Gruodžio pabaigoje vėl renkamos paraiškos konsultavimo paslaugoms įsigyti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.12.14

Gruodžio pabaigoje vėl renkamos paraiškos konsultavimo paslaugoms įsigyti

Gruodžio pabaigoje vėl renkamos paraiškos konsultavimo paslaugoms įsigyti
Gruodžio 27 d. prasideda antras paraiškų rinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugoms“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Paraiškos bus renkamos iki 2022 m. vasario 4 d.
 
Paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS.
 
Kas gali teikti paraiškas?
 
Pagal priemonę konsultavimo paslaugos teikiamos šiems konsultavimo paslaugų gavėjams:
 • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams;
 • miško valdytojams;
 • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.
Kokias paslaugas galima įsigyti?
 
Pareiškėjas, siekiantis pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, galės konsultuotis šiomis temomis pagal konsultavimo paslaugų sritis:
 • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams kompensuojamos konsultacijos, susijusios su teisės aktų reikalavimų ir standartų laikymusi, klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos taikymu, vandens apsaugos reikalavimų įgyvendinimu, integruotų augalų apsaugos priemonių taikymu, jaunųjų ūkininkų konsultavimu dėl ūkio steigimo, modernizavimo ir kt. priemonių įgyvendinimu;
 • miško valdytojams kompensuojamos konsultacijos, susijusios su informavimu apie įsipareigojimus dėl saugomų teritorijų, saugomų rūšių ir buveinių nustatymo ir kt. taisyklių bei įvairių rūšių miško kirtimų vykdymu, nemedieninių miško resursų panaudojimu, miško ekonominės vertės didinimu;
 • kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms kompensuojamos konsultacijos, susijusios su įmonės ekonomine ir aplinkosaugine veikla.
Kokia galima paramos suma?
 
Lėšų suma, kuri gali būti paskirsta konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskiras konsultavimo paslaugų sritis 2021–2023 metams yra:
 • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams – 273 318 Eur;
 • miško valdytojams – 118 166 Eur;
 • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 233 888Eur.
Vienam konsultavimo paslaugų gavėjui (pareiškėjui) didžiausia galima pasinaudoti konsultavimo paslaugomis suma yra 1 500 Eur be PVM.
 
Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į konsultavimo paslaugų sritį: konsultavimo paslaugos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams – 100 proc. arba 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio priklausomai nuo konsultavimo temos, miško valdytojams – 100 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio, kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų atitiktis KPP priemonės atrankos kriterijams dėl konsultavimo paslaugų vertinama tuo atveju, jei lėšų suma, kuri gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskirus pareiškėjus, yra didesnė arba lygi 2021–2023 metais planuojamai skirti paramos sumai pagal priemonės veiklos sritį.
 
Pareiškėjų atrankos kriterijai taikomi mažėjančios svarbos tvarka:
 
Ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, kurie paraiškos pateikimo metu:
 • yra pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pagal vieną iš KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir (arba) „Dirvožemio apsauga;
 • pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos ir (arba) Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašus yra sudarę tręšimo planus ir juos įgyvendina;
 • pagal teisės aktų reikalavimus yra sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai;
 • yra jaunieji ūkininkai (ne vyresni kaip 40 metų amžiaus);
 • turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių.
Miško valdytojai paraiškos pateikimo metu:
 • yra fiziniai asmenys;
 • miško valda patenka į saugomas teritorijas.
Kaimo vietovėse veikiančioms labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės paraiškos pateikimo metu:
 • įmonė veikia ne ilgiau kaip 3 metus;
 • įmonė veikia savivaldybėje, kurioje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis pagal skelbiamus Lietuvos statistikos departamento duomenis yra aukštesnis nei vidutinis Lietuvos Respublikoje;
 • įmonė turi ne mažiau kaip 2 darbuotojus.
Sudarant atskiras pareiškėjų atrankos pirmumo eiles vadovaujamasi paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktais ir atitinkamais dokumentais pagrįstais duomenimis ir viešuosiuose registruose esančiais duomenimis. Pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys be NMA paklausimo po paraiškos pateikimo dienos negali būti koreguojami ar tikslinami (išskyrus akivaizdžias klaidas). Jeigu paraiškoje ir jos prieduose nėra duomenų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gruodžio 14 d. 08:14