Ekologiškai ūkininkaujantys gali išvengti klaidų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.06.05

Ekologiškai ūkininkaujantys gali išvengti klaidų

Ekologiškai ūkininkaujantys gali išvengti klaidų
Siekdami apsaugoti ekologinių ūkių valdytojus nuo galimų sankcijų už paramos reikalavimų nesilaikymą atkreipiame dėmesį į dažniausiai pasitaikančias paramos gavėjų klaidas.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) 2017–2020 metų strategijoje numatyta supaprastinti paramos teikimo mechanizmą, pereinant nuo ūkininkų kontrolės prie pažeidimų prevencijos. Siekdama prevenciškai užkirsti kelią galimiems pažeidimams, NMA taiko įvairias priemones, tarp kurių – reguliarus pareiškėjų bei paramos gavėjų informavimas apie taikomus kontrolės mechanizmus, dažniausiai pasitaikančias klaidas ir pažeidimus.
 
Straipsnyje pateikiama informacija, aktuali ūkininkams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veikloje bei tęsiantiems įsipareigojimus pagal ankstesnio finansinio laikotarpio programą. Primename, kad 2018 m. yra paskutiniai įsipareigojimų metai paramos gavėjams, tęsiantiems įsipareigojimus pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“.
 
Kada einamaisiais metais parama gali būti neskiriama
 
Jei sertifikavimo įstaiga sertifikuodama lauką jį įvardijo kaip „neauginami kultūriniai augalai“, „neįdirbtas juodasis pūdymas“, „ypatingai mažas derlius“, „derliaus nėra“, sodai, uogynai „neatitinkantys technologinių reikalavimų“, „nenuimtas derlius“, „neatitinkantys sėjomainos reikalavimų“, „nesilaikoma dirvožemio gerinimo reikalavimų“, „neatitinkantys augalų tankio reikalavimų", parama einamaisiais metais už šiuos laukus neskiriama.
 
Tiesa, jei pareiškėjo laukai sertifikuojami kaip „ypatingai mažas derlius“, tačiau jie buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, ir pareiškėjas per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui atsiranda galimybė tai padaryti, pateikė NMA šias aplinkybes patvirtinimo dokumentus, sankcija netaikoma. Taigi ūkininkui einamaisiais metais už tokį ekologinį lauką bus skiriama parama, nors ir buvo nurodyta kaip „ypatingai mažas derlius“.
 
Paraiškos pateikimo metais kompensacinės išmokos neskiriamos pareiškėjams, jei nesilaikoma 2016 m. prisiimto įsipareigojimo vykdyti ekologinę gamybą visoje valdoje ir plotas, kuriame vykdoma neekologinė gamyba, sudaro daugiau kaip 10 proc. visos valdos ploto. Išimtis taikoma mokslo ir studijų, profesinio mokymų įstaigoms ar jų įsteigtiems mokomiesiems ūkiams.
 
Išmokėta parama susigrąžinama
 
Ekologinių ūkių valdytojams ypač svarbu teisingai apskaičiuoti įsipareigojimų laikotarpį, nes jei įsipareigojimai nutraukiami anksčiau laiko, teks grąžinti visą gautą paramos sumą. Paramą gaunantys ūkininkai privalo laikytis įsipareigojimų 5 metus nuo pirmos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos. Pavyzdžiui, jei ūkininkas paraišką pateikė 2014 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“, jo įsipareigojimų laikotarpis baigiasi 2019 m. deklaravimo pradžios dieną. Taigi šiais metais jis dar privalo deklaruoti ekologinius laukus, antraip išmokėtą paramą teks sugrąžinti.
 
Deklaruoto ploto didinimas (mažinamas)
 
Ūkininkai, dalyvaujantys KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veikloje, per įsipareigojimų laikotarpį nuo pirmos paraiškos pateikimo datos negali sumažinti paraiškoje nurodytų plotų daugiau kaip 10 proc. Tiesa, pirmoje pateiktoje paraiškoje nurodytus plotus galima sumažinti 15 proc. esant vienai iš šių sąlygų: kai atlikus kadastrinius žemės matavimus nustatomi žemės plotų pakeitimai arba kai paraiškoje kontroliniai žemės sklypai pažymėti kodu Bl3 (sklypai, kuriuose vyraujantys dangos tipas yra neužstatyta teritorija ir vyraujantis ūkinis naudojimas yra miško žemė).
 
Pareiškėjai, tęsiantys įsipareigojimus pagal ankstesnio programinio laikotarpio programą ir padidinę deklaruotus plotus, palyginti su buvusiais deklaruotais plotais (tačiau ekologinę veiklą vykdantys ne didesniame plote nei 2015 m. pateiktoje paraiškoje), turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ekologinę žemės ūkio gamybą privalu vykdyti visoje valdoje ir visu įsipareigojimu laikotarpiu.
 
Jei sertifikuotas ekologinei gamybai plotas didesnis kaip deklaruotas, parama mokama tik už deklaruotą plotą. Tuo atveju, kai sertifikuotas plotas mažesnis už deklaruotą, parama mokama tik už sertifikuotą plotą. Pareiškėjui šiuo atveju taikomos sankcijos dėl neteisingo deklaravimo. Jei atliekama patikra vietoje, parama apskaičiuojama pagal patikros metu nustatytą plotą.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. birželio 5 d. 11:04