ES parama – žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėms
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2011.12.21

ES parama – žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėms

ES parama – žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėms
Šiuo metu pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ jau patvirtintos dešimties žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių (ŽRVVG) plėtros strategijos. Paramą strategijoms įgyvendinti gavo Klaipėdos, „Klaipėdos rajono iniciatyvų“, „Pasienio žuvų“, Kretingos, Tauragės, „Vilkaudos“, Zarasų ir Visagino, Ignalinos rajono, Utenos bei Raseinių ŽRVVG.
 
Tikslas – gerinti žuvininkystės regionų gyvenimo kokybę
 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemonė „Žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ skirta telkti žuvininkystės regiono bendruomenę ir ugdyti jos gebėjimus veikti kartu žuvininkystės sektoriaus ir bendruomenės labui. 
 
Įgyvendinant žuvininkystės regionų plėtros strategijas siekiama ne tik gerinti ekonominę ir socialinę žuvininkystės regionų padėtį, didinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų vertę ir konkurencingumą, išlaikyti esamas darbo vietas ir sukurti naujų, remiant žuvininkystės regionų bendruomenes, kurios dėl pokyčių žuvininkystės sektoriuje patiria socialinių ir ekonominių sunkumų, bet ir skatinti pakrančių ir gyvenviečių, kuriose vykdoma žuvininkystės veikla, aplinkos gerinimą. Minėta priemonė taip pat skirta nacionaliniam ir tarpvalstybiniam žuvininkystės regionų bendradarbiavimui skatinti, organizuojant žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymus, skirtus jų kvalifikacijai kelti arba, esant poreikiui, perkvalifikuoti.
 
Paramos intensyvumas – iki 100 procentų
 
Iš viso priemonės „Žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimui 2007–2013 metų laikotarpiui iš Žuvininkystės fondo ir valstybės biudžeto finansavimo lėšų skirta daugiau nei 28, 6 mln. Lt. Paramos dydis strategijai įgyvendinti apskaičiuojamas vadovaujantis paramos žuvininkystės regionų plėtros strategijoms įgyvendinti  skaičiavimo metodika pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programą. Didžiausia galima paramos suma ŽRVVG strategijai įgyvendinti – 7,564 mln. Lt.
 
Finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti žuvininkystės regiono plėtros strategijos įgyvendinimo išlaidų. Jei parama žuvininkystės regiono plėtros strategijai įgyvendinti neapima visų numatomų tinkamų finansuoti žuvininkystės regiono plėtros strategijos įgyvendinimo išlaidų, likusios tinkamų finansuoti išlaidų dalies finansavimą turi užtikrinti strategijos vykdytojas.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Metodikų rengimo poskyrio vyriausioji specialistė Dalia Markinienė atkreipia dėmesį, kad rengdamas projektą, paramos paraiškoje pareiškėjas gali numatyti visas išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios ir būtinos strategijai įgyvendinti, tačiau paramos lėšomis bus bendrai finansuojamos tik tinkamos finansuoti strategijos įgyvendinimo išlaidos neviršijant nustatyto paramos dydžio ir intensyvumo. Tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti pats. Be to, tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos, o ne pateikiamos kaip bendra suma. Jos turi būti faktiškai padarytos, užregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje ir pagrįstos dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.
 
Pirmieji ŽRVVG kvietimai teikti paraiškas
 
Pirmuosius kvietimus teikti paraiškas paramai gauti pagal plėtros strategijose numatytas priemones šiuo metu yra paskelbusios viešoji įstaiga „Pasienio žuvys“, „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ ir „Vilkauda“. Kretingos rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė pirmojo kvietimo paraiškų surinkimo laikotarpį baigė, tačiau jau planuoja skelbti antrąjį kvietimą.
 
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vietos projektų paraiškas remiamai strategijai įgyvendinti gali teikti tik ŽRVVG teritorijoje gyvenantys asmenys ir veikiančios įmonės. Pareiškėjai turi būti susiję su žuvininkyste arba vykdyti su žuvininkyste susijusią veiklą. Įmonės gali teikti pelno ar ne pelno vietos projekto paraišką savarankiškai arba kartu su partneriais. Vietos projektų pareiškėjai, teikdami paraiškas turi vadovautis ŽRVVG patvirtintomis specialiosiomis vietos projektų įgyvendinimo taisyklėmis, skelbiamomis konkrečios ŽRVVG ir NMA interneto svetainėse.
 
Turi prisiimti įsipareigojimus
 
NMA specialistė D. Markinienė primena, kad vietos projektų pareiškėjai teikdami paraišką paramai gauti turi prisiimti nemažai įsipareigojimų. Vienas jų – užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas ar kitas lėšas. Skolintos lėšos turi būti pagrindžiamos kartu su vietos projekto paraiška pateikiant dokumentus, įrodančius paskolos suteikimo galimybę. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad tvarko ir įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Be to, pareiškėjas įsipareigoja, jei yra galimybių gauti draudimo paslaugas, apdrausti ilgalaikį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota strategijos įgyvendinimui skirta parama, ne trumpesniam kaip  penkerių metų laikotarpiui nuo paramos strategijai įgyvendinti sutarties pasirašymo dienos. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu apdrausti turtą draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų didžiausia turto atkuriamąja verte, o įgyvendinus strategiją – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, taip pat pranešti NMA apie įvykusius draudžiamuosius įvykius ir gautinas draudimo išmokas.
 
D. Markinienė atkreipia dėmesį ir į tai, kad pareiškėjai be rašytinio ŽRVVG ir NMA sutikimo negali keisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekte numatytos vykdyti veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo sąlygų mažiausiai penkerius metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:10