ES parama profesionalų konsultacijoms
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.04.01

ES parama profesionalų konsultacijoms

ES parama profesionalų konsultacijoms
Nuo šių metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 29 d. renkamos paraiškos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ gauti. Šia parama gali pasinaudoti ūkininkai ir miškų valdytojai, norintys kompensuoti didžiąją dalį išlaidų, patirtų konsultuojantis su Žemės ūkio ministerijos akredituotomis konsultavimo įmonėmis bei individualia veikla užsiimančiais ekspertais.
 
Nuo buhalterinės apskaitos iki darbo saugos
 
Paramos pagal priemonę gali kreiptis visi fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir/ ar miškų ūkio veikla, bei teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Parama gali pasinaudoti ir miško valdytojai, privačią miško valdą įregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
 
Šios priemonės paramos lėšomis finansuojamos konsultacijos pagal penkias veiklos sritis.
 
Pagal pirmąją veiklos sritį remiamos konsultacinės paslaugos, kurių tikslas – įvertinti, ar ūkis atitinka Europos Sąjungos (ES) teisės aktais nustatytus valdymo ir Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimus, darbo saugos standartus.
 
Pagal antrąją sritį remiamas konsultavimas dėl nustatytų valdymo ir GAAB reikalavimų neatitikimų ar pažeidimų pašalinimo, darbo saugos standartų įgyvendinimo.
 
Pagal trečiąją veiklos sritį parama teikiama ūkininkams, siekiantiems konsultacijų paslaugų agrarinės aplinkosaugos klausimais. Pagal šią sritį parama skiriama asmenims, dalyvaujantiems arba ketinantiems dalyvauti agrarinės aplinkosaugos priemonėse.
 
Pagal ketvirtąją sritį remiamas konsultavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais.
 
Penktoji veiklos sritis aktuali privačių miškų savininkams – pagal ją miškų valdytojai gali gauti paramą konsultavimui miškų ūkio veiklos klausimais, tokiais kaip miškų įveisimas, atkūrimas, miško priežiūra, apsauga, tvarkymas bei ūkinė veikla.
 
Pareiškėjas paramą pagal trečiąją, ketvirtąją ir penktąją veiklos sritis gali gauti tik prašydamas paramos konsultavimo paslaugoms pagal pirmąją veiklos sritį. Pažymėtina, kad šis apribojimas nėra taikomas privačių miškų valdytojams, kurie neužsiima žemės ūkio veikla.
 
Mokėjimo prašymai – iki 2015 m. birželio 30 d.
 
Pagal priemonės veiklos sritis gali būti finansuojama iki 80 proc. tinkamų išlaidų. Vienintelė išimtis – konsultavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais. Šiuo atveju paramos gavėjui finansuojama iki 50 proc. tinkamų išlaidų. Paramos suma skiriasi priklausomai nuo konsultavimo veiklos srities, tačiau ji negali viršyti 5179 Lt vienam paramos gavėjui per visą programinį laikotarpį.
 
Pažymėtina, kad PVM nėra laikomas tinkamu finansuoti, o atsiskaitymai su konsultavimo paslaugų teikėjais turi būti atlikti tik per bankines institucijas.
 
Priemonei taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Tai reiškia, kad paramos gavėjas už konsultantų paslaugas sumoka savomis lėšomis ir vėliau Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikia mokėjimo prašymus kartu su patirtas išlaidas pagrindžiančiais įrodymo dokumentais.
 
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 2014  m. paraiškas pateikę paramos gavėjai konsultavimo veiklas turi susiplanuoti taip, kad paskutinis mokėjimo prašymas NMA būtų pateiktas ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d. Iki šios datos nepateikus nei vieno mokėjimo prašymo, parama nebus skiriama.
 
Taip pat, jei paramos gavėjais asmenys buvo ar dar bus patvirtinti po 2013 m. liepos 30 d. ir naudosis konsultavimo paslauga agrarinės aplinkosaugos klausimais, iki 2015 m. birželio 30 d. jie turės pateikti paraišką ir pradėti dalyvauti agrarinės aplinkosaugos priemonėse. Ši nuostata taikoma tik ketinantiems dalyvauti priemonėje, o ne joje jau dalyvaujantiems.
 
Dar viena naujovė – panaikintas apribojimas paramos gavėjams teikti po vieną mokėjimo prašymą kiekvieną metų ketvirtį (t.y. keturis mokėjimo prašymus per metus). Nuo šiol mokėjimo prašymų skaičius nėra ribojamas.
 
Paraišką galima teikti ir elektroniniu būdu
 
Nuo praeitų metų paraiškos bei mokėjimo prašymai pagal šią priemonę jau priimami ir elektroniniu būdu. Elektroninę paraišką galima pateikti adresu: https://portal.nma.lt, prisijungus per elektroninės bankininkystės sistemą, Lietuvos kredito unijas arba elektroninius valdžios vartus.
 
Teiksiantys paraiškas pagal šią priemonę turės galimybę išbandyti NMA informacinio portalo teikiamas paslaugas ir įsitikinti, kad pateikti paraišką elektroniniu būdu yra kur kas paprasčiau. Pildant paraišką sistema patikrina, ar teisingai suvesta informacija, ar prisegti visi reikalingi dokumentai. Be to, teikiamus dokumentus užtenka nuskenuoti, taigi išvengiama papildomų išlaidų dokumentų kopijų tvirtinimui ir kelionėms į NMA skyrius.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad mokėjimo prašymus per informacinį portalą pateikti gali visi paramos gavėjai, nepriklausomai nuo paraiškos pateikimo būdo. Elektroniniu būdu galima pateikti ir tarpinius, ir galutinius mokėjimo prašymus.
 
Per visą programinį laikotarpį pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ patvirtinta daugiau kaip 3 550 paraiškų ir išmokėta daugiau kaip 9 mln. Lt paramos.
 
Daugiau informacijos apie priemonę galima rasti NMA interneto svetainėje adresu paspaudus šią nuorodą.
 
Paramos dydis ir reikalingi dokumentai
 
Pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ maksimalūs skiriamos paramos dydžiai yra šie:
 
  • Pirmoji veiklos sritis – iki 1209 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų;
  • Antroji – iki 2244 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų;
  • Trečioji – iki 1726 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų;
  • Ketvirtoji – iki 1726 Lt, finansuojant 50 proc. tinkamų išlaidų;
  • Penktoji – iki 1726 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų.
                     
Paramos gavėjai kartu su mokėjimo prašymais turi pateikti šiuos dokumentus:
 
  • Konsultavimo paslaugų suteikimo aktus (konsultavimo paslaugų suteikimo aktų priedai nėra teikiami);
  • Sąskaitas už suteiktas konsultavimo paslaugas (sąskaitose nurodomos suteiktos konsultavimo paslaugos ir konsultantas pagal kiekvieną veiklos sritį, jų teikimo trukmė ir mokėtinos sumos už kiekvieną paslaugą pagal veiklos sritis);
  • Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai (banko sąskaitos išrašai, banko išrašyti kasos išlaidų orderiai, internetine bankininkyste besinaudojančių pareiškėjų pateikti išrašai, patvirtinti pareiškėjo parašu, ar kiti įrodymo dokumentai);
  • Konsultavimo paslaugų suteikimo sutartys su konsultavimo paslaugų teikėjais (jei sudaroma).
  • Paramos gavėjas gali pateikti ir kitus papildomus dokumentus, jei jo manymu, jie gali būti svarbūs.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 12:04