Gamintojų grupėms – 1 mln. Eur paramos (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.05.24

Gamintojų grupėms – 1 mln. Eur paramos (atnaujinta)

Gamintojų grupėms – 1 mln. Eur paramos (atnaujinta)
Bus renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“.
 
Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 1 073 000 Eur paramos lėšų.
 
Atkreipiame dėmesį, kad gegužės 31 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistas paramos paraiškų pagal KPP priemones 2017 metų grafikas. Paramos gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimui žemės ūkio sektoriuje bus galima kreiptis nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 29 d. (ankstesnis paraiškų rinkimo laikotarpis: birželio 1 d. – liepos 31 d.).
 
Jei ateityje būtų pakeistos teisės aktų nuostatos, apie tai informuosime NMA svetainėje.
 
Galimi pareiškėjai
 
Parama teikiama žemės ūkio sektoriaus juridinių asmenų grupių veiklai. Fiziniams asmenims parama pagal šią priemonę neteikiama.
 
Juridinis asmuo turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 10 dalyvių, fizinių ir (ar) juridinių asmenų ir įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.
 
Jei paramos kreipiasi juridinis asmuo, kurio dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvai, jų iš narių supirktų produktų ir nariams parduotų prekių bei suteiktų paslaugų vertė turi būti didesnė kaip 50 proc. visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) supirktų produktų ir visų parduotų prekių bei suteiktų paslaugų vertės.
 
Taip pat paramos gali kreiptis labai maža, maža arba vidutinė įmonė.
 
Pažymėtina, kad pareiškėjas turės būti pripažintas gamintojų grupe ir įgyvendinti penkerių metų verslo planą. Sprendimą dėl pareiškėjo pripažinimo grupe priims NMA. Sprendimas priimamas patikrinus pareiškėjo verslo plano bei pareiškėjo atitiktį nustatytiems reikalavimams.
 
Finansuojamos išlaidos
 
Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, realiai suplanuotos ir pagrįstos, neviršijančios įsigyjamų investicijų rinkos vertės ir būtinos projektui vykdyti bei numatytos paramos paraiškoje.
 
Paramos lėšomis finansuojamos biuro įrangos įsigijimo, personalo (administracijos ir kitų darbuotojų), kitos einamosios išlaidos (mokesčiai už teisines, administracines paslaugas, buhalterinės apskaitos, audito paslaugų įsigijimo išlaidos). Taip pat gali būti finansuojamos patalpų įsigijimo nuosavybės teise, naujos technikos ir įrangos įsigijimo išlaidos, nematerialios investicijos (kompiuterinės programinės įrangos, patentų, licencijų, autorių teisių, prekės ženklų įsigijimo).
 
Paramos dydis
 
Paramos suma, nurodoma mokėjimo prašyme ir išmokama pagal mokėjimo prašymą už vienerius (pirmuosius, antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ar penktuosius) veiklos metus, negali būti didesnė kaip 100 000 Eur.
 
Paramos suma už pirmuosius veiklos metus negali viršyti 10 proc. pirmųjų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės, už antruosius veiklos metus negali viršyti 9 proc., už trečiuosius veiklos metus – 8 proc., už ketvirtuosius veiklos metus – 7 proc., už penktuosius veiklos metus – 6 proc. atitinkamų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės.
 
Paraiškų atrankos kriterijai ir skiriami balai
 
Mažiausias privalomasis atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiškai neskirta privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
 
1. pareiškėjui, atstovaujančiam tik ekologinės gamybos ūkiams, skiriami 25 balai. Prie paramos paraiškos turi būti pridėtas kiekvieno pareiškėją sudarančio dalyvio, kuris yra ekologinės gamybos ūkis, paramos paraiškos pateikimo dieną galiojantis sertifikavimo įstaigos išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad jis yra sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas pagal 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), reikalavimus ekologinės gamybos vienetas;
 
2. pareiškėjui, atstovaujančiam tik gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės sektoriams, skiriami 25 balai. Prie paramos paraiškos turi būti pridėta kiekvieno pareiškėją sudarančio dalyvio, kuris atstovauja tam tikram sektoriui, užpildyta ir pateikta pažyma, kuria patvirtinama, kad jis iš gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės produktų ir iš jų gautų pirminio perdirbimo produktų realizavimo gauna daugiau kaip 50 procentų visų pajamų. Pažyma turi būti parengta pagal Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“. Šie balai skiriami, kai dalyviai ir (ar) dalyvių nariai, jei dalyviai – žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), yra:
a) vaisių, uogų ar daržovių augintojai, kurių  bendras deklaruotas auginamų vaisių, uogų ar daržovių plotas ne mažesnis kaip 100 ha (apskaičiuoti naudojami praėjusių metų tiesioginių išmokų deklaravimo duomenys);
b) ūkinių gyvūnų augintojai, kurių  bendras auginamų sutartinių gyvulių skaičius ne mažesnis kaip 500 (bendras auginamų sutartinių gyvulių skaičius nustatomas sudedant kiekvieno ūkinių gyvūnų augintojo vidutinį metinį sutartinių gyvulių skaičių (žr. priedą Nr. 3), kuris apskaičiuojamas naudojant praėjusių metų Ūkinių gyvūnų registro duomenis);
c) bičių laikytojai, kurių bendras laikomų bičių šeimų skaičius ne mažesnis kaip 200 (bendras bičių šeimų skaičius nustatomas sudedant kiekvieno bičių laikytojo vidutinį metinį bičių šeimų skaičių, kuris apskaičiuojamas naudojant praėjusių metų Ūkinių gyvūnų registro duomenis);
 
3. pareiškėjui, kai jo dalyviai yra ne mažiau nei 3 pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), skiriama 20 balų. Prie Paramos paraiškos turi būti pridėta kiekvieno pareiškėją sudarančio dalyvio pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) pažymėjimo kopija;
 
4. pareiškėją sudarančių dalyvių skaičius. Didžiausias balas, skiriamas atsižvelgiant į juridinio asmens dalyvių skaičių, yra 30 balų, ir balai skiriami už kiekvieną papildomą dalyvį po vieną balą.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 31 d. 15:07