Deklaruojamų žemių kodas – labai svarbus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.08.25

Deklaruojamų žemių kodas – labai svarbus

Deklaruojamų žemių kodas – labai svarbus
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia dėmesį, kad yra nemažai atvejų, kai deklaruojant plotus buvo pasirinktas neteisingas kodas.
 
Problema kyla dėl plotų, kurie anksčiau buvo laikomi netinkamais paramai: jie buvo deklaruoti parinkus kodus bl3, bl9, tačiau 2015 m. šie plotai jau deklaruoti kaip tinkami, parinkus kodą bl1. Vis dėlto plotų apskaitos sistemose šie plotai vėl matomi kaip netinkami paramai plotai. Tokių atvejų net keli šimtai.
 
Susidariusią situaciją pareiškėjai gali ištaisyti – dėl minėtų plotų, kuriuos pareiškėjai deklaravo pasirinkę kodą NEP, turėtų pateikti prašymą NMA dėl naudmenos kodo keitimo – į tai, kas iš tikrųjų šiais metais deklaruojama tame lauke. Paramos už tokius plotus pareiškėjai nepraras.
 
Atkreipiame dėmesį, kad laukams, kurių naudmenų kodai keičiami į PDJ (juodasis pūdymas), PDŽ (žaliasis pūdymas), turi būti priskirtas požymis PD (pūdymas), o azotą kaupiantiems (II ir III Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus (toliau – Klasifikatorius) grupės) augalams – AZ (azotą kaupiantys augalai) požymis.
 
Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už vaisių, uogų (Klasifikatoriaus V grupės 1–28 kodai, išskyrus 6 (KTS), 14 (BRU), 24 (ERK), 27 (SMD) ir 28 (AKT) kodus) ir daržovių (išskyrus bulves) (Klasifikatoriaus I grupės 20–50 kodai, išskyrus 34 (DAK) kodą, ir V grupės 37–39 kodai) auginimą atvirajame grunte, už daržovių auginimą uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose) (Klasifikatoriaus I grupės 17 ir 18 kodai) bei už baltyminių augalų auginimą, turėtų pažymėti požymį SP (susietoji parama už plotą).
 
Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjai, teikdami informaciją NMA apie taisytinus naudmenų kodus, turi nepamiršti ir nurodyti konkretaus lauko atitinkamą požymį, jeigu prašoma paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones. Be to, svarbu nurodyti, kuriam laikotarpiui prisiimami įsipareigojimai, jeigu paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę ar atitinkamą veiklą buvo teikiama pirmą kartą. Pažymėtina, kad Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse yra nurodyti sutartiniai žymėjimai, pasirenkami atsižvelgiant į tai, kokiose paramos schemose dalyvauja atitinkamu naudmenos kodu deklaruotas laukas.
 
Žemiau pateikiami deklaruojamų plotų sutartiniai žymėjimai:
 
SP – susietoji parama už plotą;
EK – ekologinis ūkininkavimas;
ĮS – įsėlis ekologiniame ūkininkavime;
SĖ – žemės ūkio augalai sėklai;
ESĖ – daugiamečių žolių ar javų sėklos ekologiniame ūkininkavime;
AJ – apsauginė juosta, skirianti nesertifikuotus laukus nuo ekologiškų ir (arba) pereinamojo į ekologinę gamybą laukų;
PA – žemės ūkio augalai pašarams;
EPA – javai pašarams ekologiniame ūkininkavime;
PP – pieva, skirta gaminti žolinę produkciją pardavimui;
PR – atitinkami pirmamečiai žemės ūkio augalai, daržovių sėklojai ir pasodai, pirmamečiai ir antramečiai sodai;
SS – miežiai salyklui, linai sėmenims;
EV – laukai, kuriuose vykdomi ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių reikalavimai: AZ – azotą kaupiančių augalų, PD – pūdymo, PS – posėlio, TU – trumpos rotacijos želdinių, ŽĮ – žolinio įsėlio;
RA – atitinkamo pasėlio ražienų laukai per žiemą;
TS – tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema;
DV – dirvožemio apsauga;
AR – „Natura 2000“ ariamojoje žemėje;
PI – „Natura 2000“ natūraliose ir pusiau natūraliose pievose;
NTM: PK – Uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai, DM – Sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius, UK – Draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha, NM – Plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugpjūčio 25 d. 14:37