Daugiau galimybių įsigyti miško technikos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.09.02

Daugiau galimybių įsigyti miško technikos

Daugiau galimybių įsigyti miško technikos
Privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės gali kreiptis Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamos paramos, skirtos miškų ūkiui modernizuoti, jaunuolynams pertvarkyti, vidinės miškotvarkos projektams rengti. Didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti iki 50 tūkst. eurų.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ renkamos rugsėjo 1–30 dienomis. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 mln. 931 tūkst. eurų paramos lėšų.
 
Paraiškos teikiamos individualiai
 
Pagal šią KPP veiklos sritį remiamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas, taip pat minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas bei vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.
 
Pareiškėjais gali būti privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Atkreiptinas dėmesys, kad paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
 
Miškų ūkio veikla – bent metai iki paraiškos
 
Miškas (miško žemė), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Jei miškas (miško žemė) yra valdomas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys iki paramos paraiškos pateikimo turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre.
 
Nuo šių metų reikalaujama, jog pareiškėjai (išskyrus savivaldybes), siekiantys modernizuoti miškų ūkį, diegti miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijas, teikti paslaugas miškų sektoriuje, užsiimtų miškų ūkio veikla ne trumpiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo ir iš šios veiklos gautų ne mažiau kaip pusę visų ūkio subjekto veiklos pajamų. Kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, taikomas reikalavimas, kad metinės jo veiklos pajamos iš miškų ūkio veiklos ataskaitiniais metais būtų ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų minimalių darbo užmokesčių dydžio.
 
Pagrįsti poreikius – verslo plane
 
Paramos miškų ūkio modernizavimui, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimui, paslaugų miško sektoriuje teikimui prašantys pareiškėjai taip pat turi pateikti verslo planą, pagrindžiantį naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant technikos) įsigijimo reikalingumą ar paslaugų teikimą ir jų apimtis. Kai projekte numatyta turtą įsigyti išperkamosios (finansinės) nuomos būdu, verslo plano prognozės turi būti pateiktos 10 metų laikotarpiui. Parengiamas miško valdos, į kurią investuojama, vidinės miškotvarkos projektas.
 
Jeigu projekte numatytos investicijos, susijusios su medienos kaip žaliavos arba energijos šaltinio naudojimu, jos galimos tik iki pramoninio perdirbimo. Pramoniniu medienos apdirbimu ar perdirbimu laikomas medienos tolesnis perdirbimas arba apdirbimas lentpjūvėse arba kitose pramonės įmonėse. Mažos apimties medienos apdirbimas ar perdirbimas mobiliomis lentpjūvėmis, apdirbančiomis iki 10 tūkst. m3 medienos per metus, arba mobilia medienos smulkinimo ar skaldymo įranga, apdirbančia iki 50 m3 medienos per valandą, yra nelaikomas pramoniniu perdirbimu ir yra tinkamas paramai skirti.
 
Pareiškėjai, teikiantys paraiškas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynams ir krūmynams pertvarkyti, privalo pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektą, parengtą pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus ir patvirtintą VĮ miškų urėdijos, kurios veiklos teritorijoje yra pertvarkomas plotas. Taip pat privalu pateikti projektui įgyvendinti numatytų išlaidų sąmatą bei šių išlaidų pagrindimą.
 
Finansuojama pusė išlaidų
 
Pagal KPP veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 50 tūkst. eurų, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį negali būti didesnė nei 200 tūkst. eurų.
 
Vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų. Minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali būti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Būtina surinkti 30 atrankos balų
 
Naujuoju finansiniu laikotarpiu parama skiriama įgyvendinti projektams, paraiškų vertinimo metu surinkusiems minimalų privalomą balų, taikomų už atitiktį priemonių taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, skaičių. Pagal šią veiklos sritį numatyti 7 atrankos kriterijai, o kad paraiška būtų vertinama toliau, būtina surinkti mažiausiai 30 atrankos balų.
 
Jeigu bendrai paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtą sumą, bus sudaroma pirmumo gauti paramą eilė prioritetą teikiant daugiausiai balų surinkusiems projektams.
 
Veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“  atrankos kriterijai
 
  1. Pareiškėjas yra: privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško, – 10 balų; privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba  miško savininkų kooperatyvas – 20 balų.
  2. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – 10 balų.
  3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – 15 balų.
  4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – 15 balų.
  5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
  6. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius: iki 3 darbuotojų imtinai – 10 balų; daugiau nei 3 darbuotojai – 20 balų.
  7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – 5 balai.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. liepos 13 d. 12:51