Gruodžio pradžioje NMA vyks tikrinti, kaip ūkininkai laikosi tręšimo reikalavimų šaltuoju metų laiku
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.11.17

Gruodžio pradžioje NMA vyks tikrinti, kaip ūkininkai laikosi tręšimo reikalavimų šaltuoju metų laiku

Gruodžio pradžioje NMA vyks tikrinti, kaip ūkininkai laikosi tręšimo reikalavimų šaltuoju metų laiku
Praėjusią savaitę aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymu pratęsus tręšimo mėšlu ir srutomis terminą iki gruodžio 1 d., Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) planuoja gruodžio  pradžioje vykti į ūkius patikrinti, ar ūkininkai laikosi draudimo šaltuoju metų laikotarpiu skleisti laukuose mėšlą ir (ar) srutas.
 
Draudimas šaltuoju metų laiku skleisti laukuose mėšlą ir (ar) srutas yra vienas iš kompleksinės paramos reikalavimų. Ribojant žemės tręšimą mėšlu siekiama apsaugoti upes, ežerus, jūras bei kitus vandens telkinius nuo taršos cheminiais elementais, nitratais. Paprastai laukus tręšti mėšlu ar srutomis draudžiama nuo lapkričio 15 d. iki kitų metų balandžio 1 d., tačiau nustatant draudžiamąjį laikotarpį atsižvelgiama ir į hidrometeorologines sąlygas. Šiais metais aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymu terminas buvo pratęstas iki gruodžio 1 d.
 
Draudžiamuoju laikotarpiu, nuo š. m. gruodžio 2 d. iki kitų metų balandžio 1 d., laukuose negali būti randama neįterpto mėšlo (paskleisto mėšlo / srutų arba mėšlo krūvų, išskyrus tinkamai įrengtas rietuves).
 
Kas turi laikytis kompleksinės paramos reikalavimų
 
Kompleksinės paramos reikalavimus sudaro geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimai bei valdymo reikalavimai. Šių reikalavimų privalo laikytis pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas, taip pat paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. Nustačius kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimų, sankcijos taikomos visai paraiškai, t. y. visoms išmokoms, taigi ūkininkai gali prarasti reikšmingą paramos sumą.
 
Mėšlo ir (ar) srutų tvarkymo reikalavimai
 
Vienoje vietoje laikant nuo 5 iki 100 sąlyginių gyvulių (SG), reikia įsirengti tinkamos talpos mėšlides ar srutų kauptuvus, ar rietuves prie tvarto. Laikant daugiau kaip 100 SG, mėšlą ir srutas privalu kaupti tvartuose, mėšlidėse ar srutų kauptuvuose. Visais saugojimo atvejais turi būti įrengtas nelaidus bei sandarus hidroizoliacinis sluoksnis, užtikrinantis, kad srutos netekėtų į aplinką. Svarbu tai, kad mėšlas ir srutos turi būti kaupiami ir laikomi taip, kad būtų išvengta paviršinio ir požeminio vandens taršos.
 
Pažymėtina, kad mėšlidėse, srutų kauptuvuose, tirštojo mėšlo rietuvėse turi tilpti ne mažiau kaip per 6 mėnesius susidarantis mėšlas ir (ar) srutos.
 
Visais atvejais draudžiama mėšlą ir srutas skleisti ant įšalusios, įmirkusios ar apsnigtos žemės. Taip pat mėšlą ir srutas draudžiama skleisti paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir arčiau kaip 2 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų. Žinotina, kad paminėti reikalavimai galioja ne tik draudžiamuoju laikotarpiu.
 
Pateikti mėšlo pardavimo dokumentus ir (ar) sutartis
 
Nors atnaujinti informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais valdoje naudojamas mineralines bei organines trąšas, taip pat į Valdų registrą įkelti mėšlo pardavimo / perdavimo dokumentus ir (ar) sutartis dėl srutų išlaistymo ūkininkai turėjo deklaravimo metu, to nepadarę pareiškėjai kviečiami suskubti ir tai padaryti iki metų pabaigos. Primintina, jei per metus patenkantis į dirvą bendrojo azoto kiekis viršija 170 kg/ha (tręšiant organinėmis trąšomis, ganant gyvulius), taikomos sankcijos, kurios gali siekti 1–5 proc. (pakartotinai nustačius pažeidimą – iki 15 proc.) išmokų pagal paraišką sumos. Azoto kiekis, tenkantis vienam dirvos hektarui, apskaičiuojamas pagal gyvulių laikytojo valdos kodą, valdoje laikomus sutartinio gyvūno (SG) vienetus dalijant iš valdoje deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto ir dauginant iš 100.
 
Naudingą informaciją apie kompleksinės paramos reikalavimus galima rasti skaitmeniniu formatu NMA parengtame leidinyje „Reikalavimų įgyvendinimo gerosios praktikos vadovas“.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gruodžio 11 d. 15:35