pareiškėjui paskaičiuotos paramos sumos sumokama įvertinus, ar pateikta paraiška atitinka kriterijus. Likusi 50 procentų dalis sumokama pareiškėjui pateikus produkcijos realizavimo dokumentus. Pareiškėjai Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) turi pristatyti Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“. Šioje lentelėje turi būti nurodyta informacija apie realizuotą produkciją.
 
Pareiškėjai, produkcijos realizavimo patvirtinimo dokumentus (18 lentelė) pateikę iki kalendorinių metų gegužės 15 d., laikomi tinkamais gauti paramą tik pagal praėjusiais kalendoriniais metais pateiktą paraišką.
 
Išmokas gaus greičiau
 
Pardavus vaisius ar uogas nevertėtų laukti, kol ateis dokumentų pateikimo terminas. Iškart po vaisių ir uogų realizavimo pateikus tai įrodančius dokumentus, administruojant paraiškas jie patikrinami ir, nenustačius klaidų,  pareiškėjui sumokama likusi paramos dalis.
 
Tuo metu javus, bulves, ar kitas kultūras, kurias patogu sandėliuoti, ūkininkui nebūtina parduoti iš karto. Dažniausiai šią išaugintą produkciją parduoti ne sezono metu yra pelningiau. Pareiškėjai gali realizuoti net ir ankstesniais metais užaugintą ir sandėliuotą produkciją, tačiau paraiškos pateikimo metais jie tokią kultūrą privalo auginti bei sertifikuoti. Pavyzdžiui, jei prieš dvejus ar trejus metus pareiškėjas augino žirnius, jų užsiliko sandėlyje ir tik po kelių metų jis tuos žirnius pardavė kaip javus, nors paraiškos pateikimo metais augino ir sertifikavo kitas kultūras, pvz. kaupiamąsias ir daržoves, laikoma, kad produkcijos realizavimo dokumentus jis užpildė neteisingai. Jei ūkininkas šiemet augino bei sertifikavo žirnius, tačiau pardavė pernykščius ar net ankstesniais metais užaugintus, tuomet pažeidimų nėra.
 
Parama ekologiškai ūkininkaujantiems žemdirbiams gali būti teikiama tik už sertifikuotą ir deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą, o sertifikavimo įstaigos išduotame patvirtinamajame dokumente nurodyta informacija apie produkcijos sertifikavimą sutampa su pateikta Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelės informacija, išskyrus atvejus, kai laukai sertifikuojami kaip pirmųjų metų perėjimo prie ekologinės gamybos statuso laukai (šiuo atveju turi sutapti 18 lentelės  ir nutarimo išrašo duomenys). Todėl visi ekologinių ūkių savininkai turi būti įregistruoti ir turėti ekologinio žemės ūkio sertifikavimo įstaigos „Ekoagros“ išduotą sertifikatą.
 
Pagrindžiančius dokumentus būtina saugoti
 
Pareiškėjas privalo ne tik užpildyti 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“ ir jos kopiją atsiųsti NMA, bet ir saugoti produktų realizavimą įrodančius dokumentus: sąskaitas, sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderį. Taip pat būtina saugoti kasos aparato kvitą arba pinigų priėmimo kvito kopiją, kur būtų nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė. Jei ekologinė produkcija buvo atiduota neatlygintinai, reikia turėti labdarą gavusios įstaigos ar organizacijos išduotą labdaros gavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyta produkcijos rūšis bei kiekis. Taip pat reikalingi prekybą turguje pagrindžiantys dokumentai, mugių rengėjų išduoti dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo užpildyta 18 lentelė „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“. Išvardytus dokumentus būtina saugoti ir pateikti NMA vykdomų patikrų ūkyje metu.
 
Sertifikuotų gyvulių augintojams yra išimčių
 
Jei pareiškėjo ūkyje 1 sertifikuotam sutartiniam gyvuliui (SG) tenka 3 ha javų arba žalienų (pievų, ganyklų, daugiamečių pievų bei ganyklų), jam produkcijos realizavimo dokumentų pateikti nereikia. Ši sąlyga taip pat galioja ir pareiškėjams, auginantiems bulves bei runkelius,    t. y. tam pačiam vienam sertifikuotam sutartiniam gyvuliui tenka 3 ha javų, bulvių, runkelių ir 3 ha daugiamečių žolių.
 
