Dažniausios verslo pradžios paraiškų atmetimo priežastys
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.11.27

Dažniausios verslo pradžios paraiškų atmetimo priežastys

Dažniausios verslo pradžios paraiškų atmetimo priežastys
Parama, skirta pradedantiems ekonominę veiklą kaimo vietovėje sulaukia didelio susidomėjimo. Visgi, atsižvelgiant į praeitų metų patirtį, sprendimas skirti paramą pasiekia ne visus, nes įvertinus paraiškas, nemažai jų yra atmetama, o atmetimo priežastys dažnai būna tos pačios.
 
Netinkamas projekto finansavimo šaltinis
 
Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad pareiškėjas, teikdamas paraišką savo verslui kurti, turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį, t. y. tiksliai apskaičiuoti, ar pavyks iki galo įgyvendinti projektą su turimomis bei gautinomis lėšomis (pareiškėjo nuosavomis lėšomis, skolintomis lėšomis, taip pat planuojama gauti parama bei lėšomis, gautinomis iš projekte numatytos veiklos). Tai, kad lėšos projektui įgyvendinti yra ar bus, būtina pagrįsti, t. y. reikia pateikti įrodančius dokumentus: banko sąskaitos išrašą nuosavoms lėšoms pagrįsti, kredito įstaigos ar kito paskolą suteikiančio subjekto raštą dėl paskolos suteikimo skolintoms lėšoms pagrįsti ir t. t.
 
Tuo tarpu vertinant projektus dažnai nustatoma, kad projekto finansavimo šaltinis nėra tinkamai užtikrintas – dažniausiai nepagrindžiamas nuosavų pareiškėjo lėšų turėjimas, t. y. pareiškėjas taip ir nepateikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) banko sąskaitos išrašo su pakankamu projektui finansuoti lėšų likučiu, taigi neužtikrina, kad projektui įgyvendinti pakaks turimų lėšų.
 
Neužtikrintas teisėtas nekilnojamojo turto valdymas
 
Kitas reikalavimas, kurio dažnas pareiškėjas, teikiantis paraišką, nesilaiko – neužtikrina nekilnojamojo turto, kuriame įgyvendins projektą, teisėto valdymo. Nors šis reikalavimas netaikomas įmonės buveinei, pareiškėjui nuo paraiškos pateikimo dienos nuosavybės, nuomos ar kito teisėto naudojimosi pagrindais turi priklausyti žemė, pastatai, statiniai ar patalpos, kuriuose numatyta įgyvendinti projektą.
 
Tuo tarpu žemė po naujai statomais statiniais paraiškos pateikimo dieną pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės teise, o žemė po rekonstruojamais pastatais (statiniais) ar po kapitalinį remontą atliekamuose pastatuose paraiškos pateikimo dieną pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės, nuomos ar kito teisėto naudojimosi pagrindais nuo paraiškos pateikimo dienos.
 
Dažnai pareiškėjai teisėto nekilnojamojo turto valdymo neužtikrina – norėdami tai padaryti, jie turi NMA pateikti nuomos ar kito teisėto naudojimosi nekilnojamuoju turtu sutartį, sudarytą ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo paraiškos pateikimo dienos. Ši sutartis privalo būti įregistruota VĮ Registrų centre dar iki paraiškos pateikimo NMA dienos.
 
Vertinant projektus dažnai nustatoma, kad sutartis nesudaryta arba ji neužregistruota Registrų centre, arba sudaryta trumpesniam, nei reikalaujama, laikotarpiui. Kartais pasitaiko ir taip, kad nekilnojamasis turtas, kurio valdymą įrodantys dokumentai pateikti, neatitinka projekto esmės, pavyzdžiui, projekte numatyta vykdyti mobilių paslaugų teikimo veiklą ir paramos prašoma keleivių vežimo transporto priemonei įsigyti, o nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti veiklą ir kurio teisėto valdymo dokumentai pateikti, yra pirtis. Šiuo atveju pirties pastatas nepritaikytas laikyti automobiliams. Taigi tinkamo nekilnojamojo turto teisėtas valdymas yra nepagrįstas, todėl projektas vertinamas kaip netinkamas gauti paramą.
 
Per aukštas skolos rodiklis
 
Dar viena rekomendacija pareiškėjui – planuojant verslą numatyti finansinius srautus taip, kad nebūtų viršyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nurodyta reikšmė – 0,6. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nurodyta paraiškos teikimo metų skolos rodiklio reikšmė (mažiau arba lygu 0,6). Taigi pernai teiktų paraiškų pagal priemonę skolos rodiklis vertinamas vadovaujantis pareiškėjo NMA ir Juridinių asmenų registrui pateiktos finansinės atskaitomybės už 2016 metus duomenimis, šių metų – 2017 metų finansinės atskaitomybės duomenimis.
 
Vykdoma veikla – ne nauja
 
Dar viena priežastis, kodėl pernai teiktos paraiškos kurti naują verslą buvo atmestos, yra ta, kad paraišką teikia pareiškėjas, neatitinkantis galimo pareiškėjo reikalavimų. Įgyvendinimo taisyklėse numatyta, jog paramos gali kreiptis pareiškėjas fizinis asmuo, dar tik pradėsiantis veiklą arba pradėjęs ją vykdyti, tačiau ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos.
 
Vertinant 2016 metais pateiktas paraiškas pasitaikė atvejų, kai pareiškėjas buvo pradėjęs vykdyti veiklą anksčiau, nei nurodyta taisyklėse. Pavyzdžiui, fizinis asmuo vykdo ūkinę veiklą (įregistravęs ūkį), kuriai vykdyti išduota individualios veiklos pažyma, jau ilgiau nei 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo. Tokiais atvejais traktuojama, jog pareiškėjas veiklą pradėjo vykdyti anksčiau, tad tokie pareiškėjai pripažįstami netinkamais gauti paramą. Paraiškas pateikusiesiems 2017 metais minėtas reikalavimas negalioja – parama nebus skiriama pareiškėjams, ilgiau nei 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo vykdžiusiems ne žemės ūkio veiklą. 
 
Pažeidžiami nereikšmingos de minimis pagalbos teikimo reikalavimai
 
Dar vienas atvejis, kurį norisi išskirti, kai paramos paraiška ekonominei veiklai pradėti atmetama, – prašoma paramos investicijoms, kurių kompensavimas pažeistų nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo reikalavimus. Teisės aktuose nurodyta, kad de minimis pagalba nėra naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti, taigi būtina atkreipti dėmesį į tai, kad de minimis pagalba negali būti naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti.
 
Visgi yra projektų, kuriuose numatoma vykdyti krovininio kelių transporto veiklą ir prašoma paramos planuojamai įsigyti krovininei transporto priemonei. Tokia investicija pripažįstama netinkama finansuoti, todėl nelikus tinkamų finansuoti išlaidų nelieka ir galimybės skirti paramą. Taigi labai svarbu pasirinkti tinkamą veiklą ir investicijas, kurias NMA, nepažeisdama de minimis pagalbos reikalavimų, galėtų įvertinti kaip tinkamas finansuoti.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. lapkričio 28 d. 14:10