Dėl paramos investicijoms į miškininkystės technologijas – nuo balandžio 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.03.26

Dėl paramos investicijoms į miškininkystės technologijas – nuo balandžio 1 d.

Dėl paramos investicijoms į miškininkystės technologijas – nuo balandžio 1 d.
Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 5 358 322 Eur paramos lėšų.
 
Paraiškos teikiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams. Taip pat paraiškos gali būti teikiamos ir per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą, jei tokia galimybė yra, registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje, kitomis elektroninėmis priemonėmis.
 
Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su ja pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku netrukus papildomai galės pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose galima pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis), kurios bus įrengtos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose adresais. Paraiškų į „paraiškų dėžutę“ teikimo laikas dviem darbo dienomis trumpesnis nei nustatytas paramos paraiškų priėmimo terminas.
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Dėl paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
 
Remiama veikla
 
Paramos lėšomis finansuojamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas. Kita remiama veikla – minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas.
 
Taip pat remiamas vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas. Projektų rengimas ar tikslinimas remiamas tik tuo atveju, jei jis nesusijęs su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas.
 
Didžiausia paramos suma projektui – 100 tūkst. Eur
 
Vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų. Minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali siekti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį negali būti didesnė nei 200 tūkst. Eur.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Paraiškoms, pateiktoms pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“, suteikiami balai už atitiktį įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Atrankos kriterijai ir suteikiami balai:
 1. Pareiškėjas yra: privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško, – suteikiama 10 balų; privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.
 2. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
 3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
 4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
 5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 6. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius: iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų; daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
 7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
 
2020 m. svarbiausi taisyklių pakeitimai
 • Miškas (miško žemė), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpiau kaip iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 • Paramos gavėjas įsipareigoja nekeisti projekto įgyvendinimo vietos, numatytų investicijų, raštu nesuderinęs su NMA, ir sąlygų (vykdyti verslo plane numatytą veiklą) nuo paramos sutarties pasirašymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Projekto finansavimo šaltinių keitimas galimas, suderinus su NMA, iki paramos sutarties sudarymo. Po paramos sutarties sudarymo iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos projekto finansavimo šaltinius keisti galima, tačiau tik tuo atveju, jei keičiama finansavimą skirianti finansų įmonė arba kredito įstaiga, arba investuojama didesnė nuosavų lėšų dalis.
 • Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, o paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d. Paaiškinimas. Ne ilgesnis kaip 24 mėn. projekto įgyvendinimo laikotarpis nustatytas, jei turtas įsigyjamas nuosavomis lėšomis / apyvartinėmis ar imant paskolą iš banko.
 • Paramos gavėjas gali pateikti iki 3 mokėjimo prašymų, kai projekto įgyvendinimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai. Kai projekto įgyvendinimo laikotarpis yra ilgesnis nei 24 mėnesiai, paramos gavėjas gali pateikti iki 10 mokėjimo prašymų, tačiau paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d. Paaiškinimas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti ilgesnis nei 24 mėn., jei turtas įgyjamas išperkamosios (finansinės) nuomos būdu.
 
Patarimai teikiantiems paraiškas
 
NMA specialistai atkreipia miškininkų dėmesį į dažniausiai pasitaikančius verslo plano rengimo trūkumus ar paraiškose pasitaikančias klaidas:
 • Verslo plane numatytas paslaugų miškų sektoriuje teikimas bei miško kirtimo darbai turi būti pagrįsti dokumentais (miškotvarkos projektais, preliminariomis paslaugų teikimo sutartimis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad preliminarios paslaugų teikimo sutartys turi apimti visą projekto kontrolės laikotarpį, o jose nurodytos darbų apimtys turi atsispindėti verslo plane.
 • NMA specialistai pastebi, kad pareiškėjai verslo plane tinkamai nepagrindžia prognozių, todėl vėliau gaištamas laikas teikiant papildomą informaciją. Rengdami verslo planą pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad prognozės privalo būti tarpusavyje susietos, pagrįstos ir koreliuotis su duomenimis, pateiktais paraiškoje.
 • Su paraiška turi būti pateikiami visi taisyklėse bei paraiškos XI skyriuje nurodyti dokumentai. Juridiniai ir fiziniai asmenys, siekiantys investuoti į miškininkystės technologijas, privalo pateikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
 • Jei pareiškėjas yra numatęs atlikti jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo darbus ir už juos jam bus suteikti atrankos balai, tai vėliau investicijų pagal šią remiamą veiklą įgyvendinimo atsisakyti jis negalės.
 • Būtina tiksliai nurodyti valdomą miško plotą bei pagrindus, kuriais jis valdomas.
 • Pildant projektų priežiūros rodiklių lentelę būtina atsakingai prognozuoti darbo vietas bei vidutinį metinį darbuotojų skaičių projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.
 • Investicijų būtinumas turi būti pagrįstas skaičiavimais, numatant planuojamų atlikti darbų kiekį. Paaiškinimas, kad investicija reikalinga įmonės veiklai, yra nepakankamas. Reikėtų įvertinti, ar planuojamas tam tikros įrangos įsigijimas yra pagrįstas, galbūt, pakaktų šią įrangą nuomoti.
 • Verslo plano IX dalyje rekomenduojama nurodyti visą turimą miško ūkio įrangą / techniką, jos eksploatacijos pradžios datą, likutinę vertę. Jeigu turimas didesnis miško įrangos / technikos kiekis, rekomenduojama informaciją apie turimą miško techniką / įrangą kartu su paraiška pateikti atskiroje lentelėje.
 • Svarbu, kad paraiškoje numatytos išlaidos būtų priskirtos įgyvendinimo taisyklėse nurodytoms tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms.
 • Tuo atveju, jei paramos gavėjas turi interneto svetainę, joje reikės pateikti projekto pavadinimą, trumpą projekto apibūdinimą, įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei pabrėžti EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimą, kaip nurodyta Viešinimo taisyklėse.
 • Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienai planuojamai investicijai įsigyti turi būti pateikti 3 komerciniai pasiūlymai. Turi būti pateikti tos pačios investicijos, t. y. įrangos su vienodomis techninėmis charakteristikomis, komerciniai pasiūlymai. Taip pat komerciniuose pasiūlymuose turi būti nurodoma, kad prekės yra naujos ir nenaudotos bei atitinka aplinkos apsaugos ir (arba) darbo saugos reikalavimus.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. kovo 27 d. 08:56