Gamintojų organizacijoms įsisteigti – 1 mln. Eur paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.28

Gamintojų organizacijoms įsisteigti – 1 mln. Eur paramos

Gamintojų organizacijoms įsisteigti – 1 mln. Eur paramos
Rugpjūčio 1 d. pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. Parama teikiama žemės ūkio sektoriaus grupėms ir organizacijoms įsisteigti.
 
Paraiškos bus priimamos iki rugsėjo 29 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 1 073 000 Eur paramos lėšų.
 
Galimi pareiškėjai
 
Parama teikiama žemės ūkio sektoriaus juridinių asmenų grupių veiklai. Taip pat paramos gali kreiptis labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Fiziniams asmenims parama pagal šią priemonę neteikiama.
 
Juridinis asmuo turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 10 dalyvių, fizinių ir (ar) juridinių asmenų ir įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.
 
Jei paramos kreipiasi juridinis asmuo, kurio dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvai, jų iš narių supirktų produktų ir nariams parduotų prekių bei suteiktų paslaugų vertė turi būti didesnė kaip 50 proc. visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) supirktų produktų ir visų parduotų prekių bei suteiktų paslaugų vertės.
 
Pažymėtina, kad pareiškėjas turės būti pripažintas gamintojų grupe ir įgyvendinti penkerių metų verslo planą. Sprendimą dėl pareiškėjo pripažinimo grupe priims NMA. Sprendimas priimamas patikrinus pareiškėjo verslo plano bei pareiškėjo atitiktį nustatytiems reikalavimams.
 
Finansuojamos išlaidos
 
Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, realiai suplanuotos ir pagrįstos, neviršijančios įsigyjamų investicijų rinkos vertės ir būtinos projektui vykdyti bei numatytos paramos paraiškoje.
 
Paramos lėšomis finansuojamos biuro įrangos įsigijimo, personalo (administracijos ir kitų darbuotojų), kitos einamosios išlaidos (mokesčiai už teisines, administracines paslaugas, buhalterinės apskaitos, audito paslaugų įsigijimo išlaidos). Taip pat gali būti finansuojamos patalpų įsigijimo nuosavybės teise, naujos technikos ir įrangos įsigijimo išlaidos, nematerialios investicijos (kompiuterinės programinės įrangos, patentų, licencijų, autorių teisių, prekės ženklų įsigijimo).
 
Paramos dydis
 
Paramos suma, nurodoma mokėjimo prašyme ir išmokama pagal mokėjimo prašymą už vienerius (pirmuosius, antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ar penktuosius) veiklos metus, kiekvienais metais negali būti didesnė kaip 100 000 Eur.
 
Paramos suma už pirmuosius veiklos metus negali viršyti 10 proc. pirmųjų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės, už antruosius veiklos metus negali viršyti 9 proc., už trečiuosius veiklos metus – 8 proc., už ketvirtuosius veiklos metus – 7 proc., už penktuosius veiklos metus – 6 proc. atitinkamų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės.
 
Paraiškų atrankos kriterijai ir skiriami balai
 
Mažiausias privalomasis atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiškai neskirta privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, tokia paramos paraiška atmetama.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
 
1. Pareiškėjui, atstovaujančiam tik ekologinės gamybos ūkiams, skiriama 10 balų. Su paramos paraiška turi būti pateiktas kiekvieno pareiškėją sudarančio dalyvio, kuris yra ekologinės gamybos ūkis, paramos paraiškos pateikimo dieną galiojantis sertifikavimo įstaigos išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad jis yra sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas pagal 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), reikalavimus ekologinės gamybos vienetas.
 
2. Pareiškėjui, atstovaujančiam tik gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės sektoriui, kai jo dalyviai ir (ar) dalyvių nariai, jei dalyviai – žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), balai skiriami taip:
 
2.1. vaisių, uogų ir (ar) daržovių augintojams, kurių bendras deklaruotas auginamų vaisių, uogų ir (ar) daržovių plotas (apskaičiuoti naudojami praėjusių metų tiesioginių išmokų deklaravimo duomenys) yra ne mažesnis kaip:
 
a) 100 ha arba 10 ha uždarajame grunte – skiriama 10 balų;
 
b) 150 ha arba 15 ha uždarajame grunte – skiriama 20 balų;
 
c) 200 ha arba 20 ha uždarajame grunte – skiriama 30 balų;
 
2.2. ūkinių gyvulių augintojams, kurių bendras auginamų sutartinių gyvulių skaičius (bendras auginamų sutartinių gyvulių skaičius nustatomas sudedant kiekvieno ūkinių gyvūnų augintojo vidutinį metinį sutartinių gyvulių skaičių, kuris apskaičiuojamas naudojant praėjusių metų Ūkinių gyvūnų registro duomenis) yra ne mažesnis kaip:
 
a) 500 – skiriama 10 balų;
 
b) 700 – skiriama 20 balų;
 
c) 900 – skiriama 30 balų;
 
2.3. bičių laikytojams, kurių bendras laikomų bičių šeimų skaičius (bendras bičių šeimų skaičius nustatomas sudedant kiekvieno bičių laikytojo vidutinį metinį bičių šeimų skaičių, kuris apskaičiuojamas naudojant praėjusių metų Ūkinių gyvūnų registro duomenis) yra ne mažesnis kaip:
 
a) 200 – skiriama 10 balų;
 
b) 300 – skiriama 20 balų;
 
c) 400 – skiriama 30 balų.
 
Su paramos paraiška turi būti pateikta kiekvieno pareiškėją sudarančio dalyvio, kuris atstovauja tam tikram sektoriui, užpildyta pažyma, kuria patvirtinama, kad jis iš gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės produktų ir iš jų gautų pirminio perdirbimo produktų realizavimo gauna daugiau kaip 50 procentų visų pajamų. Pažyma turi būti parengta pagal Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“.
 
3. Pareiškėjui, žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), pripažintai pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir Pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo“, arba jeigu pareiškėjo bent vienas dalyvis pripažintas pagal minėtą įsakymą, skiriama 10 (dešimt) balų. Su paramos paraiška turi būti pateikta pareiškėjo ar pareiškėją sudarančio dalyvio pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) pažymėjimo kopija.
 
4. Pareiškėjui skiriama 10 balų, kai jis vykdo gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėje, kurioje esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo dalyvių ar dalyvių narių, jeigu dalyvis yra kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), žemės ūkio paskirties žemės ploto yra šioje vietovėje. Vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą).
 
5. Pareiškėją sudarančių dalyvių skaičius. Didžiausias balas, skiriamas atsižvelgiant į juridinio asmens dalyvių skaičių, yra 30 balų – už kiekvieną papildomą dalyvį skiriama po du balus.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 31 d. 13:37