Galimybė teikti paraiškas bendradarbiavimo projektams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.11.18

Galimybė teikti paraiškas bendradarbiavimo projektams

Galimybė teikti paraiškas bendradarbiavimo projektams
Nuo šių metų lapkričio 11 dienos Lietuvos vietos veiklos grupės (VVG) gali teikti paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Paraiškos bus renkamos iki gruodžio 31 dienos.
 
Paramos gali siekti 51 Lietuvoje veikianti VVG. Pagal minėtą priemonę gali būti remiami teritoriniai bei tarptautiniai bendradarbiavimo projektai, kuriais siekiama skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystę, bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje, gerinti gyvenimo kokybę, didinti gyventojų užimtumą kaimo gyvenamosiose vietovėse bei plėsti galimybes naujoms verslo sritims.
 
Pareiškėjas, pateikęs teritorinio bendradarbiavimo projekto paraišką, tampa projekto koordinatoriumi. Jis yra tiesiogiai atsakingas už visą projekto koordinavimą ir priežiūrą po jo įgyvendinimo, neatsižvelgiant į tai, kad projektas įgyvendinamas kartu su partneriais. Teritorinio bendradarbiavimo atveju, paramą gauna ir ją administruoja projekto koordinatorius.
 
Tarptautinio bendradarbiavimo atveju, paraišką gali pateikti VVG, kuri gali būti partneriu tarptautiniame projekte, o koordinatoriumi gali būti Europos Sąjungos (ES) VVG. Dalyvauti tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose VVG gali tik kartu su vienu ar keliais partneriais ir bent vienas iš jų turi būti ES arba trečiosios šalies teritorijoje veikianti VVG, atitinkanti jai keliamus šios šalies valdymo institucijos reikalavimus.
 
Tarptautinio bendradarbiavimo atveju, kai projekto koordinatorius yra Lietuvos VVG, jis gauna ir administruoja visą Lietuvos teritorijoje veikiantiems partneriams skirtą paramą, tačiau jeigu koordinatorius yra užsienyje veikianti VVG, paramą gauna ir administruoja kiekviena Lietuvos partnerė VVG atskirai.
 
Teigdamos paraiškas, VVG turėtų itin atsižvelgti į bendradarbiavimo svarbą ir projekto pridėtinę vertę. Rengdamos tiek tarptautinio, tiek teritorinio bendradarbiavimo projektus, VVG turi teigiamai atsakyti į klausimą: „Ar mes be šio partnerio tikrai niekaip negalėtume įgyvendinti projekto? Projekte turi būti pagrįstas partnerių būtinumas, t. y. jei projektas gali būti įgyvendinamas be partnerio, tai nėra laikoma VVG bendradarbiavimu.“. Įgyvendinant projektą su partneriais, turėtų būti sukurta pridėtinė vertė, pavyzdžiui, produktas ar paslauga. Labai svarbu yra ir tai, kad įgyvendindamos bendradarbiavimo projektus VVG įtrauktų kuo daugiau kaimo plėtros dalyvių.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Vykdant tarptautinio bendradarbiavimo projektus, paramos lėšos gali būti panaudotos suburiant bendrąją veiklą arba įkuriant bendrąją organizacinę struktūrą. Nauja bendra struktūra gali būti bet kokia įstaiga, turinti ES šalių pripažintą juridinį statusą. Viena iš išankstinių sąlygų kuriant tokią struktūrą – partneriai turi būti juridiniai asmenys.
 
Pagal programą finansuojamos projekto koordinavimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. paramos lėšų, skirtų projektui įgyvendinti) ir projekto įgyvendinimo išlaidos t.y., patalpų, skirtų bendrai veiklai, nuoma; informacinės medžiagos, susijusios su bendra veikla, rengimas ir leidyba; naujos įrangos, įrenginių, technikos ir mechanizmų nuoma; kitų prekių ir paslaugų, susijusių su projekto įgyvendinimu, pirkimas ir bendrosios bei projekto viešinimo išlaidos.
 
Vykdant teritorinio bendradarbiavimo projektus, paramos lėšos gali būti panaudotos patalpų nuomai (kai numatoma organizuoti renginį), informacinės medžiagos rengimui ir leidybai, kelionių ir transporto nuomai, kanceliarinių prekių bei kitų prekių ir paslaugų, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimui. Kai projektų įgyvendinamos veiklos, susijusios su investicijomis į nekilnojamąjį turtą, projekto lėšos gali būti panaudotos ir statinių statybai (išskyrus nesudėtingus laikinus statinius), jų rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui, biuro įrangos nuomai, naujos įrangos, technikos ir mechanizmų nuomai. Taip pat lėšos gali būti naudojamos interneto svetainės sukūrimui, projekto viešinimui, kitų prekių ir paslaugų, būtinų projekto tikslams pasiekti, pirkimui.
 
Teritoriniams projektams – įnašas ir natūra
 
Vienai VVG per visą 2007-2013 m. laikotarpį pagal KPP priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ gali būti skirta ne daugiau kaip 282 317 litų paramos lėšų. Įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimo projektą, gali būti finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Tą išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, projekto koordinatorius ar partneris turi finansuoti piniginiu įnašu.
 
Šiemet priemonės įgyvendinimo taisyklėse esama naujovių. Kalbant apie teritorinį bendradarbiavimą, atsirado naujovė, kad vietos veiklos grupės gali prisidėti įnašu natūra, tai yra nekilnojamu turtu arba savanoriškais darbais.
 
Įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą, kai veikla yra susijusi su kaimo plėtros gerosios patirties sklaida, paramos suma gali siekti 30 tūkst. litų, finansuojant iki 95 proc. tinkamų išlaidų.
 
Jeigu projekte numatoma bendradarbiavimo veikla, susijusi su gyvenimo kokybės gerinimu ir gyventojų užimtumo didinimu kaime, gali būti skirta ne daugiau kaip 690 560 litų. Finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Pavyzdžiui, kelionių išlaidos pagal minėtas priemones yra apmokamos tik tada, kai jų tikslas yra vietos iniciatyvų ir partnerystės skatinimas bendraujant ir keičiantis gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje, kaimo gyventojų telkimas ir jų gebėjimų veikti kartu ugdymas. Projekte turi būti vykdoma bendra veikla. Paprasti apsikeitimai patirtimi ar tiesiog šalies aplankymas nėra finansuojami.
 
Per visą 2007-2013 metų laikotarpį pagal priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ sulauktos 98 paraiškos, jose prašome paramos suma yra didesnė nei 18,6 mln. litų. Šiemet surinkta 17 paraiškų, o jose prašoma suma viršija 3,7 mln. litų.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14:43