Dėl paramos žvejybinių laivų variklių keitimui ir modernizavimui – nuo spalio 4 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.09.30

Dėl paramos žvejybinių laivų variklių keitimui ir modernizavimui – nuo spalio 4 d.

Dėl paramos žvejybinių laivų variklių keitimui ir modernizavimui – nuo spalio 4 d.
Nuo spalio 4 d. iki gruodžio 3 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos žuvininkystės sektoriaus atstovų paraiškos dėl žvejybinių laivų pagrindinių arba pagalbinių variklių pakeitimo ar modernizavimo.
 
Paraiškos renkamos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“.
 
Kam skirta parama
 
Pagal priemonę parama skiriama norintiems pakeisti žvejybos laivo (-ų) variklį (-ius).
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Paramos paraiškas pagal priemonę gali teikti ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Paraiškos su partneriais neteikiamos.
 
Kokie atrankos kriterijai taikomi žvejybos laivui
 
Pagal priemonę parama gali būti skiriama tik laivams iki 24 metrų ilgio, kurie turi Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimą (taikoma jūrų vandenų žvejybos laivams) arba pareiškėjas turi teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą. Taip pat laivas turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir būti techniškai tinkamas eksploatuoti paramos paraiškos pateikimo metu (pateikiamas techninės apžiūros aktas).
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad parama pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimui arba modernizavimui gali būti skiriama tik laivams, kurie priklauso laivyno segmentui, kurio atveju Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje apie pajėgumus nurodyta, kad to segmento pajėgumai subalansuoti su turimomis žvejybos galimybėmis, o žvejybos laivas, kurio variklio galia yra didesnė nei 120 kW ir kuris naudoja aktyviosios žvejybos įrankius, privalo turėti sertifikatą, išduotą Žuvininkystės tarnybos arba turinčios technines galimybes atlikti laivų variklių galios sertifikavimą klasifikacinės bendrovės, arba variklių gamintojų, kuriuo patvirtinama, jog žvejybos laivo varomasis variklis nėra pajėgus pasiekti didesnės, negu sertifikate nustatyta didžiausia ilgalaikė, variklio galios.
 
Paramos suma
 
Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 10 000 Eur, didžiausia galima paramos suma projektui – 10 000 Eur.
 
Paramos intensyvumas – iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Likusią 70 proc. projekto tinkamų išlaidų dalį bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Projektų pirmumo atrankos kriterijai:
  • laivams, kurių bendrasis ilgis pagal laivo techninio paso duomenis neviršija 12 metrų, suteikiama 60 balų (atitiktis vertinama pagal Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo arba Vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimo duomenis);
  • laivams, kurie žvejojo ne mažiau kaip 60 dienų per ataskaitinius metus iki paraiškos pateikimo, suteikiama 40 balų.
 
Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu paramos paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiška nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Pareiškėjo įsipareigojimai
  • Sutikti ir sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi paramos gavimo sąlygų, kaip yra vykdomas projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, po paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
  • Teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti.
  • Nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir projekto įgyvendinimo vietos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
  • Sutikti, kad pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ES fondų lėšas administruojančios ir kontroliuojančios Lietuvos Respublikos ir ES institucijos.
 
Paraiškų teikimas
 
Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams.
 
Ekstremalios situacijos metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką ir kartu su ja pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose galima pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Registruotu paštu teikiama paramos paraiška ir (arba) su ja susiję dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo grafike nurodytą dieną.
 
*Atkreipiame dėmesį, kad straipsnyje pateikta tik dalis sąlygų ir įsipareigojimų. Siekiant gauti paramą svarbu, kad pareiškėjas atitiktų visus taisyklėse keliamus reikalavimus ir laikytųsi visų taisyklėse nustatytų įsipareigojimų iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. spalio 1 d. 11:16