Jei ekologiniame ūkyje, kuriame laikomi sertifikuoti gyvuliai, auginamos kitokios kultūros, nei nurodyta taisyklėse, pateikti dokumentus vis dėlto reikia. Pavyzdžiui, pareiškėjas augina 6 hektarus bulvių, 1 hektarą kopūstų ir 2 hektarus morkų ir laiko pakankamą skaičių sertifikuotų gyvulių. Tuomet bulvių produkcijos realizavimo dokumentų jam pateikti nereikia, bet morkas ir kopūstus ūkininkas turi realizuoti už atitinkamą vertę bei pateikti reikalingus dokumentus.
 
Nustatyto produkcijos kiekio realizuoti nebūtina ir tiems ūkininkams, kurie programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ dalyvauja vienerius ar dvejus metus ir yra naujai įveisę sodus ar uogynus. Jiems yra mokama 100 proc. paramos suma neatsižvelgiant į produkcijos realizavimo apimtį.
 
Taip pat visa paramos suma išmokama, jei pareiškėjai įrodo, kad produkcijos negali realizuoti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių (force majeure). Tokiu atveju kartu su realizacijos dokumentais arba vietoj jų reikia pateikti prašymą ir tokias aplinkybes įrodantį dokumentą.
 
Ekologiniuose ūkiuose užaugintą produkciją galima ne tik parduoti, bet ir neatlygintinai atiduoti tiesiogiai vartoti žmonėms. Labdarai atiduota produkcija įvertinama vadovaujantis vidutine metine produkcijos rinkos kaina.
 
Jei ūkininkas privalomą realizuoti ekologiškai užaugintą produkciją vis dėlto parduoda ar neatlygintai atiduoda už mažesnę kainą nei turėtų pagal programos įgyvendinimo taisykles, jam nebus skirta 50 proc. paramos sumos.
 
Skirtingoms kultūroms – skirtinga realizavimo vertė
 
Teikiant produkcijos realizavimo dokumentus, svarbu, kad produkcijos vertė nebūtų mažesnė, nei numatyta teisės aktuose. Skirtingoms kultūroms taikomi ir skirtingi jos produkcijos vertės reikalavimai. Visų kultūrų – javų, daržovių, bulvių, vaistažolių, sodų ir uogynų privaloma produkcijos vertė paramai gauti įvardinta KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklėse. Pagal jas, skirtingi įkainiai taikomi ir tokiems pat pasėliams, bet auginamiems palankiose ūkininkauti vietovėse ar mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Pavyzdžiui, uogynų produkcijos palankiose ūkininkauti vietovėse turi būti realizuota už 1000 Lt/ha pagal uogynų produkcijos realizavimo dokumentus, mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse tų pačių uogynų produkcijos vertė turi būti 600 Lt/ha.
 
Pateiktoje lentelėje nurodyta, už kokią sumą hektarui būtina realizuoti ekologinį derlių
 
Palankiose ūkininkauti vietovėse
Javai
350 Lt/ha
Daržovės, bulvės, vaistažolės
1 050 Lt/ha
Sodai
1 600 Lt/ha
Uogynai
1 000 Lt/ha
Mažiau palankios ūkininkauti vietovės
Javai
180 Lt/ha
Daržovės, bulvės, vaistažolės
600 Lt/ha
Sodai
900 Lt/ha
Uogynai
600 Lt/ha
 
Paraiškose parašoma paramos suma siekia daugiau nei 118 mln. litų
 
Dalyvaujantys KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ 2007–2013 m. iš viso pateikė 12 859 paraiškas, jose prašoma paramos suma siekia beveik 505,5 mln. Lt.
 
Šiemet pagal šią programą pateiktos 2566 paraiškos, jose prašoma paramos suma didesnė nei 118 milijonų litų.
 
Išsamiau apie KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ galima sužinoti, paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 15:05