Dėl paramos verslo pradžiai – nuo lapkričio 13 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.11.13

Dėl paramos verslo pradžiai – nuo lapkričio 13 d.

Dėl paramos verslo pradžiai – nuo lapkričio 13 d.
Nuo lapkričio 13 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Paraiškos bus renkamos iki gruodžio 15 d., o šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 10 000 000 Eur paramos lėšų.
 
Parengtos naujos įgyvendinimo taisyklės
 
Šiais metais parengtos ir naujos KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklės, kuriose, palyginti su įgyvendinimo taisyklėmis, taikytomis praėjusiais metais, numatyta nemažai naujovių.
 
Naujai patvirtintose taisyklėse pakoreguotos nuostatos dėl galimų pareiškėjų, aiškiai reglamentuotas naujų darbo vietų sukūrimas ir išlaikymas, pakeista nuostata dėl projekto finansavimo šaltinių (paskolą projektui įgyvendinti gali suteikti ne vien kredito įstaigos, bet ir kiti juridiniai ir fiziniai asmenys), patikslintas ekonominio gyvybingumo kriterijaus atitikties reikalavimas, pakeisti atrankos kriterijai. Raginame pareiškėjus – būsimus verslo pradininkus kaimo vietovėse – atkreipti dėmesį į įgyvendinimo taisyklių pakeitimus.
 
Galimi pareiškėjai – ir viešosios įstaigos socialiniam verslui vykdyti
 
Kaip jau minėta, svarbi įgyvendinimo taisyklių naujovė yra ta, kad šiais metais paraiškas pagal veiklos sritį gali teikti ne tik fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys – naujai įsteigtos ir kaimo vietovėje registruotos labai mažos įmonės, bet ir viešieji juridiniai asmenys – viešosios įstaigos socialiniam verslui vykdyti. Reikalavimai bei sąlygos vykdant socialinį verslą pagal KPP priemones yra apibrėžti socialinio verslo vykdymo gairėse.
 
Tiek privatūs juridiniai asmenys, tiek viešosios įstaigos, norintys vykdyti socialinį verslą, turi atitikti reikalavimą, t. y. būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos, o jų buveinė, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje.
 
Savo gyvenamąją vietą būti deklaravę kaime privalo ir fiziniai asmenys. Taip pat labai svarbu, kad paraišką teikiantis fizinis asmuo nebūtų vykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 2 d., neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.
 
Taip pat neliko ribojimo paraiškas teikti kooperatinėms bendrovėms.
 
Remiamos veiklos
 
Pareiškėjo naujai pradedama vykdyti ekonominė veikla turi atitikti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas, išskyrus tas, kurios nurodytos įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremtinų veiklų sąraše. Naujose priemonės įgyvendinimo taisyklėse prie neremtinų veiklų papildomai priskirtos krovininio kelių transporto ir perkraustymo bei už paramos lėšas įgyto turto nuomos  (išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą) veiklos.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad neremiama ir  paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą. Ši veikla remiama tik tais atvejais, kai pareiškėjas nevykdo žemės ūkio veiklos.
 
Jei projekte numatoma, kad bus užsiimama produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu, šios veiklos galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.
 
Kaip ir ankstesniu paraiškų rinkimo laikotarpiu, viename projekte galima numatyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių.
 
Paramos dydis
 
Paramos suma pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ vienam paramos gavėjui negali viršyti 40 000 Eur, tačiau neturi būti didesnė negu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų vertė. Parama numatyta teikti kaip 100 proc. verslo planui įgyvendinimui skirta išmoka, kuri galės būti išmokama dviem arba trimis dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Verslo planas turės būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Gautos, bet nepanaudotos, t. y. neinvestuotos į verslo plano įgyvendinimą paramos lėšos turės būti grąžintos Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
 
Tinkamos išlaidos
 
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Šiuo paraiškų teikimo laikotarpiu bus remiamas ne tik projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, bet ir nauja jų statyba (visus minėtus darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas).
 
Taip pat tinkamos finansuoti išlaidos pagal veiklos sritį yra: nauja technika ir įranga (speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamai įrangai ar technologiniam procesui valdyti, projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga); verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo ir kt.) bei bendrosios, taip pat ir viešinimo, išlaidos – jos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos be PVM, o jų vertė negali viršyti 2 200 Eur.
 
Paraiškos – tik per ŽŪMIS
 
Paraiškos ir visi papildomi dokumentai pagal veiklos sritį turės būti teikiami tik per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą, adresu www.zumis.lt: fiziniai asmenys – asmeniškai, juridiniai asmenys – tik per įgaliotą fizinį asmenį. Kitais būdais teikiamos paraiškos (popierine forma, elektroniniu paštu) nebus priimamos. Paraiškos bus priimamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 12 val.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai, didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 
1.      Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos nei galima didžiausia paramos suma. Už kiekvieną sumažintą 1,5 procentinį punktą prašomos paramos sumos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų.
 
2.      Projekte numatyta vykdyti socialinį verslą (atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje ir verslo plane pateikiamą informaciją ir šios informacijos atitiktį Socialinio verslo koncepcijai ir Socialinio verslo gairėms) – 15 balų.
 
3.      Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti dvi arba daugiau naujų darbo vietų (pilnų etatų) – 10 balų.
 
4.      Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
  • pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip vienus metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 10 balų;
  • pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 10 balų.
5.     Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje:
  • 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 10 balų;
  • 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį (Vilniaus r. savivaldybėje įgyvendinamiems projektams balai neskiriami) – 5 balai.
 
6.      Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje gyventojų tankis yra mažesnis negu Lietuvos vidurkis:
  • 2016 m. pradžioje gyventojų tankis savivaldybėje yra iki 20 gyventojų viename km² (imtinai) – 10 balų;
  • 2016 m. pradžioje gyventojų tankis savivaldybėje yra daugiau kaip 20 gyventojų viename km², bet neviršija bendro 2016 m. pradžios vidutinio Lietuvos gyventojų tankio – 5 balai.
 
7.      Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:
  • iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 10 balų;
  • nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 5 balai.
 
8.      Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris – 5 balai.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 60. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. lapkričio 15 d. 09:01