Gamintojų grupėms įsisteigti teikiama parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.04.27

Gamintojų grupėms įsisteigti teikiama parama

Gamintojų grupėms įsisteigti teikiama parama
Nuo gegužės 4 d. iki gegužės 29 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. Supažindiname su pagrindiniais paramos teikimo reikalavimais.
 
Parama teikiama pagal minėtos priemonės veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“. Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 500 000 Eur paramos lėšų.
 
Karantino metu pareiškėjai paraiškas ir kartu su jomis teikiamus dokumentus gali teikti registruotu paštu, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siųsti elektroniniu paštu adresais, nurodytais skiltyje „Susisiekite“. Taip pat NMA darbo laiku dokumentus galima pateikti naudojantis „paraiškų dėžutėmis“, kurios įrengtos visuose NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Paraiškų teikimo į „paraiškų dėžutę“ laikas dviem darbo dienomis trumpesnis, nei nustatytas paraiškų priėmimo terminas. Išsamiau apie paraiškų teikimą karantino laikotarpiu – kvietime teikti paraiškas.
 
Galimi pareiškėjai
 
Parama teikiama žemės ūkio sektoriaus juridinių asmenų grupių veiklai. Taip pat dėl paramos gamintojų grupei įsteigti gali kreiptis labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Fiziniams asmenims, viešiesiems juridiniams asmenims parama pagal šią priemonę neteikiama.
 
Juridinis asmuo turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 10 dalyvių (fizinių ir (ar) juridinių asmenų) ir įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.
 
Pareiškėjas turės būti pripažintas gamintojų grupe ir įgyvendinti penkerių metų verslo planą. Sprendimą dėl pareiškėjo pripažinimo grupe priims NMA. Sprendimas priimamas patikrinus pareiškėjo verslo plano bei pareiškėjo atitiktį nustatytiems reikalavimams.
 
Finansuojamos išlaidos
 
Paramos lėšomis finansuojamos gamybinių patalpų įsigijimo nuosavybės teise arba išperkamąja nuoma išlaidos. Taip pat remiamas naujos technikos, atitinkančios Europos Sąjungos (ES) reikalavimus, ir įrangos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES aktų nustatytus reikalavimus, įsigijimas.
 
Taip pat finansuojamos administracinių patalpų įsigijimo nuosavybės arba išperkamąja nuoma, biuro baldų bei įrangos įsigijimo išlaidos, personalo bei kitos einamosioms išlaidos (mokesčiai už teisines, administracines paslaugas, buhalterinės apskaitos, audito paslaugų įsigijimo išlaidos), paramos lėšomis remiamos komandiruotės, nematerialiosioms investicijos. Pakeitus taisykles, neliko reikalavimo, kad šios išlaidos sudarytų ne daugiau kaip 20 proc. visų paramos lėšomis finansuojamų projekto išlaidų.
 
Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, realiai suplanuotos ir pagrįstos, neviršijančios įsigyjamų investicijų rinkos vertės ir būtinos projektui vykdyti. Numatytos išlaidos turi būti nurodytos verslo plane pagal verslo plano įgyvendinimo metus.
 
Paramos dydis
 
Paramos suma, nurodoma mokėjimo prašyme ir išmokama pagal mokėjimo prašymą už vienus (pirmuosius, antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ar penktuosius) veiklos metus, negali būti didesnė nei 100 000 Eur.
 
Paramos suma už pirmuosius veiklos metus negali viršyti 10 proc. pirmųjų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės, už antruosius veiklos metus negali viršyti 9 proc., už trečiuosius veiklos metus – 8 proc., už ketvirtuosius veiklos metus – 7 proc., už penktuosius veiklos metus – 6 proc. atitinkamų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės. Paramos suma skaičiuojama pagal tą metinės parduotos produkcijos vertės dalį, kuri gauta pardavus tik iš pareiškėjo dalyvių supirktą produkciją.
 
Paraiškų atrankos kriterijai ir skiriami balai
 
Mažiausias privalomasis atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiškai neskirta privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Paraiškų atrankos kriterijai:
 
1.      Pareiškėjui, kurio dalyviai yra tik ekologinės gamybos ūkiai, skiriama 10 balų.
Prie paramos paraiškos turi būti pridėtas kiekvieno pareiškėją sudarančio dalyvio, kuris yra ekologinės gamybos ūkis, paramos paraiškos pateikimo dieną galiojantis sertifikavimo įstaigos išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad jis yra sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 848/2018 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 834/2007.
 
