Būtina sudaryti tinkamas sąlygas patikrai atlikti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.07.18

Būtina sudaryti tinkamas sąlygas patikrai atlikti

Būtina sudaryti tinkamas sąlygas patikrai atlikti
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kontrolės padalinio darbuotojai kasmet atlieka ūkių patikras ir įsitikina, ar paramą gaunantys ūkininkai laikosi visų prisiimtų įsipareigojimų. Gaunantieji tiesiogines išmokas už deklaruotas pievas ir ganyklas bei paramą pagal kai kurias su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones privalo laikyti nustatytą ūkinių gyvūnų skaičių. Kaip laikomasi šių reikalavimų, nustatoma patikrų pareiškėjų ūkiuose metu. Pareiškėjai turi sudaryti tinkamas sąlygas NMA specialistams atlikti patikras.
 
Ūkinių gyvulių ženklinimas
 
Ūkiniai gyvūnai turi būti ženklinami ir tvarkoma jų apskaita. Patikrų ūkiuose metu tikrinama, ar gyvuliai turi ausų įsagus, be to, sutikrinami kiekvieno gyvulio ausų įsagų numeriai. Todėl pareiškėjai turi užtikrinti sąlygas (gyvulius atskirti grupėmis ar juos suvaryti į užtvarus ir pan.), kad NMA Kontrolės departamento specialistai galėtų šiuos numerius patikrinti ir tiksliai identifikuoti gyvulį.
 
Galvijai ir avys turi būti ženklinami įsegant po vieną dviejų dalių įsago dalį į abi ausis su gyvūno individualiu numeriu. Pažymėtina, kad gyvulių prieauglis turi būti paženklintas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prieauglio atvedimo. Pametęs ausies įsagą gyvulys turi būti vėl paženklintas tokiu pat įsagu. Apie naują gyvūno ženklinimą būtina informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.
 
Taip pat svarbu pažymėti, kad patikrų ūkiuose metu tikrinami visi be išimties pareiškėjo pagal programas prisiimti įsipareigojimai, kuriuos galima patikrinti patikros metu (deklaruotas pasėlis, plotas, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei valdymo reikalavimų vykdymas).
 
Galutinė išmokos suma pareiškėjams, kurių valdose buvo atliktos patikros, apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros rezultatus. Valdos valdytojui ar partneriui neleidus atlikti patikros vietoje, siekiant suskaičiuoti laikomus ūkinius gyvūnus arba nesudarius kitų patikrai atlikti tinkamų sąlygų, išmokos nebus mokamos.
 
Apskaitos žurnalai
 
Individualiais numeriais paženklinti gyvūnai raštu arba kompiuterinėje laikmenoje registruojami Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale.
 
Pareiškėjai, gaunantys paramą pagal KPP priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ bei dalyvaujantys programose/veiklose „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, nuo šių metų turi pildyti Atliktų darbų apskaitos (registracijos) žurnalą. Jame nurodoma atliktų ganymo ir (arba) šienavimo darbų data, o gaunant paramą pagal programą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ – pasėlių sėjimo ir derliaus nuėmimo data.
 
Gaunantieji išmokų pagal priemonę „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ (Natura 2000 žemės ūkyje) nuo šių  metų privalo pildyti Pievų ir ganyklų tvarkymo darbų registracijos žurnalą.
 
Ūkio valdytojai, tręšiantys mėšlu iki 50 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, taip pat ūkio valdytojai, valdoje naudojantys mineralines trąšas, ir ūkio valdytojai, valdoje naudojantys neprofesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, privalo pildyti Trąšų naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui, apskaitos žurnalą. 
 
Jei valdoje naudojami profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, pareiškėjas turi pildyti Profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą.
 
Išmokas pagal programą „Ekologinis ūkininkavimas“ gaunantys pareiškėjai patikras atliekančiam specialistui turėtų pateikti 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“.
 
Apskaitos žurnalai turi būti saugomi visą įsipareigojimų laikotarpį. Apskaitos žurnalai bei kiti reikalingi dokumentai pateikiami patikrą ūkyje atliekančiam NMA specialistui. Pažymėtina, kad žurnalus galima pildyti bei saugoti ir elektroninėje laikmenoje.
 
Informaciją apie prisiimtus įsipareigojimus pagal atskiras priemones, programas ir veiklas galima rasti priemonių įgyvendinimo taisyklėse. Priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisykles rasite paspaudę šią nuorodą. Norėdami susipažinti su priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ ir „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklėmis, spauskite šią nuorodą. Tiesioginių išmokų 2014 m. taisykles galite rasti paspaudę šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 09:29