Gera naujiena jauniesiems ūkininkams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.12.04

Gera naujiena jauniesiems ūkininkams

Gera naujiena jauniesiems ūkininkams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programai (KPP) einant į pabaigą, paskelbtas paskutinis kvietimas teikti paraiškas pagal vieną iš populiariausių priemonių – „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Paraiškų iš jaunosios ūkininkų kartos laukiama iki šių metų gruodžio 31 d. Pretenduojantieji į paramą turėtų atkreipti dėmesį į kelias naujoves. Svarbiausia iš jų – trumpesnis projekto įgyvendinimo laikas.
 
Projektus reikės įgyvendinti per 9 mėnesius
 
Rengdami paraiškas jaunieji ūkininkai turėtų atsiminti, kad savo projektą jie turės įgyvendinti per 9 mėnesius. Atitinkamai reikėtų planuoti projekto veiklas ir jų baigimo terminus. Vėliausiai galutinį mokėjimo prašymą Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) reikės pristatyti iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Šis galutinis terminas turės būti nurodytas ir paraiškoje.
 
Ketinantieji teikti paraiškas turėtų gerai apgalvoti ir įvertinti, ar suspės laiku ir tinkamai įgyvendinti projektą. Tai ypač svarbu tiems, kas ketina statyti arba rekonstruoti gamybinius statinius, naudodami statybines medžiagas, įsigytas už paramos lėšas. Pažymėtina, kad statybos darbai nėra finansuojami, o įsigytos medžiagos galės būti naudojamos tik gamybiniams pastatams, pavyzdžiui, tvartams ar gamybiniams sandėliams, statyti arba atnaujinti.
 
Jei projekte numatyti statybos ar rekonstravimo darbai, su paraiška turi būti pateiktas statybos, rekonstravimo techninis projektas arba remonto aprašas, sąmata bei statybą leidžiantis dokumentas.
 
Parama neseniai įsikūrusiems ūkininkams
 
Paramos ūkiui įkurti gali kreiptis jaunesni nei 40-ies metų ūkininkai, kurių žemės ūkio valda ir ūkis buvo įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus. Pretenduojantieji į paramą taip pat turi turėti pakankamai profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir su paraiška pateikti vieną iš profesinį pasirengimą ūkininkauti įrodančių dokumentų.
 
Kitas svarbus tinkamumo kriterijus – turimos žemės ūkio valdos (ŽŪN) dydis. Reikalavimai ŽŪN priklauso nuo to, kokį ūkį planuojama steigti. Ketinantieji  kurti gyvulininkystės, mišrų arba augalininkystės ūkį nuosavybės teise turi valdyti ne mažesnį kaip 8 ha ŽŪN plotą. Už 1 ha tokio ūkio skiriama 3 452,80 Lt (1 000 Eur). Steigiantieji daržininkystės, vaistažolininkystės ar kitokį specializuotą ūkį turi valdyti ne mažiau kaip 4 ha ŽŪN. Išimtis – tik sodininkystės ūkį vystantys ūkininkai. Jiems turi priklausyti ne mažesnis kaip 8 ha ŽŪN plotas. Parama už 1 ha specializuoto ūkio – 6 905,60 Lt (2 000 Eur).
 
Jeigu pareiškėjas paramos paraiškos pateikimo dieną neturi reikalaujamo minimalaus nuosavybės teise valdomo ŽŪN ploto, jis turi pateikti dokumentus ar pasižadėjimą, kuriuose nurodyta, kad iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos turės reikiamą nuosavybės teise naudojamų ŽŪN plotą.
 
Iš anksto apgalvotos investicijos
 
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos naujai žemės ūkio technikai, statybinėms medžiagoms, technologiniams įrenginiams, kompiuterinei įrangai bei transporto priemonėms, skirtoms pagamintai produkcijai transportuoti. Taip pat remiamas žemės ūkio paskirties žemės pirkimas, daugiamečių sodinukų įsigijimas ir sodinimas. Kompensuojamos ir bendrosios bei viešinimo išlaidos.
 
Svarbu iš anksto tiksliai numatyti, kokios investicijos bus atliekamos, nes su tuo susijusius dokumentus reikia pateikti kartu su paraiška. Pavyzdžiui, jei planuojama įsigyti traktorių, reikia pagrįsti tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir su paramos paraiška pateikti tris tiekėjų komercinius pasiūlymus. Tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma atsižvelgiant į mažiausią pasiūlytą kainą.
 
Dokumentais reikėtų pasirūpinti kuo greičiau
 
Kad ūkio atitiktis higienos, veterinarijos, gyvūnų gerovės ir maisto kokybės reikalavimams būtų įvertinta tinkamai, pareiškėjas su paraiška turi pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymą, kurioje nurodyta ūkio atitiktis aukščiau minėtiems reikalavimams. Šio dokumento nereikia pateikti, jei numatytos investicijos neturi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi.
 
Dokumentų rengimas gali užtrukti, tad jais reikia pasirūpinti iš anksto. Visą reikiamų dokumentų sąrašą galima rasti priemonės įgyvendinimo taisyklių paraiškos formos 10 skyriuje.
 
Reikėtų pastebėti, kad kruopščiai parengtos paraiškos su pridėtais visais reikalingais dokumentais pagreitins paraiškų vertinimą. Kuo anksčiau bus pasirašytos paramos sutartys, tuo greičiau paramos gavėjai galės pradėti vykdyti projektus. Tai itin svarbu dėl trumpesnio projektų įgyvendinimo laikotarpio.
 
Didelė pirmumo vertinimo tikimybė
 
Priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ populiarumas nemažėja nuo pat 2007 m. Per septynerius programos metus paramą jau gavo daugiau kaip 2,2 tūkst. jaunųjų ūkininkų. Jiems išmokėta daugiau kaip 299 mln. Lt (apie 87 mln. Eur) –  ši suma sudaro 99 proc. priemonei skirtų lėšų.

Kadangi ši priemonė yra itin populiari, gautų paramos paraiškų bendra prašoma suma gali viršyti priemonei skirtą sumą. Tokiu atveju bus atliekamas projektų pirmumo vertinimas.
 
Paraiškos vertinamos dviem etapais. Pirmuoju etapu įvertinama paraiškų atitiktis keturiems pirmumo kriterijams, išvardytiems mažėjančio svarbumo tvarka priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Antruoju etapu vertinamas atrinktų paraiškų tinkamumas paramai skirti.
 
Keturi pirmumo kriterijai
 
Svarbiausią pirmumo kriterijų atitiks ūkininkai, kuriantys mišrų ūkį, t. y. tie ūkininkai, kurie ketina vystyti kelias veiklas, tarp jų – ir gyvulininkystę.
 
 Antrą kriterijų atitiks pareiškėjai, turintys aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą. Trečią – jaunesnio amžiaus ūkininkai. Ketvirtą – paraiškos pateikimo metu valdantys didesnį ŽŪN plotą. Paramos paraiškos, atitinkančios aukščiausius pirmumo kriterijus, toliau vertinamos pagal tinkamumą paramai skirti.
 
Su priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklėmis ir jose išdėstytais pirmumo kriterijais galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. gruodžio 4 d. 10:43