Dar galima teikti paraiškas asbesto stogams pasikeisti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.03.02

Dar galima teikti paraiškas asbesto stogams pasikeisti

Dar galima teikti paraiškas asbesto stogams pasikeisti
Asbesto stogus pasikeisti norintys kaimo gyventojai turėtų suskubti, nes paraiškų surinkimo terminas jau įpusėjo. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojai paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ rinks iki š. m. kovo 31 d.
 
Paraiškos priimamos ne tik NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, bet ir pagal numatytą grafiką nuo 9 iki 12 val. kai kurių savivaldybių centruose. Paraiškų surinkimo grafiką savivaldybių centruose galite rasti čia.
 
Šiuo metu pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ jau pateiktos 269 paraiškos, kuriose prašoma 537 335 Eur paramos. Iš viso šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 931 000 Eur paramos lėšų.
 
Parama – kaimo gyventojams
 
Pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, visos asbestinio stogo dangos pakeitimas.
 
KPP parama yra skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – sodo bendrija. Norėdamas pasinaudoti parama, pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis paraiškos pateikimo metu deklaruoja gyvenamąją vietą. 2016 m. taisyklėse numatyta, kad pareiškėjo deklaruojama gyvenamoji vieta turi sutapti su projekto įgyvendinimo vieta. Pareiškėjas taip pat turi būti iš savivaldybės, turinčios patvirtintą Asbesto šalinimo programą.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšomis pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2 000 eurų.
 
Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stoago šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti, kompensuojamos nebus.
 
Visos stogo dangos keitimo medžiagos, už kurias kaimo gyventojai tikisi gauti paramą, turi būti naujos ir nenaudotos. Primename, kad paramos lėšomis asbesto stogus keičiantys pareiškėjai atsiskaitymus su tiekėjais privalo vykdyti tik per finansines institucijas. Taip pat svarbu pažymėti, kad išlaidas apmokėti būtina iš paramos gavėjo sąskaitos.
 
Parama pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą, t. y. paramos gavėjas turės pradėti įgyvendinti projektą savo lėšomis, vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos bus išmokama parama.
 
Stogo keitimui ir atsiskaitymui – metai
 
Patvirtinti projektai turi būti įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Paramos gavėjas nuo paraiškos pateikimo dienos ir pasikeitus asbesto stogą įsipareigoja 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo nekeisti (neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui) gyvenamojo namo, kurio stogo danga keičiama įgyvendinant projektą.
 
Paramos gavėjas tai pat turi apdrausti turtą, kuriam sukurti panaudota parama, nuo sprendimo skirti paramą iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos – turto atkuriamosios vertės draudimu, nuo visų galimų rizikos atvejų, o pakeitus stogą – likutinei vertei (kasmet 5 metus nuo projekto įgyvendinimo).  Jeigu paramos gavėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis sukurtą turtą nėra galimybių, tokiu atveju kartu su mokėjimo prašymu turi pateikti bent tris oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus ir įsipareigoti, kad, jei turtas bus sugadintas arba sunaikintas, jis bus atstatytas nuosavomis lėšomis.
 
Tuo atveju, kai paramos gavėjas apdraudžia turtą, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama, baigęs įgyvendinti projektą, jis turi pateikti NMA galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir projekto kontrolės laikotarpiu užbaigto projekto metines ataskaitas. Kitais atvejais galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita ir užbaigto projekto metinės ataskaitos neteikiamos.
 
Asbesto šiferį būtina pašalinti
 
Pakeitus seną (asbestinę) stogo dangą, svarbu ją tinkamai pašalinti. Nuo gyvenamojo namo stogo nuimtu asbestiniu šiferiu negalima dengti ūkinių pastatų arba kaip nors kitaip jo panaudoti antrą kartą. Visa senoji asbestinė stogo danga turi būti saugiai išvežta į asbesto atliekų surinkimo aikšteles ar sąvartynus.
 
Paramos gavėjui teikiant mokėjimo prašymą, reikia pristatyti ir pažymą apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą. Nuo 1 m2 stogo ploto, nurodyto asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje, turi būti pašalinta 16,16 kg asbestinio šiferio ir 1,04 kg kitų asbesto atliekų (jei jų yra). Šalinant asbestinį šiferį yra galima iki 15 proc. paklaida.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad 2016 m. patvirtintose taisyklėse yra  numatytos sankcijos (paramos sumažinimas nuo mokėtinos paramos sumos), jeigu paramos gavėjas, pritaikius numatytą galimą paklaidą, pašalino mažiau asbesto turinčių gaminių atliekų, susidariusių keičiant stogą, negu nurodyta asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje. Tais atvejais, kai paramos gavėjas nepridavė asbesto turinčių gaminių ir kartu su mokėjimo prašymu nepateikė pažymos apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą, taikoma sankcija – paramos neskyrimas.
 
Bus taikomi atrankos kriterijai
 
Kaip ir praėjusiais metais, pareiškėjų projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Eil. Nr.
Projektų atrankos kriterijai
Didžiausias balas
Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1.
Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
1.1.
nuo 0,5 iki 1 metų
30
10
1.2.
nuo 1 iki 2 metų
20
1.3.
ilgiau kaip 2 metus
30
2.
Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
– turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);
– yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);
– yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją.
10
10
3.
Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju)
20
20
4.
Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
4.1.
– nuo 1 iki 2 metų
30
10
4.2.
– nuo 2 iki 3 metų
20
4.3.
– ilgiau kaip 3 metus
 
30
5.
Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju)
10
10
Balų suma:
100
-
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. kovo 8 d. 07:46