Dėl paramos smulkiesiems ūkiams – nuo lapkričio 4 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.10.31

Dėl paramos smulkiesiems ūkiams – nuo lapkričio 4 d.

Dėl paramos smulkiesiems ūkiams – nuo lapkričio 4 d.
Nuo lapkričio 4 d. iki pat metų pabaigos, gruodžio 31 d., smulkieji ūkininkai jau antrą kartą šiais metais kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą ,,Parama smulkiesiems ūkiams“.
 
Smulkiųjų ūkininkų paraiškos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus priimamos teritoriniuose padaliniuose. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškas bus galima teikti ir naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema, adresu www.zumis.lt.
 
Šiuo paraiškų surinkimo etapu paramos gavėjams numatyta išskirstyti 9 851 488 Eur paramos.
 
Pagrindiniai reikalavimai gauti paramą
 
Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, perdirbimui ir tiekimui rinkai.
 
Paramos pagal priemonę gali prašyti ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys. Jie turi užsiimti žemės ūkio veikla ir savo vardu iki paramos paraiškos pateikimo dienos būti įregistravę valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį.
 
Parama bus teikiama smulkiųjų ūkių valdytojams, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 4 000 iki 7 999 Eur.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, jei pareiškėjas yra gavęs paramą pagal šią KPP priemonės veiklos sritį, pakartotinai parama gali būti skiriama tik kitai remiamai veiklai, t. y. jei parama buvo gauta pagal šią KPP priemonės veiklos sritį žemės ūkio produktų gamybai, tai dabar pareiškėjas galėtų kreiptis tik dėl paramos žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimui ir tiekimui rinkai.
 
Išmoka pareiškėjui – 15 000 Eur
 
Didžiausia išmokos suma vienam verslo planui įgyvendinti – 15 000 Eur, mokama dviem etapais: pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. išmokos sumos, išmokama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po sprendimo skirti paramą, antroji išmokos dalis, sudaranti 20 proc. išmokos sumos, mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.
 
Paramos gavėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas verslo plane numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., pasiekti verslo plane numatytus veiklos plėtros tikslus, vykdyti pelningą veiklą. Netinkamai įgyvendinus verslo planą, likusi išmokos dalis nemokama, o išmokėta išmokos dalis susigrąžinama.
 
Verslo planą būtina pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos – apie tai, jog pradedamas įgyvendinti verslo planas, ūkininkas privalo informuoti NMA raštu.
 
Atrankos kriterijai
 
Surinktos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį atrankos kriterijams ir už tai joms bus skiriami atrankos balai. Pateiktoms paraiškoms už atitikimą atrankos kriterijams bus suteikiami balai. Privalomas surinkti mažiausias atrankos balų skaičius – 35, šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Žemiau pateikiame projektų atrankos kriterijus ir balus. Atkreipiame dėmesį, jog šiuo paraiškų surinkimo laikotarpiu buvo pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės – pakeisti kai kurie atrankos kriterijai, suteikiamas balų skaičius už atitiktį atrankos kriterijams:
 
1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (tikrinama įgyvendinus verslo planą) – skiriama 15 balų.
 
2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
  • nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
  • nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
  • nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
  • nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai.
3. Pareiškėjo amžius – pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų.
 
4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis (tikrinama įgyvendinus verslo planą):
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.
5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
  • jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų;
  • jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų.
6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, skiriama 10 balų. 
 
7. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį, skiriama 10 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 4 d. 11:47