Įgyvendinant projektus neišvengiama pirkimų klaidų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.05.31

Įgyvendinant projektus neišvengiama pirkimų klaidų

Įgyvendinant projektus neišvengiama pirkimų klaidų
Pareiškėjai ir paramos gavėjai, jau įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (KPP), dažnai susiduria su pirkimų vykdymo klaidomis, kurios gali sutrukdyti sėkmingai įsisavinti Europos Sąjungos (ES) paramą. Praktika rodo, kad vykdant pirkimus daugeliui pareiškėjų ir paramos gavėjų kyla neaiškumų, todėl ir pažeidimų bei taikomų sankcijų nepavyksta išvengti. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai atkreipia dėmesį į dažniausiai pasitaikančias pirkimų klaidas ir pataria, kaip jų išvengti.
 
Svarbu suderinti pirkimo sutarties sąlygų keitimą
 
NMA darbuotojai pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant pirkimo sutartį ir iškilus poreikiui keisti joje numatytas sąlygas (pvz., norima atsisakyti tam tikrų darbų, vienus darbus ar paslaugas keisti kitais ar mažinti sutarties kainą ir pan.), privaloma laikytis nustatytos sutarties keitimo derinimo tvarkos. Pareiškėjai ir paramos gavėjai, kurie yra perkančiosios organizacijos ir pirkimus vykdo vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymu, atlikdami pirkimo sutarties pakeitimams prieš tai turi gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą (netaikoma mažos vertės pirkimams).
 
Pareiškėjai ir paramos gavėjai, kurie nėra perkančiosios organizacijos, pirkimus vykdo vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal KPP priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis. Jose nurodoma, kad pirkimo sutarties pakeitimai turi būti suderinti su NMA, o prašymai dėl sutarčių keitimo nagrinėjami NMA teritoriniuose skyriuose. NMA darbuotojai atkreipia dėmesį, kad pareiškėjai ir paramos gavėjai dažnai klysta manydami, jog, gavus sutikimą iš projektą administruojančių NMA darbuotojų dėl investicijų keitimo, daugiau jokių veiksmų atlikti nereikia.
 
Pažymima, kad projektus pagal KPP priemones administruojantys asmenys teikia sutikimą tik dėl investicijų keitimo, o sutikimui dėl pirkimo sutarties keitimo reikia gauti NMA teritorinio skyriaus pritarimą ir tam teikiamas atskiras prašymas, kuriame išsamiai išdėstomi planuojami pakeitimai, argumentai, kad tai nekeis pirkimo objekto, jo tiesioginės paskirties ir pakeitimai būtini siekiant tinkamai įvykdyti sutartį. NMA, vertindama pakeitimų būtinybę, atsižvelgia į tai, ar, atlikus numatomus pakeitimus, bus pasiekti numatyti įgyvendinimo projekto tikslai bei uždaviniai, pakeitimai yra ekonomiškai pagrįsti bei naudingi, o aplinkybių, dėl kurių kilo pirkimo sutarties keitimo poreikis, negalima buvo numatyti vykdant konkursą ar apklausą.
 
Pirkimo sutartyje – aiškūs terminai
 
Svarbu pažymėti ir tai, kad sudarius pirkimo sutartį su tiekėju joje turi būti numatyti aiškūs terminai, kada paslauga ar prekė turi būti pristatyta. Pasitaiko atvejų, kai tiekėjai vėluoja pristatyti prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus. Todėl pareiškėjai ir paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal KPP priemones, turi griežčiau kontroliuoti, kaip rangovas vykdo įsipareigojimus, ar tiekėjas nevėluoja pateikti prekių ar paslaugų, o pasitaikius vėlavimo atvejams – taikyti baudas, delspinigius ar kitas pirkimo sutartyje tiekėjui numatytas sankcijas. Atvejai, kai tiekėjui žodiniu ar rašytiniu pritarimu pareiškėjas ar paramos gavėjas leidžia įvykdyti sutartį vėliau, nei buvo numatyta pirkimo sąlygose, tiekėjo pasiūlyme ar pačioje sutartyje, traktuojami kaip išskirtinių sąlygų sudarymas ir atitinkamai NMA tokiose situacijose pareiškėjui pritaiko sankcijas už sutarties vykdymo tvarkos nesilaikymą.
 
Pasirašant bei vykdant pirkimo sutartį pasitaiko ir kitų klaidų. Pavyzdžiui, perkama iš susijusių asmenų; nesutampa pasiūlyme bei sutartyje nurodyti duomenys (vykdomų paslaugų kiekiai, įkainiai, terminai); pirkimo sutartis pratęsiama nenurodžius tokios galimybės pirkimo dokumentuose; iš esmės keičiamas pirkimo sutarties turinys, nors pirkimo sąlygose buvo pateiktas pirkimo sutarties projektas; pirkimo sutarties sąlygų keitimas neatitinka pirkimo dokumentuose numatytų pirkimo sutarties keitimo galimybių (keičiamos esminės sutarties nuostatos). Todėl rekomenduojama nepradėti vykdyti pirkimo sutarties, neįsitikinus, kad pirkimai atlikti tinkamai.
 
