Bus renkamos paraiškos smulkių ūkių bendradarbiavimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.08.02

Bus renkamos paraiškos smulkių ūkių bendradarbiavimui

Bus renkamos paraiškos smulkių ūkių bendradarbiavimui
Norintys gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ kviečiami teikti paraiškas nuo rugpjūčio 16 d. iki spalio 17 d.
 
Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiai priemonei įgyvendinti skirta paramos suma siekia 1 504 000 eurų.
 
Paramos kviečiami kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, smulkieji ūkiai, smulkieji miško valdytojai bei labai mažos įmonės. Paraiškos privalo būti teikiamos kartu su partneriais – tik tokia pat veikla užsiimančiais subjektais.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Pagal šią KPP veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.
 
Tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažintos einamosios bendradarbiavimo išlaidos, t. y. susitikimų organizavimo (patalpų nuomos, fizinių asmenų ir juridinių asmenų atstovų kelionės išlaidos Lietuvos Respublikos teritorijoje, kanceliarinės išlaidos, maitinimo), naujos žemės ūkio technikos ir naujos įrangos, naujų technologinių įrenginių bei naujos kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtos projekto reikmėms, naujų N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonių, numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių naujų pastatų ir (ar) statinių statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto (įskaitant statybines medžiagas), verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos), naujos miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikos ir įrangos, bendrosios bei projekto viešinimo išlaidos.
 
Didžiausia paramos suma
 
Smulkiųjų ūkių subjektų bendradarbiavimo veikla užsiimančiam paramos gavėjui didžiausia galima paramos suma negali viršyti 80 000 eurų, o 2014–2020 metų laikotarpiu – 200 000 eurų. Galimas paramos intensyvumas projekto bendrosioms išlaidoms, einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms yra 100 proc., projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms – 60 proc., tačiau kai išlaidos sutampa su kitų programos priemonių išlaidų rūšimis, paramos teikimo intensyvumas nustatomas atsižvelgiant į pagal kitas programos priemones teikiamą paramos intensyvumą šioms išlaidoms (įskaitant tose priemonėse nustatytas galimybes jį padidinti).
 
Projektų įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Atrankos kriterijai
 
Smulkiųjų ūkininkų, norinčių gilinti tarpusavio bendradarbiavimą, paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Pateikiame atrankos kriterijus ir balus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“:
 
1. Projekto dalyvių skaičius:
 • 7 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
 • nuo 4 iki 6 – suteikiama 20 balų.
 
2. Projekte dalyvaujančių subjektų:
 • smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis:
  • nuo 4 000 eurų iki 4 999 eurų – suteikiama 15 balų;
  • nuo 5 000 eurų iki 6 999 eurų – suteikiama 10 balų;
 • smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:
  • nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;
 • labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:
  • daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
  • nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 
3. Projektas susijęs su gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės, miškų ūkio, kaimo turizmo sektorių plėtra – suteikiama 20 balų.
 
4. Projektas susijęs su aplinkosaugos (saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas) veikla ir klimato kaita – suteikiama 10 balų.
 
5. Įgyvendinus projektą:
 • kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 15 balų;
 • kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 15 balų;
 • kiekviena labai maža įmonė įdarbins ne mažiau kaip 2 asmenis – suteikiama 15 balų;
 • kiekvienas fizinis asmuo įsteigs labai mažą įmonę ir vykdys veiklą – suteikiama 15 balų.
 
6. Pagrįstas bendros veiklos socialinis, ekonominis naudingumas – suteikiama 10 balų.
 
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Paraiškos, atrankos vertinimo metu nesurinkusios privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, bus atmetamos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugpjūčio 2 d. 10:19