Į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad nereikėtų grąžinti paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.08.14

Į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad nereikėtų grąžinti paramos

Į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad nereikėtų grąžinti paramos
Neretai Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), tikrindama paraiškas gauti tiesiogines išmokas, paramą pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programos priemones, paramą už laikomus gyvulius, nustato deklaruotų duomenų neatitikimų. Dėl to ne tik pritaikomos sankcijos einamųjų metų paraiškai, bet ir, kaip reikalauja ES teisės aktai, gali būti susigrąžinama parama už buvusius deklaravimo metus. Norėdami padėti išvengti klaidų, dėl kurių gali atsirasti skolos NMA, supažindiname su administravimo praktikoje pasitaikančiais panašiais atvejais.
 
Neišvengiama atvejų, kai nustačiusi deklaruotų duomenų neatitikimų NMA priima sprendimą dėl pareiškėjui jau išmokėtos dalies paramos sumos susigrąžinimo. Atsižvelgdama į susidariusią pareiškėjams nepalankią situaciją, NMA stengiasi jiems padėti: išnagrinėjama konkreti situacija (dėl force majeure aplinkybių), pareiškėjams suteikiama galimybė skolą grąžinti dalimis per tam tikrą laiką ar padengti būsimosiomis išmokomis.
 
Kaip rodo statistiniai duomenys, dažniausiai skolos susidaro dėl kontrolinių žemės sklypų pasikeitimų gavus naują Lietuvos teritorijos aerofotografinę ar palydovinę nuotrauką (2019 m. duomenimis, tokios skolos sudarė 67 proc. visų susidariusių skolų). Jei atnaujintoje nuotraukoje matoma, kad deklaruotiems plotams, už kuriuos buvo prašoma paramos, buvo priskirti pastatai, tvenkiniai, krūmai ar mišku apaugę laukai, kiti paramai netinkami objektai, už tokius plotus gautą paramą reikia grąžinti. Likusi dalis (33 proc.) skolų susidaro dėl prisiimtų tęstinių įsipareigojimų nesilaikymo arba nutraukimo prieš terminą, dėl pavėluotos gyvulių registracijos ir kitų priežasčių. Daugiau informacijos apie atvejus, kai taikomos sankcijos ir kaip jų išvengti, galima rasti čia.
 
Vadovaujantis ES teisės aktais, parama turi būti susigrąžinta skaičiuojant nuo metų, kuriais buvo padarytas pažeidimas, tačiau ne daugiau kaip už ketverius metus. Žemiau pateikiami atitinkami pavyzdžiai.
 
Deklaruojami netinkami paramai plotai
 
I pavyzdys
Deklaruoto ploto dalį sudaro medžių grupės / krūmynai
 
2020 m. deklaruotas laukas pagal 2017 m. darytą nuotrauką, kurioje matyti, jog laukas atitinka paramos tiesioginėms išmokoms keliamus reikalavimus. Tuo tarpu 2020 m. darytoje nuotraukoje matyti maži medeliai ir krūmai. Už šią lauko dalį tiesioginės išmokos už 2020 m. nebus mokamos, o jau išmokėta parama už 2018–2019 m. bus susigrąžinama.
 
Aerofotografinę nuotrauką, darytą 2017 m., rasite čia.
Aerofotografinę nuotrauką, darytą 2020 m., rasite čia.
 
II pavyzdys
Deklaruoto ploto dalį sudaro kelias, pastatas ar kitas objektas
 
2020 m. deklaruotas laukas pagal 2017 m. darytą nuotrauką, kurioje matyti, jog visas laukas atitinka tiesioginėms išmokoms keliamus reikalavimus. Tuo tarpu 2020 m. darytoje nuotraukoje matyti pastatytas gyvenamasis namas. Už šią lauko dalį tiesioginės išmokos už 2020 m. nebus mokamos, o jau išmokėta parama už 2018–2019 m. bus susigrąžinama, jeigu pagal pateiktus papildomus dokumentus arba palydovinę informaciją bus nustatyta, jog pastatas pradėtas statyti atitinkamais metais.
 
Aerofotografinę nuotrauką, darytą 2017 m., rasite čia.
Aerofotografinę nuotrauką, darytą 2020 m., rasite čia.
 
III pavyzdys
Deklaruoto ploto dalį sudaro kelias
 
2020 m. deklaruotas laukas pagal 2017 m. darytą nuotrauką, kurioje matyti, jog visas laukas atitinka tiesioginėms išmokoms keliamus reikalavimus. Tuo tarpu 2020 m. darytoje nuotraukoje matyti kelias. Už šią lauko dalį tiesioginės išmokos už 2020 m. nebus mokamos, o jau išmokėta parama už 2018–2019 m. bus susigrąžinama, jeigu pagal pateiktus papildomus dokumentus arba palydovinę informaciją bus nustatyta, jog kelias įrengtas atitinkamais metais.
 
Aerofotografinę nuotrauką, darytą 2017 m., rasite čia.
Aerofotografinę nuotrauką, darytą 2020 m., rasite čia.
 
Nutrūksta įsipareigojimų pagal KPP priemones vykdymas
 
ES teisės aktuose numatyta, jog pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ prisiimti 5 metų įsipareigojimai turi būti vykdomi nenutrūkstamai. Jeigu, pavyzdžiui, ketvirtais įsipareigojimų metais netęsiamas jų vykdymas, parama bus susigrąžinama už visus ankstesnius deklaravimo metus.
 
Registruose pakeisti laikomų gyvulių duomenys
 
Parama gyvulininkystės sektoriui gali būti mokama tik už paraiškos teikimo metais paramos reikalavimus atitinkančius gyvulius, kurie yra ūkyje. Kartais nustatomi atvejai, kai paraiškos teikimo metais gyvulio, už kurį buvo prašoma paramos, jau nebuvo ūkyje, t. y. gyvulys išregistruojamas atgaline data (2021 m. Gyvulių registre nurodoma, jog gyvulio ūkyje nebėra nuo 2020 m. vidurio). Tokiu atveju parama už 2020 m. susigrąžinama.
 
Galimybė skolą grąžinti dalimis ar padengti būsimosiomis išmokomis
 
Susidariusią skolą pareiškėjai gali grąžinti dalimis, iš anksto su NMA suderinę skolų grąžinimo planą. Šia galimybe 2019 m. pasinaudojo 85 pareiškėjai. Svarbu paminėti, kad ES teisės aktai suteikia valstybei teisę nesiekti susigrąžinti sumos, neviršijančios 100 Eur (neįskaitant palūkanų). Taigi skolos iki 100 Eur (neįskaitant palūkanų) grąžinti nereikia. Žinotina, kad palūkanos skaičiuojamos po 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl skolos susigrąžinimo išsiuntimo dienos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugpjūčio 14 d. 09:43