2. Pareiškėjui, kai jo dalyvių ir (ar) dalyvių narių, jei dalyviai – žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), veikla priskiriama tik gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės sektoriui, balai skiriami taip:
 
2.1. vaisių, uogų ir (ar) daržovių augintojams, kurių bendras deklaruotas auginamų vaisių, uogų ir (ar) daržovių plotas (apskaičiuoti naudojami praėjusių kalendorinių metų tiesioginių išmokų deklaravimo duomenys) yra ne mažesnis kaip:
a) 100 ha arba 10 ha uždarajame grunte – skiriama 10 balų;
b) 150 ha arba 15 ha uždarajame grunte – skiriama 20 balų;
c) 200 ha arba 20 ha uždarajame grunte – skiriama 30 balų;
 
2.2. ūkinių gyvulių augintojams, kurių bendras auginamų sutartinių gyvulių skaičius (bendras auginamų sutartinių gyvulių skaičius nustatomas sudedant kiekvieno ūkinių gyvūnų augintojo vidutinį metinį sutartinių gyvulių skaičių (žr. 3 priedą), kuris apskaičiuojamas naudojant praėjusių kalendorinių metų Ūkinių gyvūnų registro duomenis) yra ne mažesnis kaip:
a) 500 – skiriama 10 balų;
b) 700 – skiriama 20 balų;
c) 900 – skiriama 30 balų;
 
2.3. bičių laikytojams, kurių bendras laikomų bičių šeimų skaičius (bendras bičių šeimų skaičius nustatomas sudedant kiekvieno bičių laikytojo vidutinį metinį bičių šeimų skaičių, kuris apskaičiuojamas naudojant praėjusių kalendorinių metų Ūkinių gyvūnų registro duomenis) yra ne mažesnis kaip:
a) 200 – skiriama 10 balų;
b) 300 – skiriama 20 balų;
c) 400 – skiriama 30 balų.
Su paramos paraiška turi būti pateikta kiekvieno pareiškėją sudarančio dalyvio, kuris atstovauja tam tikram sektoriui, užpildyta pažyma, kuria patvirtinama, kad jis iš gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės produktų ir iš jų gautų pirminio perdirbimo produktų realizavimo gauna daugiau kaip 50 procentų visų pajamų. Pažyma turi būti parengta pagal Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“.
 
3. Pareiškėjui, žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), pripažintai pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir Pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo“, arba jeigu pareiškėjo bent vienas dalyvis pripažintas pagal minėtą įsakymą, skiriama 20 balų. Su paramos paraiška turi būti pateikta pareiškėjo ar pareiškėją sudarančio dalyvio pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) pažymėjimo kopija.
 
4. Pareiškėjui skiriama 10 balų, kai jis vykdo gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėje, kurioje esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo dalyvių ar dalyvių narių, jeigu dalyvis yra kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), žemės ūkio paskirties žemės ploto yra šioje vietovėje. Vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą).
 
5. Pareiškėją sudarančių dalyvių skaičius. Didžiausias balas, skiriamas atsižvelgiant į juridinio asmens dalyvių skaičių, yra 30 balų, už kiekvieną papildomą dalyvį skiriama po du balus.
 
Pagrindiniai taisyklių pakeitimai 2020 m.
 
2020 m. kovo 30 d. buvo pakeistos veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklės. Taisyklių pakeitimais siekiama pareiškėjams sumažinti administracinę naštą, palengvinti paramos teikimo sąlygas, patikslinti sprendimų dėl paramos skyrimo (neskyrimo) priėmimo tvarką. Paminėtini šie pakeitimai:
  • Panaikintas reikalavimas apdrausti paramos lėšomis įgytą turtą. Įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, paramos gavėjas įsipareigoja savo lėšomis atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja verte.
  • Poveikio aplinkai įvertinimas atliekamas iki paramos paraiškos pateikimo dienos (kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu.
  • Pareiškėjui, kurio dalyviai yra tik ekologinės gamybos ūkiai, skiriama 10 atrankos balų. Prie paramos paraiškos turi būti pridėtas kiekvieno pareiškėją sudarančio dalyvio, kuris yra ekologinės gamybos ūkis, paramos paraiškos pateikimo dieną galiojantis sertifikavimo įstaigos išduotas dokumentas.
  • Pareiškėjui, žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), arba jeigu pareiškėjo bent vienas dalyvis pripažintas žemės ūkio kooperatine bendrove, skiriama 20 balų. Prie paramos paraiškos turi būti pridėta pareiškėjo ar pareiškėją sudarančio dalyvio pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) pažymėjimo kopija.
  • Paramos paraiškų vertinimo organizavimas, atrankos (pirmumo) vertinimas ir tinkamumo skirti paramą vertinimas vykdomas vadovaujantis KPP administravimo taisyklėmis.
  • Vadovaudamasis Projektų atrankos komiteto (PAK) rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priima žemės ūkio ministras ar jo įgaliotas asmuo. Apie tokio sprendimo priėmimą Žemės ūkio ministerija informuoja NMA per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Pažymėtina, kad buvo pakeistas 1 priedo XI skyriaus „Pareiškėjo deklaracija“ 14 punktas.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 4 d. 09:35