Finansuojamos investicijos į žemės ūkio valdas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.03.25

Finansuojamos investicijos į žemės ūkio valdas

Finansuojamos investicijos į žemės ūkio valdas
Primename, kad modernizuoti valdas norintys ūkininkai, žemės ūkio kooperatyvai, įmonės iki š. m. kovo 31 d. dar gali teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. 
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu projektams įgyvendinti skirta 30 mln. Eur paramos lėšų. Paraiškas pagal supaprastintąsias taisykles gali teikti žemės ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra nuo 8 000 iki 50 000 Eur.
 
Galimi pareiškėjai ir remiama veikla
 
Pareiškėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį bei valdą. Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka bendrąsias ir specialiąsias tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjo ūkis iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai turi veikti (vykdoma žemės ūkio veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 12 mėnesių. Atitiktis šiam reikalavimui nustatoma pagal ūkininko ūkio įregistravimo arba juridinio asmens registravimo pažymėjimą.
 
Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai, prekinių žemės ūkio produktų apdorojimui, perdirbimui ir tiekimui rinkai, biodujų gamybai gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų, trumpos rotacijos plantacinių želdinių veisimui.
 
Siekiantieji paramos ūkiui modernizuoti informaciją apie savo ūkio ekonominį dydį gali rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIVKC) duomenų bazėje. Šis dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į praėjusių metų laikotarpį (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.). 
 
Didžiausia paramos suma
 
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui įgyvendinti negali viršyti 50 tūkst. Eur, o visu 2014–2020 metų laikotarpiu – 400 tūkst. Eur.
 
Ūkio subjektams, veisiantiems trumpos rotacijos plantacinius želdinius, didžiausia paramos suma projektui negali būti didesnė kaip 30 tūkst. Eur.
 
Partnerių ir (arba) susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 1 mln. Eur sumos.
 
Paraiškų atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai vertinami pagal 9 atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privaloma surinkti mažiausiai 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paraiška atmetama.
 
Paraiškų atrankos pirmumo kriterijai:
 
 • Pareiškėjas nėra gavęs Europos Sąjungos investicinės paramos (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“) pagal tą žemės ūkio veiklos specializuotą sektorių, pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje, – suteikiama 15 balų.
 • Įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo projekte numatytas įgyvendinti investicijas, kurios 100 proc. turi būti padarytos į prioritetinę veiklą; jei pagal gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorius įgyvendinamuose projektuose numatyta įsigyti grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo kombainus, balai už šį atrankos kriterijų nesuteikiami) – suteikiama 15 balų.
 • Pareiškėjo patirtis veikloje, dėl kurios prašoma paramos (patirtis gyvulininkystės veikloje nustatoma pagal ūkinių gyvūnų bandos Ūkinių gyvūnų registre įregistravimo datą, patirtis sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ir kituose augalininkystės sektoriuose nustatoma pagal tai, kiek metų nepertraukiamai pareiškėjas deklaravo veiklą, dėl kurios prašo paramos, tiesioginių išmokų paraiškose; jei pareiškėjas nevykdo deklaravimo, nustatoma pagal ūkininko ūkio ar juridinio asmens registravimo pažymėjimo datą):
  • didesnė negu 5 metai – suteikiama 15 balų;
  • nuo 2 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 • Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas, kai ūkio subjekto grynasis pelningumas, įgyvendinus projektą, padidėja daugiau kaip 5 proc. punktais, – suteikiama 10 balų.
 • Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų. (Atrankos balai nesuteikiami, kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą; kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant taisyklių 19.5 papunktyje nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto tinkamų finansuoti išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo.).
 • Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys:
  • daugiau negu 5 metus – suteikiama 10 balų;
  • nuo 2 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiami 5 balai.
 • Ūkyje diegiamos inovacijos – suteikiama 10 balų (projekto inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“).
 • Pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pateiktas dalyvavimą mokymuose patvirtinantis dokumentas su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015)  – suteikiami 5 balai.
 • Pareiškėjas dalyvavo įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ ir gavo konsultacijas pagal pirmąją šios priemonės veiklos sritį arba dalyvavo kitų institucijų vykdomuose mokymuose ir gavo konsultacijas dėl ūkio atitikties teisės aktų nustatytiems valdymo bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimams (pateikiamas kitų institucijų vykdomuose mokymuose dalyvavimą patvirtinantis dokumentas) – suteikiami 5 balai.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 19 d. 15:49