Būtina laikytis prisiimtų įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.06.17

Būtina laikytis prisiimtų įsipareigojimų

Būtina laikytis prisiimtų įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, jog projektų vykdytojai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir norintys juos įgyvendinti sėkmingai, privalo laikytis teisės aktuose bei paramos paraiškoje nustatytų įsipareigojimų.
 
NMA primena smulkiesiems ūkio subjektams taikomus įsipareigojimus.
 
Paramos gavėjas, gaunantis paramą pagal KPP priemonę, privalo:
  • pradėti įgyvendinti projektą (pateikti pirmąjį mokėjimo prašymą) per 6 mėn. nuo avanso išmokėjimo dienos, jei numatytas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas (jei teikiamas daugiau kaip vienas mokėjimo prašymas);
  • užtikrinti, kad įsigytos investicijos atitiks higienos ir maisto kokybės reikalavimus (jei investicijos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi);
  • pateikti NMA paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą;
  • nekeisti projekto įgyvendinimo vietos, nesuderinus su NMA, ir sąlygų (vykdyti paraiškoje ir projekte numatytą veiklą) nuo paramos sutarties pasirašymo dienos  iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, t. y. 3 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos;
  • neparduoti ir kitaip neperleisti kitam, projekte nedalyvaujančiam, asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Leidimą įkeisti turtą NMA gali suteikti KPP administravimo  taisyklėse nustatyta tvarka;
  • įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir ne blogesnių techninių parametrų;
  • sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, KPP įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti paramos paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateiktus duomenis ir atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą nuo paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, kaip yra vykdomas projektas ir ekonominė veikla, kuriai buvo skirta parama, po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
  • teikti NMA visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams, KPP įgyvendinimo stebėsenai, viešinimui bei reikalingiems vertinimams atlikti;
  • projekto įgyvendinimo metu ir projekto kontrolės laikotarpiu užtikrinti atitiktį atrankos kriterijams, už kuriuos projektui suteikiami balai; 
  • tvarkyti buhalterinę apskaitą ir rengti finansines ataskaitas (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus ir užtikrinti, kad su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai būtų atskiriami nuo kitų, įprastinių paramos gavėjo operacijų.
 
Šie ir kiti paramos gavėjo įsipareigojimai projekto įgyvendinimo ir kontrolės metu išdėstyti projekto vykdytojo paramos paraiškoje – raginame jų nepamiršti ir jų laikytis.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. birželio 17 d. 16:18