Deklaruojami duomenys turi būti tikslūs
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.05.14

Deklaruojami duomenys turi būti tikslūs

Deklaruojami duomenys turi būti tikslūs
Pareiškėjai, teikiantys bendrąją paraišką, turėtų ją pildyti atidžiai – nurodyti tikslų deklaruojamų naudmenų klasifikatoriaus kodą ir kitus duomenis. Pateiktų duomenų teisingumas paraiškų priėmimo metu tvirtinamas pareiškėjo arba įgalioto asmens parašu, taigi už paraiškos bei kitus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai.
 
Siekdami užtikrinti, kad plotų deklaravimas siekiant gauti paramą už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus vyktų pagal teisės aktuose numatytas nuostatas, atkreipiame pareiškėjų dėmesį į galimas paraiškų pildymo klaidas.
 
Kada galima keisti deklaruojamus duomenis
 
Paraiškos antrojo lapo duomenys gali būti keičiami iki žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo termino pabaigos, t. y. iki š. m. birželio 15 d., pavėluotai iki liepos 10 d. Tačiau keičiant deklaruotus duomenis po birželio 15 d., tiesioginės išmokos už tą lauką, kurio duomenys  keičiami, mažinamos 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.
 
Po liepos 10 d. iki paramos gavimo dienos pareiškėjas gali keisti pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis: banko sąskaitos numerį ar kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, faksą, el. pašto adresą). Tai jis gali padaryti ir prisijungęs prie informacinio portalo.
 
Apie force majeure aplinkybes pranešti per 15 darbo dienų
 
Teisės aktuose numatyta, kad paraiškos duomenis, taip pat ir klasifikatoriaus naudmenų kodus, galima keisti, jei yra nuo pareiškėjo valios nepriklausančių aplinkybių (force majeure aplinkybės).  Šiomis aplinkybėmis laikoma: paramos gavėjo mirtis; ilgalaikis paramos gavėjo profesinis nedarbingumas; didelė gaivalinė nelaimė, turinti didelį poveikį valdai; gyvuliams skirtų pastatų valdoje sugriuvimas dėl nelaimingo atsitikimo; epizootinė arba augalų liga, kuria atitinkamai serga dalis paramos gavėjo gyvulių ar pasėlių arba visi jo gyvuliai ar pasėliai; visos valdos arba didelės jos dalies ekspropriacija, jei ta ekspropriacija negalėjo būti numatyta paraiškos pateikimo dieną.
 
Apie force majeure aplinkybių atsiradimą paramos gavėjas ar jo įgaliotasis asmuo raštu turi pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kurią paramos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo gali tai padaryti. Kartu būtina pateikti įrodymo dokumentus. Kai apie šias aplinkybes laiku pranešama ir pateikiami įrodymo dokumentai, sankcijos už neteisingai paraiškoje pateiktus duomenis netaikomos.
 
Dėl akivaizdžių klaidų kreiptis su prašymu
 
Paraiškoje padarytos klaidos pripažinimas akivaizdžia gali būti priežastis, dėl kurios leidžiama keisti paraiškos duomenis jau pasibaigus deklaravimo laikui. Akivaizdžia gali būti pripažinta klaida,  padaryta ne dėl pareiškėjo kaltės, taip pat dėl labai panašios deklaruotų ir faktinių duomenų vaizdinės išraiškos ir pan. Tokiais atvejais reikia pateikti klaidą įrodančius dokumentus ir prašymą dėl duomenų tikslinimo. Pareiškėjas apie pastebėtas klaidas turi pranešti NMA iki išmokų termino pabaigos.
 
Atsisakyti paramos – iki tam tikro laiko
 
Pareiškėjas, norintis atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį, tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos nebuvo jo paties pasirinktu būdu informuotas apie NMA planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas.
 
Daugiau informacijos apie reikalavimus pareiškėjams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, galima rasti paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 23:40