Europos Sąjungos parama – tik pateikus mokėjimo prašymą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.10.23

Europos Sąjungos parama – tik pateikus mokėjimo prašymą

Europos Sąjungos parama – tik pateikus mokėjimo prašymą
Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) investicines priemones išmokama tik pateikus mokėjimo prašymus, kuriuose nurodomos patirtos išlaidos ir pridedami šioms išlaidoms pagrįsti reikalingi dokumentai. Artėjant KPP įgyvendinimo laikotarpio pabaigai, laiko įsisavinti paramai lieka vis mažiau. Todėl paramos gavėjai raginami laiku pateikti mokėjimo prašymus, o numatytus projektus įgyvendinti taip, kaip numatyta paraiškoje ir sutartyje, pasirašytoje skyrus paramą.
 
Rekomenduojama mokėjimo prašymus pateikti anksčiau
 
Paramos gavėjai mokėjimo prašymus Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniams skyriams turi pateikti tada, kai yra atliktos projekto įgyvendinimo laikotarpio investicijos, tačiau privalo laikytis iš anksto numatyto mokėjimo prašymų teikimo grafiko. Paramos gavėjams rekomenduojama mokėjimo prašymus ir visus reikalingus dokumentus teikti netgi anksčiau nei numatyta teikimo termino pabaiga.
 
Svarbu pažymėti ir tai, kad paramos gavėjai turi laikytis projekto įgyvendinimo terminų ir negali keisti projekto įgyvendinimo vietos, veiklos pobūdžio, investicijų bei kitų iš anksto numatytų paramos sutarties sąlygų.
 
Pateikiami ne visi dokumentai
 
Administruojant paramą, netrūksta atvejų, kai kartu su mokėjimo prašymu pateikiami ne visi būtini dokumentai. Tai lėtina mokėjimo prašymo vertinimo procesą, ne taip greitai įsisavinama parama.
 
Rengiant su mokėjimo prašymu teikiamus dokumentus, svarbu atkreipti dėmesį į viešųjų pirkimų dokumentaciją. Kartu su mokėjimo prašymu reikia pateikti pirkimo konkurso sąlygas, konkurso dokumentus ir pasirašytą sutartį. Šie dokumentai turi būti įvertinti NMA teritorinių padalinių arba NMA Viešųjų pirkimų skyriaus, priklausomai nuo pirkimo. Šiuos dokumentus, kurių derinimas gali užtrukti, rekomenduojama pateikti kaip įmanoma anksčiau. Nes klaidos, aptiktos pirkimo dokumentuose, gali reikšti, kad pirkimas atliktas netinkamai arba su trūkumais. Tokiu atveju gali būti taikomos nustatyto dydžio sankcijos.
 
Atidėliojimo priežastys – planavimo stoka ir finansai
 
Mokėjimo prašymų pateikimas laiku susijęs su laiku įgyvendintu projektu, jo veiklomis bei numatytų investicijų įsigijimu. Kaip pastebi NMA specialistai, dalis mokėjimo prašymų teikiami ne pagal iš anksto nusimatytą grafiką, nes atidėliojamas projekto įgyvendinimas.
 
Didžiausią susirūpinimą kelia projektai, kurie ilgą laiką nėra pradedami įgyvendinti, nes kyla grėsmė, kad tiems projektams skirtos paramos lėšos gali būti nepanaudotos. Šiuo metu nepradėtų įgyvendinti projektų yra apie 80 – šis skaičius nuolat kinta, nes vieni paramos gavėjai pateikia mokėjimo prašymus, o kiti naujai pasirašo paramos sutartis.
 
Projektai laiku neįgyvendinami dėl kelių priežasčių. Pagrindinė iš jų – netinkamas pasirengimas įgyvendinti projektą dar prieš teikiant paraišką. Jeigu potencialūs paramos gavėjai prieš teikdami paraiškas kruopščiau suplanuotų visas būtinas projekto veiklas, projektų įgyvendinimas po sprendimo skirti paramą vyktų gerokai sklandžiau. Neretai nėra įvertinama, kad gali užtrukti statybos leidimo gavimas, pirkimų procedūros, planuojant projekto eigą neatsižvelgiama ir į gamtines sąlygas.
 
Kita svarbi priežastis, kodėl projektų įgyvendinimas stringa – jų finansavimas. Negaudamas paskolos, paramos gavėjas negali laiku pradėti įgyvendinti projekto. Pasitaiko, kad paramos gavėjai planuoja gauti paskolą iš banko arba susitaria su privačiu asmeniu. Tačiau atėjus laikui, kai paskola turi būti suteikta, paaiškėja, kad pinigai nebus gauti iš to šaltinio, kuris buvo numatytas. Tuomet paramos gavėjai kreipiasi dėl paskolos kur nors kitur. Praktika rodo, kad tokios finansavimo paieškos užtrunka, todėl rekomenduojama kaip galima anksčiau užsitikrinti tinkamą ir realų projekto finansavimo šaltinį.
 
Itin atidžiai vertinami prašymai pratęsti terminą
 
Jeigu paramos gavėjas mato, jog negalės laiku pateikti mokėjimo prašymo, jis iki sutartyje mokėjimo prašymo pateikimo dienos NMA raštu turi pateikti motyvuotą prašymą pratęsti terminą. Artėjant 2007-2013 m. KPP įgyvendinimo laikotarpio pabaigai, NMA itin atidžiai vertina priežastis, dėl kurių pareiškėjai siekia nukelti mokėjimo prašymų teikimo terminus.
 
Ypatingai atidžiai vertinamas pirmojo mokėjimo prašymo nukėlimas ir tikrinama, ar projektai iš viso yra vykdomi, ar nėra „užšaldomos“ lėšos. Taip siekiama išvengti paramos lėšų rezervavimo galimai nevykdomiems projektams.
 
Atidėti mokėjimo prašymo teikimą galima tik esant objektyvioms priežastims ir turint šias priežastis patvirtinančius dokumentus. Tokios aplinkybės kaip akcininkų pasikeitimas, ilgas su pirkimais, žemės sklypo/pastato nuoma ar pan. susijusių dokumentų derinimas, tiekėjo įsipareigojimų nevykdymas, ekonominė krizė, paskolos sąlygų derinimas ir pan. nėra laikomos pakankamai svariomis priežastimis, siekiant atidėti mokėjimo prašymo pateikimo terminą.
 
Vėluojantiems mažinama paramos suma
 
Pavėluotai  pateikus mokėjimo prašymą, paramos suma mažinama 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Sankcijos netaikomos tik tada, jei paramos gavėjas pavėlavo pateikti mokėjimo prašymą dėl nenugalimos (force majeure) jėgos aplinkybių ir pateikia tai įrodančius dokumentus.
 
Mokėjimo prašymus kartu su reikalingais priedais į NMA teritorinius skyrius paramos gavėjai turi pristatyti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį.
 
Dokumentai, teikiami su mokėjimo prašymu:
 
 • Rangovų, paslaugų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros;
 • Prekių pirkimo – pardavimo sutartys;
 • Paslaugų sutartys;
 • Autorinės sutartys;
 • Darbų (prekių, paslaugų) perdavimo – priėmimo aktai;
 • Draudimą patvirtinantys dokumentai;
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai;
 • Kelionių dokumentai;
 • Prekių ar paslaugų pirkimo kvitai;
 • Banko sąskaitos išrašai;
 • Kiti svarbūs dokumentai, įrodantys išlaidų tinkamumą paramai gauti. 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 15:01