Pirkimo sąlygos – tikslios ir visur vienodos
 
Pareiškėjai ir paramos gavėjai turėtų vengti klaidų rengdami paslaugų bei darbų pirkimų sąlygas. Pažymėtina, kad rengiant pirkimų sąlygas būtina nurodyti tikslias arba bent preliminarias prekių, paslaugų bei darbų apimtis ir vengti nepagrįstų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams.
 
Dažnai pastebima, kad patvirtinamos vienokios pirkimo sąlygos, o skelbime apie pirkimą – nurodomos kitokios, nežymiai pakeistos. Tačiau pasitaiko ir dar blogesnių situacijų, kai tinkamai parengtos sąlygos vėliau netinkamai perkeliamos arba iš viso neperkeliamos į sutartį, tokiu būdu tiekėjui sudarant visiškai kitokias, nei buvo paskelbta, sutarties vykdymo sąlygas. Pirkimų vykdytojai turėtų žinoti, jog tokie, kad ir nedideli, neatitikimai yra rimta priežastis tiekėjui užprotestuoti pirkimus, o NMA – taikyti nemažas sankcijas.
 
Rengiant viešųjų pirkimų konkurso sąlygas, jose rekomenduojama numatyti ir aiškiai aprašyti būsimos pirkimo sutarties tam tikrų nuostatų keitimo galimybes dėl pasikeitusių aplinkybių – tokių, kaip papildomų darbų ar paslaugų pirkimas, termino pratęsimas, taip pat paslaugų apimties atsisakymas ar papildomas įsigijimas, subrangovų keitimo tvarka ir pan., priešingu atveju, iškilus poreikiui keisti esmines sutarties sąlygas jos vykdymo metu, to nebus galima padaryti, nes tai prieštarautų pirkimų tvarkai ir principams.
 
Dėmesys abejonių keliančioms kainoms
 
Pirkimų vykdytojai visais atvejais privalo paprašyti tiekėjų pagrįsti kainas, kai kyla abejonių, jog jos neįprastai mažos, t. y. atitinka nustatytus neįprastai mažos kainos požymius (30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų pirkimui lėšų arba 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį). Siekiant nustatyti, kiek pagrįsta ir reali tiekėjo siūloma kaina, tiekėjo turėtų būti prašoma pateikti kainos detalizavimą ar kitus paaiškinimus.
 
Sankcijos už pirkimų klaidas – proporcingos
 
Anksčiau paminėtos pirkimų klaidos yra skirtingo reikšmingumo, todėl NMA nuo 2013 m. sausio 27 d. pradėjo taikyti Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodiką, kuria remiantis sankcijos, t. y. paramos dydžio sumažinimas, už pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimus yra taikomos proporcingai atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį, mastą bei pasekmes. Taip siekiama, jog sankcijos būtų proporcingos pažeidimų mastui ir sunkumui. Tai – didelis palengvinimas paramos gavėjams, įgyvendinantiems projektus pagal KPP ir siekiantiems pasinaudoti ES parama, nes iki šios tvarkos įsigaliojimo paramos gavėjai, nesilaikę pirkimų vykdymo tvarkos, paprastai netekdavo visos tam pirkimui skirtos paramos sumos.
 
Pagal naują metodiką nustačius, kad paramos gavėjai, vykdami pirkimus, pažeidė pirkimų vykdymo tvarką, bus pritaikyta sankcija, išreiškiant ją konkrečiu procentiniu dydžiu, ir vėliau, pateikus mokėjimo prašymą, apskaičiuota konkreti paramos sumažinimo suma. Didžiausia galima sankcija už nustatytus sunkiausius pirkimų tvarkos pažeidimus – 100 proc., mažiausia – 5 proc. nuo pirkimo sutarties vertės, kai nustatomi mažesnės reikšmės pažeidimai. Praktikoje dažniausiai taikoma 25 proc. dydžio sankcija, nustatyta už pažeidimus netinkamai vertinant tiekėjų pasiūlymus, nesilaikant procedūrų keičiant pasirašytą pirkimo sutartį ir pan.
 
Paramos gavėjams minėtoje metodikoje numatytas dar vienas didelis palengvinimas – gavę pranešimą apie NMA ketinamas taikyti sankcijas, paramos gavėjai iki atitinkamo mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos (sprendimo dėl sankcijų pritaikymo priėmimo NMA) turi teisę iš naujo tinkamai įvykdyti pirkimą ir pateikti vertinti šio pirkimo dokumentus. Tokiu atveju sankcijos paramos gavėjams, jei naujame pirkime nebus nustatyta pažeidimų, nebus taikomos.
 
Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodiką galite rasti čia
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:24