GAAB reikalavimų apraše – septyni reikalavimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.04.24

GAAB reikalavimų apraše – septyni reikalavimai

GAAB reikalavimų apraše – septyni reikalavimai
Šiais metais įsigaliojusiame Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų apraše nustatyti septyni reikalavimai, kurių privalo laikytis pareiškėjai, siekiantys tiesioginių išmokų už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus. Nacionalinės mokėjimo agentūros Kontrolės departamentas parengė GAAB reikalavimų atmintinę, kurioje pateikta gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžių su juos iliustruojančiomis nuotraukomis.
 
Pirmuoju reikalavimu pareiškėjams draudžiama paskleisti mėšlą ir (arba) srutas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose.
 
Antruoju reikalavimu nustatyta, kad žemės ūkio veiklos subjektai privalo laikytis paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nurodytų Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos apraše.
 
Trečiasis reikalavimas yra susijęs su požeminio vandens apsauga. Pareiškėjams draudžiama nuotekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį (t. y. tą vandenį, kuris yra po žemės paviršiumi ir tiesiogiai liečiasi su dirva ar podirviu). Pavojingų medžiagų talpyklos turi būti sandarios, be įtrūkimų ar kitokių mechaninių pažeidimų ir laikomos ant nelaidaus pagrindo, apsaugančio nuo pavojingų medžiagų patekimo ant žemės.
 
Ketvirtuoju reikalavimu nustatyta, kad ariamojoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba laikomas juodasis pūdymas. Juodąjį pūdymą iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. būtina apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais.
 
Penktasis reikalavimas – statesniuose negu 12 proc. šlaituose draudžiama auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus (bulves, kukurūzus, pašarinius ir cukrinius runkelius).
 
Šeštuoju reikalavimu draudžiama deginti žemės ūkio augalus ir jų ražienas, žolę ganyklose arba pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose, išskyrus atvejus, numatytus Aplinkos apsaugos reikalavimuose deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas.
 
Septintasis reikalavimas yra susijęs su valstybės saugomais botaniniais gamtos paveldo objektais. Šie objektai – medžiai ir krūmai, augantys deklaruotuose plotuose, – negali būti iškertami, išskyrus atvejus, kai yra nulaužti ar išversti vėjo ar sniego, taip pat nudžiūvę arba keliantys grėsmę žmonėms, pastatams, eismui.
 
Su GAAB reikalavimų, taikomų nuo 2015 m. paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškoms, aprašu galima susipažinti čia.
 
Siekdami pareiškėjams padėti nustatyti, ar deklaruojami laukai atitinka GAAB reikalavimus, Kontrolės departamento specialistai parengė atmintinę, kurioje pateikė gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžių. Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2015 m. pareiškėjai privalo laikytis ir žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, kurie numatyti Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse. Su Kontrolės departamento parengta atmintine galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 23:33