Dažniausios deklaravimo klaidos ir jų taisymas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.07.19

Dažniausios deklaravimo klaidos ir jų taisymas

Dažniausios deklaravimo klaidos ir jų taisymas
Laikas, skirtas deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus žemės plotus bei teikti paraiškas pagal kai kurias su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones, jau pasibaigė. Šiuo metu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) jau pradėjo paraiškų administravimą ir siekdama sumažinti atvejų, kai pareiškėjams taikomos sankcijos, skaičių, primena dažniausiai paraiškose pasitaikančius neatitikimus bei tai, kaip pareiškėjai gali juos ištaisyti.
 
Gauta daugiau nei 150 tūkstančių paraiškų
 
Kaip ir ankstesniais metais, šiemet deklaruojant, galima buvo teikti vieną bendrą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus  paraišką – prašyti paramos ne tik tiesioginėmis išmokomis, tačiau ir pagal KPP priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „NATURA 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „NATURA 2000 išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“.
 
Lietuvoje pagal pateiktų paraiškų tiesioginėmis išmokomis gauti skaičių pirmauja Alytaus ir Šilalės rajono savivaldybės, kuriose surinkta virš 5 tūkst. paraiškų. Nedaug nuo jų atsilieka ir Lazdijų, Rokiškio, Šilutės ir Vilkaviškio rajonų savivaldybės – jose surinkta daugiau nei 4 tūkst. paraiškų. Iš viso šiemet surinktos 151 157 paraiškos, o bendras deklaruotas plotas yra kiek didesnis nei 2,8 milijonai hektarų.
 
Pasibaigus galutiniam paraiškų teikimo terminui, NMA sutikrina paraiškų duomenis tarpusavyje ir su registrais. Tikrinant, identifikuojami neatitikimai. Dėl rastų neatitikimų kai kuriems pareiškėjams teks pateikti žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus.
 
Rimtesni neatitikimai
 
Tarp dažniausiai pasitaikančių klaidų pagal paskutiniųjų metų statistiką pirmavo viršdeklaravimai ir deklaruotų plotų persidengimai. Prieš dvejus metus, 2011 m. NMA specialistai  užfiksavo 3 688 viršdeklaravimus , o 2012 m. – 3 101. Norėdami išvengti šios klaidos, ūkininkai turėtų deklaracijoje tiksliai įbraižyti deklaruojamą plotą, kad šis sutaptų su kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje esančiais duomenimis. „Nustačius viršdeklaravimą, pareiškėjui jo pasirinktu būdu siunčiamas pranešimas. Jei atsakymas negaunamas arba, nors ir gautas, tačiau nepadeda išspręsti ploto perviršio atvejo, užsakomos patikros. Jų metu išsiaiškinama, kiek viršytas realus plotas. Atitinkamai procentaliai mažinama parama“, – paaiškina NMA Tiesioginės paramos administravimo skyriaus vedėja R. Danė.
 
Antroji pagal dažnumą klaida yra deklaruotų plotų persidengimas, kai kito pareiškėjo paraiškoje toje pačioje vietoje deklaruotas analogiškas laukas arba jo dalis. 2011 m. tokių neatitikimų rasta net 4 244 atvejai, o praeitais metais šio neatitikimo skaičius sumažėjo iki 875.
 
Norėdami ir toliau sėkmingai mažinti tokio pobūdžio klaidų skaičių, NMA specialistai primena pareiškėjams, kad paaiškėjus deklaruoto ploto persidengimui, reikės pateikti žemės valdymo ir dirbimo dokumentus. „Dokumentai reikalingi, siekiant išsiaiškinti, kuris pareiškėjas teisėtai deklaravo plotą. Pareiškėjui, kuris negali įrodyti, kad deklaruotą žemę valdo ir dirba pagrįstai, atitinkamai mažinama parama – paaiškina NMA Tiesioginės paramos departamento Tiesioginės paramos administravimo skyriaus vedėja Raimonda Danė.
 
Ankstesnių metų patirtis rodo, kad nustačius deklaruotų laukų persidengimą, didžioji dalis pareiškėjų pateikė žemės dirbimą bei žemės valdymo teisę įrodančius dokumentus. Išanalizavus šiuos dokumentus, nustatyta, kad didžioji dalis tokių plotų atsirado dėl įbraižymo klaidų. NMA specialistai taip pat pastebi, kad ūkininkai neturėtų, paaiškėjus deklaruotų laukų persidengimui, skubėti atsisakyti jiems priklausančių plotų, o imtųsi tvarkyti reikiamus dokumentus, kuriais  įrodytų, kam priklauso ir kas dirba deklaruotą žemę.
 
Kitas, rečiau pasitaikantis, tačiau itin rimtas, pažeidimas yra laisvų plotų deklaravimas. „Pasitaiko atvejų, kai žmonės deklaruoja ne tik jiems priklausančius plotus, bet ir tuos, kuriuos žino esant nenaudojamus arba apleistus. Pavyzdžiui, į užsienį išvykusio kaimyno laukus. Į tokio pobūdžio pažeidimus NMA žiūri labai griežtai, todėl vėlavimo laikotarpiu pateiktos paraiškos yra tikrinamos itin atidžiai. Primename, kad laisvų plotų deklaravimas, neturint tam jokio juridinio pagrindo, yra neteisėtas“, – pabrėžia Raimonda Danė.
 
Nepamiršti atnaujinti duomenų
 
Kai kurie neatitikimai paraiškose atsiranda dėl pareiškėjų aplaidumo, kai neatnaujinami kontaktiniai duomenys arba pamirštama nurodyti pasikeitusį banko sąskaitos numerį. „Pareiškėjai turėtų atsiminti, kad, pasikeitus adresui, telefonui, elektroniniam paštui ar, juo labiau, banko sąskaitos numeriui, apie tai reikia pranešti NMA. Siekiant įrodyti, kad duomenis atnaujinti  prašo tikrai paramos siekiantis asmuo, prašymą dėl banko sąskaitos numerio keitimo pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Paliudyti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali NMA darbuotojas,“, – sako Tiesioginės paramos administravimo skyriaus vedėja R. Danė.
 
Su neatnaujintų duomenų problema glaudžiai susijęs ir kitas neapsižiūrėjimas, dėl kurio galima netekti teisės į paramą. Pavyzdžiui, valdos arba dalies valdos perleidėjas per 30 kalendorinių dienų nuo valdos perdavimo dienos privalo atnaujinti pasikeitusius valdos registravimo duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Žemės ūkio valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą. Tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.
 
Pareiškėjai gali ištaisyti neatitikimus
 
NMA apie neatitikimų skaičių informuoja pareiškėjus asmeniškai. Planuojama, jog šią informaciją pareiškėjai gaus vėliausiai iki šių metų rugpjūčio mėnesio vidurio savo pasirinktu informavimo kanalu – laišku, SMS žinute arba elektroniniu laišku. „Siųsdama pranešimą apie neatitikimus, NMA paprastai nurodo ir tai, kaip reikėtų juos ištaisyti“, – sako Tiesioginės paramos administravimo skyriaus vedėja. Pareiškėjai apie paraiškoje nustatytus neatitikimus taip pat gali sužinoti rajonų savivaldybių žemės ūkio skyriuose, jei tokį informacijos gavimo būdą pažymėjo paraiškoje.
 
Ištaisius neatitikimus, galima išvengti ir numatytų sankcijų. Administruodami paraiškas NMA specialistai taip pat aiškinasi, kuris neatitikimas tėra akivaizdi klaida, o kuris reiškia, kad pareiškėjas neatitinka deklaravimo tinkamumo kriterijų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:25