Didelės akvakultūros įmonės kviečiamos kreiptis paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.07.20

Didelės akvakultūros įmonės kviečiamos kreiptis paramos

Didelės akvakultūros įmonės kviečiamos kreiptis paramos
Nuo liepos 21 d. iki spalio 20 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m.  veiksmų programos (Veiksmų programa) priemonę „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“.
 
Priemonės tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (toliau – MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą. 
 
Paraiškas gali teikti MVĮ ir didelės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Remiama veikla
 
Remiamos produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus tiesiogines investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją), kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 48 str. 1 dalies a, b, c, d, f, g punktuose:
 • produktyvios investicijos į akvakultūrą;
 • akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
 • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
 • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
 • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);
 • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos).
Parama neteikiama genetiškai modifikuotų organizmų auginimo veiklai.
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 2 000 000 eurų. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta beveik 2,5 mln. Eur paramos lėšų.
 
Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamam projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas.
 
Atrankos kriterijai
 
Projektų pirmumo atrankos kriterijai:
 • Kai prašoma paramos projektams, kuriuose investuojama į ne mažiau kaip 95 kW įrengtosios galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginį, suteikiama 15 balų.
 • Prašomos paramos sumos (tūkst. Eur) ir po projekto įgyvendinimo numatomos užauginti ir realizuoti akvakultūros produkcijos kiekio (tonomis) (per trejus metus, kurie eina po projekto įgyvendinimo pabaigos metų, numatomos užauginti ir realizuoti akvakultūros produkcijos vidurkis) santykio dydis (prašoma paramos suma padalijama iš įgyvendinant projektą numatomos užauginti ir realizuoti akvakultūros produkcijos kiekio):
  • nuo 5 (neįskaitant) iki 7 (įskaitant) – suteikiama 10 balų;
  • nuo 3 (neįskaitant) iki 5 (įskaitant) – suteikiama 15 balų;
  • 3 ir mažiau – suteikiama 20 balų.
 • Ūkio subjekto grynasis pelningumas yra:
  • nuo 2,5 iki 4 proc. (imtinai) visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiama 5 balų;
  • daugiau kaip 4 proc. visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiama 10 balų.
 • Įgyvendinus projektą sukurtas ir kontrolės laikotarpiu išlaikytas darbo vietų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentu (ataskaitiniais metais buvęs vidutinis darbuotojų skaičius lyginamas su pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos esančiu vidutiniu darbuotojų skaičiumi), – skiriama po 5 balus už kiekvieną naują sukurtą darbo vietą (ne daugiau kaip 30 balų). Balai skiriami tik už pilnas naujai sukurtas darbo vietas, t. y. vidutinis darbuotojų skaičius neapvalinamas.
 • Pareiškėjo patirtis ir (arba) kompetencija:
  • pareiškėjas įsipareigoja visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį būti įdarbinęs žuvininkystės studijų krypties išsilavinimą arba žuvininkystės verslo darbuotojo kvalifikaciją, įgytą Lietuvoje arba užsienyje, turintį specialistą – suteikiama 10 balų;
  • pareiškėjas yra akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą, ir per vienus iš praėjusių 3 kalendorinių metų uždaroje recirkuliacinėje sistemoje (URS) pagaminusi ir realizavusi ne mažiau kaip 10 tonų akvakultūros produkcijos – suteikiama 10 balų;
  • jei pareiškėjas atitinka abu aukščiau nurodytus kriterijus – suteikiama 15 balų.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, – skiriama po 1 balą už kiekvieną mažesnį paramos intensyvumo visą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 10 balų (už ne daugiau kaip 10 proc.).
Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų.
 
Paraiškų teikimas
 
Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš unsplash.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. liepos 20 d. 11:26