Galimybė vystyti kaimo turizmą – atitikus pirmumo kriterijus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.07.31

Galimybė vystyti kaimo turizmą – atitikus pirmumo kriterijus

Galimybė vystyti kaimo turizmą – atitikus pirmumo kriterijus
Norintys gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) trečiosios krypties priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ paraiškas galėjo teikti iki liepos 19 d. Pasibaigus paraiškų rinkimui, paaiškėjo, kad prašomos paramos suma viršija numatytąją – 10,2 milijonų litų, todėl pateiktos paraiškos bus atrinktos vadovaujantis pirmumo kriterijais.
 
Prašoma daugiau nei skirta
 
Šiemet paramai pagal KPP priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ gauti pateiktos 55 paraiškos. Bendra prašomos paramos suma – 23,6 milijonų litų. Priemonei šiais metais numatyta skirti 13,4 mln. litų, todėl paramą gauti galės ne visi norintys pareiškėjai.
 
Šiuo metu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) jau pradėjo paraiškų vertinimo procesą, kuris truks apie tris mėnesius. Iš pradžių NMA specialistai vykdo paraiškų prioritetinį vertinimą, o po to tikrina, ar paraiškos atitinka numatytus reikalavimus. Kadangi priemonė „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ populiari, šie metai ne pirmi, kai paraiškos vertinamos taikant pirmumo kriterijus.
 
Didesni šansai dar negavusiems ES paramos
 
Prioritetinis vertinimas atliekamas pagal priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ naujausias įgyvendinimo taisykles, kuriose numatyti penki pirmumo kriterijai.
 
Pirmas pagal svarbumą kriterijus – savarankiškai, savo lėšomis jau vystomas kaimo turizmas arba teikiamos turistinės stovyklos paslaugos. Jei šioms veikloms dar nėra gauta ES parama pagal Bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) arba KPP investicines paramos priemones, išskyrus veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“, pareiškėjas atitinka patį svarbiausią – pirmąjį – pirmumo kriterijų. Antras pagal svarbumą kriterijus – vystomi sertifikuoti tradiciniai amatai. Jei pareiškėjas arba jo sutuoktinis yra sertifikuotas tradicinis amatininkas, jo pateikta paraiška atitinka antrą kriterijų. Jei pareiškėjas yra ūkininkas arba kaimo gyventojas iki 40 metų – jo paraiška atitinka trečią pirmumo kriterijų.
 
Jei pareiškėjas jau vysto kaimo turizmo arba turistinės stovyklos veiklą mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje arba probleminėje teritorijoje, jo paraiška atitinka ketvirtą pagal svarbumą kriterijų. Paskutinį – penktą pirmumo kriterijų – atitinka tie pareiškėjai, kurie ilgą laiką užsiima kaimo turizmo, turistinės stovyklos arba kita ekonomine bei profesine veikla kaimo vietovėje.
 
Prioritetinis vertinimas – nebe pirmą kartą
 
Projektų pirmumas vertinamas pagal atitiktį pirmumo kriterijams atmetimo būdu. Projektai, atitinkantys pirmiau nurodytus kriterijus, turi pirmenybę prieš projektus, kurie atitinka tolesnius kriterijus. Kuriems projektams skiriama parama, priklauso nuo to, kokio svarbumo ir kiek pirmumo kriterijų jie atitinka.  
 
Kol kas per anksti tiksliai pasakyti, po kurio kriterijaus šiemet baigsis priemonei skirtos lėšos ir bus „braukiamas brūkšnys“, tačiau jei, pavyzdžiui, tai bus trečias ar ketvirtas kriterijus, paramą gaus tie pareiškėjai, kurie atitinka pirmus tris arba pirmus keturis pirmumo kriterijus.
 
Šiuo metu yra sudaroma prioritetinė eilė pagal paraiškoje nurodytą informaciją. Jeigu pareiškėjai nenurodo duomenų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį prioritetiniam atrankos kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.
 
Atkreiptinas dėmesys, jog vėliau atitiktis yra tikrinama su pateiktais dokumentais, registrų duomenimis ir vieta prioritetinėje eilėje, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, gali keistis. Todėl net tie pareiškėjai, kurių projektai liks „už brūkšnio“, galės tikėtis finansavimo, jei aukščiau esančių pareiškėjų paramos paraiškos bus atmestos, išregistruotos arba kiti pareiškėjai dokumentais nepagrįs atitikties tam tikram prioritetiniam kriterijui, kurį buvo nusirodę paraiškoje.
 
Paramos intensyvumas nuo 50 proc. iki 70 proc.
 
Paramos gavėjų, šiemet gausiančių finansavimą, taip pat laukia kelios svarbios naujovės. Viena iš svarbiausių numatyta šių metų priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo taisyklėse: tai mažesnės nei 50 proc. intensyvumo paramos panaikinimas. Visgi, kaip ir anksčiau, į didžiausią paramos dalį – iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimo – pretenduoja pareiškėjai, pateikę paraiškas pagal veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“ ir tiesiogiai susiję su sertifikuotų tradicinių amatų plėtra kaimo turizmo sodyboje. Visiems kitiems paramos gavėjams šiemet bus finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Kitaip nei ankstesniais metais, šiemet nei nuo valdos dydžio, nei nuo laikomų gyvulių skaičiaus paramos intensyvumas nebepriklauso. Reikalavimo laikyti ne mažiau kaip tris sutartinius gyvulius ir turėti ne mažiau kaip 2 EDV (europinio dydžio vienetams) prilyginamą žemės valdą naujose priemonės įgyvendinimo taisyklėse nebėra.
 
Naujai technikai ir naujiems statiniams
 
Paramos lėšos pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ gali būti panaudotos skirtų naujų pastatų ir statinių statybai, taip pat rekonstrukcijai ir kapitaliniam remontui, infrastruktūros kūrimui projekto įgyvendinimo vietoje. Paramos gavėjai pagal šią priemonę taip pat gali įsigyti ir naują techniką, technologinius įrengimus, įrangą, susikurti interneto svetainę bei padengti kitas kaimo turizmo arba turistinių stovyklų paslaugų teikimo rinkodaros ir plėtros išlaidas, tiesiogiai susijusias su projekte numatyta veikla. Finansuojama ir dalis bendrųjų bei viešinimo išlaidų.
 
Vaizdo siužetą šia tema galite pamatytį paspaudę nuorodą. 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:12