Daugiau patikrų – rizikingų pareiškėjų ūkiuose
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.09.11

Daugiau patikrų – rizikingų pareiškėjų ūkiuose

Daugiau patikrų – rizikingų pareiškėjų ūkiuose
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama, kad kuo daugiau pareiškėjų gautų tiesioginių išmokų už 2017 m. deklaruotus plotus avansą, skuba užbaigti ūkių patikras.
 
Europos Sąjungos teisės aktai įpareigoja kasmet patikrinti bent 5 proc. pareiškėjų pagal kiekvieną paramos priemonę, ir tai turi būti padaryta iki paramos lėšų išmokėjimo.
 
Numatyta, kad tiesioginių išmokų už 2017 m. deklaruotus plotus avansas bus mokamas nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. NMA patikrų specialistai skuba atlikti patikras, kad avansas pasiektų kuo daugiau paramos reikalavimų besilaikančių ūkininkų.
 
Agentūros 2017–2020 metų strategijoje taip pat numatyta supaprastinti paramos teikimo mechanizmą, pereinant nuo ūkininkų kontrolės prie pažeidimų prevencijos. Norėdama prevenciškai užkirsti kelią galimiems pažeidimams, NMA taiko įvairias priemones – analizuoja pagrindines sankcijų atsiradimo priežastis, reguliariai informuoja pareiškėjus bei paramos gavėjus apie taikomus kontrolės mechanizmus, dažniausiai pasitaikančias klaidas ir pažeidimus.
 
Rizikos kriterijai
 
Siekiant, kad paramos lėšos pasiektų kuo daugiau tikrųjų ūkininkų, pastaraisiais metais nustatomos rizikingų pareiškėjų, kurių ūkiai papildomai atrenkami patikroms, kategorijos. Tuo tarpu pareiškėjų, nepriskiriamų minėtoms kategorijoms, ūkių patikrų atliekama mažiau.
 
Šiais metais, priskiriant pareiškėjus rizikingųjų kategorijoms, buvo vertinami šie kriterijai:
  • deklaravimas nesiribojančiuose rajonuose;
  • deklaravimas valstybinėje žemėje, laikant pievose mažiau nei 0,1 sutartinio gyvulio (SGV), (skaičiuojami pareiškėjo kartu su valdos partneriu SGV);
  • pareiškėjai, deklaravę naujus plotus arba ženkliai padidinę anksčiau deklaruotus plotus, galimai neužsiimantys žemės ūkio veikla;
  • pareiškėjai, kuriems 2016 m. buvo pritaikytos sankcijos dėl nepagrįstų žemės valdymo teise deklaruotų plotų;
  • deklaruojamas anksčiau nedeklaruotas plotas ilgiau kaip 2 metus;
  • dalyvavimas tam tikrose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėse, aki turima mažiau nei 0,1 SGV (skaičiuojami pareiškėjo kartu su valdos partneriu SGV);
  • žiniasklaidos priemonių informacija apie pareiškėjus, kurie minimi kaip galimai neteisėtai ar fiktyviai ūkininkaujantys;
  • juridiniai asmenys, deklaruojantys didelius plotus, turintys tik vieną darbuotoją ir mažą apyvartą.
 
Pasitikėjimo linija
 
Kaip ir ankstesniais metais patikros vykdomos ir gavus „Pasitikėjimo linija“ (telefonu ar interneto svetainėje www.nma.lt) pranešimus apie ūkininko deklaruojamus, bet neprižiūrimus laukus bei kitus pažeidimus. Agentūros tikrintojai, atsižvelgdami į „Pasitikėjimo linija“ gautus pranešimus dėl deklaruojamų laukų nepriežiūros ar įsipareigojimų nesilaikymo, šiais metais jau atliko apie 150 patikrų – 50 proc. buvo užfiksuoti pažeidimai. Teikdami pranešimus „Pasitikėjimo linija“ pranešėjai turėtų nepamiršti pažymėti galimą pažeidimo vietą žemėlapyje.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 12 d. 09:51